Nieuws

Period: 200904

Selected: 200904

Remove selection(s)

Strengere controle privégebruik auto

De belastingdienst gaat strenger controleren op het privégebruik van de auto van de zaak. Dit jaar heeft de belastingdienst van 1.500 mensen in totaal € 4 miljoen aan belasting en boetes nageheven wegens ten onrechte niet aangegeven privégebruik. Het blijkt dat vooral de berijders van een auto van de zaak die verkeersboetes krijgen de auto zonder bijtelling privé gebruiken. Ongeveer 40% van de gecontroleerde mensen in deze groep ontving een...

Lees meer

Beperking renteaftrek na omzetting schuld in lijfrenteverplichting

Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 1980 moet de verkoop aandelen in een BV tegen een hogere prijs dan de nominale waarde aan een andere BV met dezelfde persoon als enige aandeelhouder voor de inkomstenbelasting worden behandeld als een dividenduitkering. In een aan Hof Den Bosch voorgelegde casus verkocht een aandeelhouder zijn ene BV aan een andere BV van hemzelf. De kopende BV bleef de koopsom voor de...

Lees meer

Terugwijzing zaak omdat beroep wel ontvankelijk was

Een beroepschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak op het bezwaar waartegen het beroep is gericht worden ingediend. Bij overschrijding van de termijn kan een beroepschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat gebeurt niet als het beroepschrift tijdig, dus vóór het verstrijken van de termijn van zes weken is gepost, en binnen een week na het verstrijken van de termijn door de rechtbank is ontvangen. Een uitspraak op...

Lees meer

Wijziging Uitvoeringsregeling Accijns

De Uitvoeringsregeling Accijns is gewijzigd om het mogelijk te maken om rooktabak in een verpakking van 65 gram op de markt te brengen. De wijziging is doorgevoerd per 1 april 2009.

Lees meer

Openbare weg geen sportaccomodatie

Voor het gebruik van sportaccommodaties geldt het lage tarief van de omzetbelasting. In een arrest uit 2007 heeft de Hoge Raad het parkoers van de Nijmeegse wandelvierdaagse aangemerkt als sportaccommodatie. Een loopgroep, die haar trainingen begon en eindigde op een sportcomplex, wilde het lage tarief omzetbelasting toepassen. Het sportcomplex werd alleen gebruikt voor het omkleden en voor ondersteunende diensten. De trainingen werden afgewerkt op de openbare weg. De groep wilde...

Lees meer

Boete voor tewerkstelling vreemdelingen

Een champignonkweker had tijdens een controle in 2007 24 Polen zonder tewerkstellingsvergunning aan het werk. Deze personen waren in dienst van een in Polen gevestigde ondernemer en werkzaam bij de kweker op basis van een door de ondernemer en de kweker gesloten aanneemovereenkomst. De ondernemer beschikte evenmin over tewerkstellingsvergunningen voor zijn personeel. De kweker kreeg een boete opgelegd van € 192.000. Degene die een vreemdeling feitelijk arbeid laat verrichten moet...

Lees meer

Geen nieuwe afschrijvingstermijn na geruisloze inbreng

Door gebruik te maken van de faciliteit van de geruisloze inbreng kan een onderneming worden ingebracht in een besloten vennootschap zonder fiscale afrekening over in het ondernemingsvermogen aanwezige stille reserves. De besloten vennootschap is, als overnemer en voortzetter van de onderneming, verplicht om fiscaal van start te gaan met de fiscale boekwaarden van de vermogensbestanddelen van de onderneming bij de inbrenger op het tijdstip van de inbreng. In een procedure...

Lees meer

Bewijslastverdeling WOZ-waarde

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Bosch over de WOZ-waarde van een woning met bouwtechnische gebreken vernietigd. Het Hof stelde eerst vast dat de heffingsambtenaar van de gemeente niet aannemelijk wist te maken dat hij in zijn taxatie voldoende rekening had gehouden met de gebreken van de woning. Vervolgens oordeelde het Hof dat ook de woningeigenaar de door hem verdedigde waarde niet aannemelijk wist te maken. Het...

Lees meer

Goede procesorde

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen de partijen in een procedure in aanvulling op hun beroep- of verweerschrift nadere stukken indienen. Dat kan tot tien dagen voor de zitting om de wederpartij de gelegenheid te geven deze stukken te bestuderen. Als stukken binnen tien dagen voor de zitting of op de zitting worden ingediend, dan moet de rechter beoordelen of een goede procesorde dat wel toelaat. Bij de beslissing of...

Lees meer

Ontvankelijkheid beroep

Het indienen van een beroepschrift tegen een uitspraak op bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak op het bezwaar gebeuren. Het overschrijden van de beroepstermijn kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroep. Tegen een niet-ontvankelijkverklaring kan verzet worden aangetekend. De rechtbank oordeelde in een verzetprocedure dat de niet-ontvankelijkverklaring terecht was uitgesproken. De indiener van het beroepschrift kon niet bewijzen dat hij het beroepschrift tijdig had gepost. Het...

Lees meer