Nieuws

Period: 200904

Selected: 200904

Remove selection(s)

Beperking renteaftrek na omzetting schuld in lijfrenteverplichting

Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 1980 moet de verkoop aandelen in een BV tegen een hogere prijs dan de nominale waarde aan een andere BV met dezelfde persoon als enige aandeelhouder voor de inkomstenbelasting worden behandeld als een dividenduitkering. In een aan Hof Den Bosch voorgelegde casus verkocht een aandeelhouder zijn ene BV aan een andere BV van hemzelf. De kopende BV bleef de koopsom voor de...

Lees meer

Terugwijzing zaak omdat beroep wel ontvankelijk was

Een beroepschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak op het bezwaar waartegen het beroep is gericht worden ingediend. Bij overschrijding van de termijn kan een beroepschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat gebeurt niet als het beroepschrift tijdig, dus vóór het verstrijken van de termijn van zes weken is gepost, en binnen een week na het verstrijken van de termijn door de rechtbank is ontvangen. Een uitspraak op...

Lees meer

Strengere controle privégebruik auto

De belastingdienst gaat strenger controleren op het privégebruik van de auto van de zaak. Dit jaar heeft de belastingdienst van 1.500 mensen in totaal € 4 miljoen aan belasting en boetes nageheven wegens ten onrechte niet aangegeven privégebruik. Het blijkt dat vooral de berijders van een auto van de zaak die verkeersboetes krijgen de auto zonder bijtelling privé gebruiken. Ongeveer 40% van de gecontroleerde mensen in deze groep ontving een...

Lees meer

Partnerbegrip in de fiscaliteit

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven van het partnerbegrip in de belastingwetgeving. Momenteel kennen diverse belastingwetten hun eigen regeling van het partnerbegrip. De belangrijkste zijn de Wet Inkomstenbelasting 2001, de Successiewet en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir). De staatssecretaris wil in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) een basis partnerbegrip invoeren met de gemeenschappelijke kenmerken. Het gaat dan om echtgenoten,...

Lees meer

Openbare weg geen sportaccomodatie

Voor het gebruik van sportaccommodaties geldt het lage tarief van de omzetbelasting. In een arrest uit 2007 heeft de Hoge Raad het parkoers van de Nijmeegse wandelvierdaagse aangemerkt als sportaccommodatie. Een loopgroep, die haar trainingen begon en eindigde op een sportcomplex, wilde het lage tarief omzetbelasting toepassen. Het sportcomplex werd alleen gebruikt voor het omkleden en voor ondersteunende diensten. De trainingen werden afgewerkt op de openbare weg. De groep wilde...

Lees meer

Boete voor tewerkstelling vreemdelingen

Een champignonkweker had tijdens een controle in 2007 24 Polen zonder tewerkstellingsvergunning aan het werk. Deze personen waren in dienst van een in Polen gevestigde ondernemer en werkzaam bij de kweker op basis van een door de ondernemer en de kweker gesloten aanneemovereenkomst. De ondernemer beschikte evenmin over tewerkstellingsvergunningen voor zijn personeel. De kweker kreeg een boete opgelegd van € 192.000. Degene die een vreemdeling feitelijk arbeid laat verrichten moet...

Lees meer

Gehele ontslagvergoeding was loon

Het fiscale loonbegrip is zeer ruim. Alle voordelen die iemand geniet uit een (vroegere) dienstbetrekking vormen loon. Dat geldt ook voor schadevergoedingen die een werkgever aan een werknemer moet betalen als er voldoende samenhang is met de dienstbetrekking en voor bij ontslag genoten vergoedingen voor psychisch leed door onvrijwillig ontslag. Een ontbindingsvergoeding zal meestal volledig tot het loon behoren. Omdat een werkgever zich niet als een goede werkgever had opgesteld,...

Lees meer

Termijn voor uitnodiging mondelinge behandeling

Procederen is een zaak die staat of valt met formaliteiten. Zo dient de griffier de partijen in bestuursrechtelijke procedures tenminste drie weken voor de zittingsdatum schriftelijk van deze datum op de hoogte te stellen. Gebeurt dat niet, dan kan dat aanleiding vormen voor vernietiging van de uitspraak van de rechter. De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Haag vernietigd op het beroep in cassatie van de belanghebbende. Volgens...

Lees meer

Te late betaling griffierecht

Voor het voeren van een procedure bij de rechtbank of bij het gerechtshof moet griffierecht worden betaald. Het griffierecht moet binnen vier weken nadat de griffier op de verschuldigdheid daarvan heeft gewezen, zijn betaald. Is het griffierecht niet op tijd betaald, dan wordt het (hoger) beroep niet-ontvankelijk verklaard, tenzij de te late betaling niet aan de belanghebbende te wijten is. In een geval waarin de betaaltermijn voor het griffierecht eindigde...

Lees meer

Bewijslastverdeling WOZ-waarde

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Bosch over de WOZ-waarde van een woning met bouwtechnische gebreken vernietigd. Het Hof stelde eerst vast dat de heffingsambtenaar van de gemeente niet aannemelijk wist te maken dat hij in zijn taxatie voldoende rekening had gehouden met de gebreken van de woning. Vervolgens oordeelde het Hof dat ook de woningeigenaar de door hem verdedigde waarde niet aannemelijk wist te maken. Het...

Lees meer