Nieuws

Period: 200903

Selected: 200903

Remove selection(s)

Havenkranen zijn onroerende zaken

Bij de verkrijging van onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. De vraag of zaken roerend of onroerend zijn, wordt beantwoord aan de hand van civielrechtelijke criteria. Het Burgerlijk Wetboek merkt zaken die duurzaam met de grond zijn verbonden aan als onroerend. Die duurzame band met de grond kan rechtstreeks bestaan, maar ook door vereniging van een zaak met andere onroerende zaken. Aan de hand van civielrechtelijke criteria besliste de rechtbank Den...

Lees meer

Uitleg begrip woon-werkverkeer

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bedrag bij het inkomen worden geteld. In het jaar 2002 gold een deel van het woon-werkverkeer als privégebruik. In dat jaar was het percentage van de bijtelling afhankelijk van het aantal privékilometers. Een werknemer toonde met een sluitende kilometeradministratie aan dat hij in 2002 minder dan 500 privékilometers had gereden. De werknemer had in zijn woning een werkkamer, waar...

Lees meer

Laag tarief voor kunstvoorwerpen

Op kunstvoorwerpen is het lage omzetbelastingtarief van toepassing. Sieraden kunnen kunstvoorwerpen zijn, maar dat is niet snel het geval. In 2006 besliste de Hoge Raad dat in kleine serie gemaakte handgesmede gouden en zilveren sieraden geen kunstvoorwerpen waren. Een voorwerp van plastische kunst heeft namelijk een commercieel karakter wanneer het lijkt op industriële of ambachtelijke producten en daarmee in concurrentie kan komen. Volgens het arrest is niet van belang dat...

Lees meer

Toepassing foutenleer

Met toepassing van de zogenoemde foutenleer kan worden voorkomen dat een deel van de bedrijfswinst onbelast blijft of dubbel wordt belast als gevolg van een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van het voorafgaande jaar. De fout wordt hersteld in het oudste jaar waarvan de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat. Hof Den Bosch paste de foutenleer toe in een geval waarin een BV had verzuimd om een in 1991 verkregen recht...

Lees meer

Beloningen in de financiele sector

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet welke maatregelen hij heeft getroffen om de beloningscultuur in de financiële sector te veranderen. De primaire verantwoordelijkheid voor het beloningsbeleid en de beloningen van bestuurders ligt bij de raden van commissarissen en de aandeelhouders. De minister wil dat commissarissen zich niet alleen bemoeien met de salarissen van bestuurders maar ook van de managementlagen daaronder. Onderdeel van het...

Lees meer

Bezwaar tegen aangifte omzetbelasting was te laat

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de eigen aangifte omzetbelasting over een bepaald tijdvak. Daarvoor geldt de normale bezwaartermijn van zes weken. Een na afloop van die termijn ingediend bezwaarschrift kan niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat gebeurde met een ondernemer die in oktober 2004 bezwaar maakte tegen de aangifte omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2003. In het bezwaar verzocht de ondernemer om teruggaaf van de omzetbelasting die drukte...

Lees meer

Verontreinigingsheffing openluchtfesitval

Een stichting kreeg jaarlijks van de gemeente een vergunning om in de zomer gedurende een aantal weekenden een festival te organiseren in een park. Dat park was een openbare, voor iedereen toegankelijke, ruimte. Tijdens het festival was er een tijdelijke waterput. De kosten van het afgenomen water werden aan de stichting doorberekend. Het Hoogheemraadschap legde ieder jaar een aanslag verontreinigingsheffing op. De stichting mocht volgens de vergunning geen entree heffen...

Lees meer

Aftrek voorbelasting bij verhuurconstructie

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die voor de levering van goederen of diensten door andere ondernemers in rekening is gebracht op facturen, die voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Hof Leeuwarden was van oordeel dat er geen levering plaats vond wanneer iemand bij een aankoop handelt voor rekening en risico van een ander, die bij de aflevering door de leverancier het volledige economische belang verwerft. Gevolg van...

Lees meer

Verstrekking jaarloongegevens

Sinds januari 2006 worden gegevens uit de aangifte loonheffingen gebruikt voor de zogenaamde polisadministratie voor de sociale verzekeringen. De gegevens uit de polisadministratie worden gebruikt voor de definitieve vaststelling van toeslagen, aanslagen of teruggaven inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en aanslagen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Er is een tijdelijke mogelijkheid om via ministeriële regeling invoeringsproblematiek op te lossen. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt om jaarloongegevens over 2006 en 2007 bij een...

Lees meer

Bestelauto met stoelen in laadruimte

Tot 2005 was een bestelauto die aan een aantal voorwaarden voldeed vrijgesteld van BPM en gold een lager tarief voor de Motorrijtuigenbelasting. Met ingang van 2005 geldt de vrijstelling van BPM alleen voor ondernemers en voor gehandicapten. Over de periode tot 2005 zijn vele procedures gevoerd over het karakter van bestelauto’s. Hof Arnhem besliste in 2007 dat een bestelauto met een fabrieksmatig aangebracht in de vloer verzonken bevestigingssysteem voor stoelen...

Lees meer