Nieuws

Period: 200903

Selected: 200903

Remove selection(s)

Beloningen in de financiele sector

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet welke maatregelen hij heeft getroffen om de beloningscultuur in de financiële sector te veranderen. De primaire verantwoordelijkheid voor het beloningsbeleid en de beloningen van bestuurders ligt bij de raden van commissarissen en de aandeelhouders. De minister wil dat commissarissen zich niet alleen bemoeien met de salarissen van bestuurders maar ook van de managementlagen daaronder. Onderdeel van het...

Lees meer

Verlenging termijn inkoopregeling AOW

Inwoners van Nederland bouwen het recht op een AOW-uitkering op in de periode vanaf de leeftijd van 15 jaar tot de leeftijd van 65 jaar. De opbouw is 2% voor ieder jaar dat iemand in Nederland woont of werkt. Wie in die periode een aantal jaren in het buitenland woont en/of werkt bouwt geen volledig recht op uitkering op. Mensen met een onvolledige AOW-opbouw kunnen hun uitkering aanvullen via de zogenaamde...

Lees meer

Havenkranen zijn onroerende zaken

Bij de verkrijging van onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. De vraag of zaken roerend of onroerend zijn, wordt beantwoord aan de hand van civielrechtelijke criteria. Het Burgerlijk Wetboek merkt zaken die duurzaam met de grond zijn verbonden aan als onroerend. Die duurzame band met de grond kan rechtstreeks bestaan, maar ook door vereniging van een zaak met andere onroerende zaken. Aan de hand van civielrechtelijke criteria besliste de rechtbank Den...

Lees meer

Normbedragen ander kalenderjaar niet meenemen

De kosten van een opleiding of studie zijn aftrekbaar voor zover de kosten hoger zijn dan € 500. De aftrek is beperkt tot € 15.000. De beperking van de aftrek boven een bedrag van € 15.000 geldt niet gedurende een periode van vier jaar voor de eerste studie na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Ook iemand, die recht heeft op studiefinanciering kan recht hebben op aftrek van...

Lees meer

Bewijs toepassing nultarief

Bij de levering van goederen moet een ondernemer omzetbelasting in rekening brengen. Er geldt een tarief van nihil voor de levering van goederen die door of voor rekening van de verkoper worden vervoerd naar een plaats buiten de EU. Voor de toepassing van het nihiltarief is niet van belang waar de levering plaatsvindt. Ook als de levering in Nederland plaatsvindt, kan het nihiltarief worden toegepast. Onder levering wordt in dit...

Lees meer

Toepassing foutenleer

Met toepassing van de zogenoemde foutenleer kan worden voorkomen dat een deel van de bedrijfswinst onbelast blijft of dubbel wordt belast als gevolg van een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van het voorafgaande jaar. De fout wordt hersteld in het oudste jaar waarvan de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat. Hof Den Bosch paste de foutenleer toe in een geval waarin een BV had verzuimd om een in 1991 verkregen recht...

Lees meer

Aftrek voorbelasting pand in gesplitst gebruik

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die leveranciers in rekening brengen, voor zover zij de afgenomen goederen en diensten gebruiken voor belaste prestaties. Ondernemers die goederen en dienste zowel voor belaste als voor vrijgestelde prestaties gebruiken, hebben gedeeltelijk recht op aftrek. De aftrek wordt bepaald in de verhouding van belaste prestaties tot de totale omzet van de ondernemer. Dat staat bekend als de pro-ratamethode. In afwijking daarvan mag...

Lees meer

Omzetbelasting bij onttrekking goederen aan douanevervoer

Met toepassing van de douaneregeling extern communautair douanevervoer kunnen goederen worden getransporteerd naar het buitenland zonder heffing van douanerechten. Voor toepassing van de douaneregeling moet aangifte worden gedaan. Op de aangifte staat onder meer de hoeveelheid en de aard van de betreffende goederen vermeld. Goederen die op een aangifte zijn vermeld, maar bij aankomst niet aanwezig blijken te zijn, worden vermoed aan het douanetoezicht te zijn onttrokken. Dat levert een...

Lees meer

Beperking aanvulling loon bij arbeidsongeschiktheid

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om 70% van het loon van een werknemer door te betalen bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Het recht op doorbetaling geldt niet als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer het gevolg is van opzettelijk handelen van de werknemer. In veel CAO’s is opgenomen dat bij arbeidsongeschiktheid het loon tot 100% wordt aangevuld door de werkgever. Over de vraag wanneer de loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid niet geldt, is in...

Lees meer

Uitleg begrip woon-werkverkeer

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bedrag bij het inkomen worden geteld. In het jaar 2002 gold een deel van het woon-werkverkeer als privégebruik. In dat jaar was het percentage van de bijtelling afhankelijk van het aantal privékilometers. Een werknemer toonde met een sluitende kilometeradministratie aan dat hij in 2002 minder dan 500 privékilometers had gereden. De werknemer had in zijn woning een werkkamer, waar...

Lees meer