Nieuws

Period: 200903

Selected: 200903

Remove selection(s)

Havenkranen zijn onroerende zaken

Bij de verkrijging van onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. De vraag of zaken roerend of onroerend zijn, wordt beantwoord aan de hand van civielrechtelijke criteria. Het Burgerlijk Wetboek merkt zaken die duurzaam met de grond zijn verbonden aan als onroerend. Die duurzame band met de grond kan rechtstreeks bestaan, maar ook door vereniging van een zaak met andere onroerende zaken. Aan de hand van civielrechtelijke criteria besliste de rechtbank Den...

Lees meer

Toepassing foutenleer

Met toepassing van de zogenoemde foutenleer kan worden voorkomen dat een deel van de bedrijfswinst onbelast blijft of dubbel wordt belast als gevolg van een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van het voorafgaande jaar. De fout wordt hersteld in het oudste jaar waarvan de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat. Hof Den Bosch paste de foutenleer toe in een geval waarin een BV had verzuimd om een in 1991 verkregen recht...

Lees meer

Verlenging termijn inkoopregeling AOW

Inwoners van Nederland bouwen het recht op een AOW-uitkering op in de periode vanaf de leeftijd van 15 jaar tot de leeftijd van 65 jaar. De opbouw is 2% voor ieder jaar dat iemand in Nederland woont of werkt. Wie in die periode een aantal jaren in het buitenland woont en/of werkt bouwt geen volledig recht op uitkering op. Mensen met een onvolledige AOW-opbouw kunnen hun uitkering aanvullen via de zogenaamde...

Lees meer

Toepassing herstelbeleid BPM

Een inwoner van Nederland die in Nederland rijdt met een auto met een buitenlands kenteken is volgens de wet verplicht deze auto in Nederland te registreren en BPM te betalen, tenzij er een vrijstelling van toepassing is. Wanneer iemand voor de eerste keer wordt aangehouden wegens het rijden in Nederland met een auto met buitenlands kenteken wordt niet onmiddellijk een naheffingsaanslag BPM opgelegd. De bestuurder wordt gewaarschuwd voor de mogelijke...

Lees meer

Verstrekking jaarloongegevens

Sinds januari 2006 worden gegevens uit de aangifte loonheffingen gebruikt voor de zogenaamde polisadministratie voor de sociale verzekeringen. De gegevens uit de polisadministratie worden gebruikt voor de definitieve vaststelling van toeslagen, aanslagen of teruggaven inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en aanslagen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Er is een tijdelijke mogelijkheid om via ministeriële regeling invoeringsproblematiek op te lossen. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt om jaarloongegevens over 2006 en 2007 bij een...

Lees meer

Bewijs toepassing nultarief

Bij de levering van goederen moet een ondernemer omzetbelasting in rekening brengen. Er geldt een tarief van nihil voor de levering van goederen die door of voor rekening van de verkoper worden vervoerd naar een plaats buiten de EU. Voor de toepassing van het nihiltarief is niet van belang waar de levering plaatsvindt. Ook als de levering in Nederland plaatsvindt, kan het nihiltarief worden toegepast. Onder levering wordt in dit...

Lees meer

Verontreinigingsheffing openluchtfesitval

Een stichting kreeg jaarlijks van de gemeente een vergunning om in de zomer gedurende een aantal weekenden een festival te organiseren in een park. Dat park was een openbare, voor iedereen toegankelijke, ruimte. Tijdens het festival was er een tijdelijke waterput. De kosten van het afgenomen water werden aan de stichting doorberekend. Het Hoogheemraadschap legde ieder jaar een aanslag verontreinigingsheffing op. De stichting mocht volgens de vergunning geen entree heffen...

Lees meer

Normbedragen ander kalenderjaar niet meenemen

De kosten van een opleiding of studie zijn aftrekbaar voor zover de kosten hoger zijn dan € 500. De aftrek is beperkt tot € 15.000. De beperking van de aftrek boven een bedrag van € 15.000 geldt niet gedurende een periode van vier jaar voor de eerste studie na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Ook iemand, die recht heeft op studiefinanciering kan recht hebben op aftrek van...

Lees meer

Laag tarief voor kunstvoorwerpen

Op kunstvoorwerpen is het lage omzetbelastingtarief van toepassing. Sieraden kunnen kunstvoorwerpen zijn, maar dat is niet snel het geval. In 2006 besliste de Hoge Raad dat in kleine serie gemaakte handgesmede gouden en zilveren sieraden geen kunstvoorwerpen waren. Een voorwerp van plastische kunst heeft namelijk een commercieel karakter wanneer het lijkt op industriële of ambachtelijke producten en daarmee in concurrentie kan komen. Volgens het arrest is niet van belang dat...

Lees meer

Beloningen in de financiele sector

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet welke maatregelen hij heeft getroffen om de beloningscultuur in de financiële sector te veranderen. De primaire verantwoordelijkheid voor het beloningsbeleid en de beloningen van bestuurders ligt bij de raden van commissarissen en de aandeelhouders. De minister wil dat commissarissen zich niet alleen bemoeien met de salarissen van bestuurders maar ook van de managementlagen daaronder. Onderdeel van het...

Lees meer