Nieuws

Period: 200903

Selected: 200903

Remove selection(s)

Verstrekking jaarloongegevens

Sinds januari 2006 worden gegevens uit de aangifte loonheffingen gebruikt voor de zogenaamde polisadministratie voor de sociale verzekeringen. De gegevens uit de polisadministratie worden gebruikt voor de definitieve vaststelling van toeslagen, aanslagen of teruggaven inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en aanslagen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Er is een tijdelijke mogelijkheid om via ministeriële regeling invoeringsproblematiek op te lossen. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt om jaarloongegevens over 2006 en 2007 bij een...

Lees meer

Normbedragen ander kalenderjaar niet meenemen

De kosten van een opleiding of studie zijn aftrekbaar voor zover de kosten hoger zijn dan € 500. De aftrek is beperkt tot € 15.000. De beperking van de aftrek boven een bedrag van € 15.000 geldt niet gedurende een periode van vier jaar voor de eerste studie na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Ook iemand, die recht heeft op studiefinanciering kan recht hebben op aftrek van...

Lees meer

Omzetbelasting bij onttrekking goederen aan douanevervoer

Met toepassing van de douaneregeling extern communautair douanevervoer kunnen goederen worden getransporteerd naar het buitenland zonder heffing van douanerechten. Voor toepassing van de douaneregeling moet aangifte worden gedaan. Op de aangifte staat onder meer de hoeveelheid en de aard van de betreffende goederen vermeld. Goederen die op een aangifte zijn vermeld, maar bij aankomst niet aanwezig blijken te zijn, worden vermoed aan het douanetoezicht te zijn onttrokken. Dat levert een...

Lees meer

Aftrek voorbelasting pand in gesplitst gebruik

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die leveranciers in rekening brengen, voor zover zij de afgenomen goederen en diensten gebruiken voor belaste prestaties. Ondernemers die goederen en dienste zowel voor belaste als voor vrijgestelde prestaties gebruiken, hebben gedeeltelijk recht op aftrek. De aftrek wordt bepaald in de verhouding van belaste prestaties tot de totale omzet van de ondernemer. Dat staat bekend als de pro-ratamethode. In afwijking daarvan mag...

Lees meer

Beperking aanvulling loon bij arbeidsongeschiktheid

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om 70% van het loon van een werknemer door te betalen bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Het recht op doorbetaling geldt niet als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer het gevolg is van opzettelijk handelen van de werknemer. In veel CAO’s is opgenomen dat bij arbeidsongeschiktheid het loon tot 100% wordt aangevuld door de werkgever. Over de vraag wanneer de loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid niet geldt, is in...

Lees meer

Toepassing herstelbeleid BPM

Een inwoner van Nederland die in Nederland rijdt met een auto met een buitenlands kenteken is volgens de wet verplicht deze auto in Nederland te registreren en BPM te betalen, tenzij er een vrijstelling van toepassing is. Wanneer iemand voor de eerste keer wordt aangehouden wegens het rijden in Nederland met een auto met buitenlands kenteken wordt niet onmiddellijk een naheffingsaanslag BPM opgelegd. De bestuurder wordt gewaarschuwd voor de mogelijke...

Lees meer

Verontreinigingsheffing openluchtfesitval

Een stichting kreeg jaarlijks van de gemeente een vergunning om in de zomer gedurende een aantal weekenden een festival te organiseren in een park. Dat park was een openbare, voor iedereen toegankelijke, ruimte. Tijdens het festival was er een tijdelijke waterput. De kosten van het afgenomen water werden aan de stichting doorberekend. Het Hoogheemraadschap legde ieder jaar een aanslag verontreinigingsheffing op. De stichting mocht volgens de vergunning geen entree heffen...

Lees meer

Laag tarief voor kunstvoorwerpen

Op kunstvoorwerpen is het lage omzetbelastingtarief van toepassing. Sieraden kunnen kunstvoorwerpen zijn, maar dat is niet snel het geval. In 2006 besliste de Hoge Raad dat in kleine serie gemaakte handgesmede gouden en zilveren sieraden geen kunstvoorwerpen waren. Een voorwerp van plastische kunst heeft namelijk een commercieel karakter wanneer het lijkt op industriële of ambachtelijke producten en daarmee in concurrentie kan komen. Volgens het arrest is niet van belang dat...

Lees meer

Aftrek voorbelasting bij verhuurconstructie

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die voor de levering van goederen of diensten door andere ondernemers in rekening is gebracht op facturen, die voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Hof Leeuwarden was van oordeel dat er geen levering plaats vond wanneer iemand bij een aankoop handelt voor rekening en risico van een ander, die bij de aflevering door de leverancier het volledige economische belang verwerft. Gevolg van...

Lees meer

Toepassing foutenleer

Met toepassing van de zogenoemde foutenleer kan worden voorkomen dat een deel van de bedrijfswinst onbelast blijft of dubbel wordt belast als gevolg van een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van het voorafgaande jaar. De fout wordt hersteld in het oudste jaar waarvan de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat. Hof Den Bosch paste de foutenleer toe in een geval waarin een BV had verzuimd om een in 1991 verkregen recht...

Lees meer