Nieuws

Period: 200903

Selected: 200903

Remove selection(s)

Bezwaar tegen aangifte omzetbelasting was te laat

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de eigen aangifte omzetbelasting over een bepaald tijdvak. Daarvoor geldt de normale bezwaartermijn van zes weken. Een na afloop van die termijn ingediend bezwaarschrift kan niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat gebeurde met een ondernemer die in oktober 2004 bezwaar maakte tegen de aangifte omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2003. In het bezwaar verzocht de ondernemer om teruggaaf van de omzetbelasting die drukte...

Lees meer

Beloningen in de financiele sector

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet welke maatregelen hij heeft getroffen om de beloningscultuur in de financiële sector te veranderen. De primaire verantwoordelijkheid voor het beloningsbeleid en de beloningen van bestuurders ligt bij de raden van commissarissen en de aandeelhouders. De minister wil dat commissarissen zich niet alleen bemoeien met de salarissen van bestuurders maar ook van de managementlagen daaronder. Onderdeel van het...

Lees meer

Bewijs toepassing nultarief

Bij de levering van goederen moet een ondernemer omzetbelasting in rekening brengen. Er geldt een tarief van nihil voor de levering van goederen die door of voor rekening van de verkoper worden vervoerd naar een plaats buiten de EU. Voor de toepassing van het nihiltarief is niet van belang waar de levering plaatsvindt. Ook als de levering in Nederland plaatsvindt, kan het nihiltarief worden toegepast. Onder levering wordt in dit...

Lees meer

Toepassing herstelbeleid BPM

Een inwoner van Nederland die in Nederland rijdt met een auto met een buitenlands kenteken is volgens de wet verplicht deze auto in Nederland te registreren en BPM te betalen, tenzij er een vrijstelling van toepassing is. Wanneer iemand voor de eerste keer wordt aangehouden wegens het rijden in Nederland met een auto met buitenlands kenteken wordt niet onmiddellijk een naheffingsaanslag BPM opgelegd. De bestuurder wordt gewaarschuwd voor de mogelijke...

Lees meer

Verlenging termijn inkoopregeling AOW

Inwoners van Nederland bouwen het recht op een AOW-uitkering op in de periode vanaf de leeftijd van 15 jaar tot de leeftijd van 65 jaar. De opbouw is 2% voor ieder jaar dat iemand in Nederland woont of werkt. Wie in die periode een aantal jaren in het buitenland woont en/of werkt bouwt geen volledig recht op uitkering op. Mensen met een onvolledige AOW-opbouw kunnen hun uitkering aanvullen via de zogenaamde...

Lees meer

Havenkranen zijn onroerende zaken

Bij de verkrijging van onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. De vraag of zaken roerend of onroerend zijn, wordt beantwoord aan de hand van civielrechtelijke criteria. Het Burgerlijk Wetboek merkt zaken die duurzaam met de grond zijn verbonden aan als onroerend. Die duurzame band met de grond kan rechtstreeks bestaan, maar ook door vereniging van een zaak met andere onroerende zaken. Aan de hand van civielrechtelijke criteria besliste de rechtbank Den...

Lees meer

Aftrek voorbelasting pand in gesplitst gebruik

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die leveranciers in rekening brengen, voor zover zij de afgenomen goederen en diensten gebruiken voor belaste prestaties. Ondernemers die goederen en dienste zowel voor belaste als voor vrijgestelde prestaties gebruiken, hebben gedeeltelijk recht op aftrek. De aftrek wordt bepaald in de verhouding van belaste prestaties tot de totale omzet van de ondernemer. Dat staat bekend als de pro-ratamethode. In afwijking daarvan mag...

Lees meer

Aftrek voorbelasting bij verhuurconstructie

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die voor de levering van goederen of diensten door andere ondernemers in rekening is gebracht op facturen, die voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Hof Leeuwarden was van oordeel dat er geen levering plaats vond wanneer iemand bij een aankoop handelt voor rekening en risico van een ander, die bij de aflevering door de leverancier het volledige economische belang verwerft. Gevolg van...

Lees meer

Laag tarief voor kunstvoorwerpen

Op kunstvoorwerpen is het lage omzetbelastingtarief van toepassing. Sieraden kunnen kunstvoorwerpen zijn, maar dat is niet snel het geval. In 2006 besliste de Hoge Raad dat in kleine serie gemaakte handgesmede gouden en zilveren sieraden geen kunstvoorwerpen waren. Een voorwerp van plastische kunst heeft namelijk een commercieel karakter wanneer het lijkt op industriële of ambachtelijke producten en daarmee in concurrentie kan komen. Volgens het arrest is niet van belang dat...

Lees meer

Taxatierapport behoorde tot gedingstukken

In een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking van zijn woning verwees de eigenaar naar een bijgevoegd taxatierapport. Uit dat rapport bleek een lagere waarde dan de vastgestelde WOZ-waarde. De gemeente refereerde in de uitspraak op bezwaar aan dat taxatierapport. Ook in de verweerschriften voor het Hof en voor de Hoge Raad werd ingegaan op het door de eigenaar overgelegde taxatierapport. Hof Den Bosch gaf geen oordeel over de bewijskracht van het...

Lees meer