Nieuws

Period: 200902

Selected: 200902

Remove selection(s)

Emigratieheffing aanmerkelijk belang

Bij de emigratie van een aanmerkelijk belanghouder legt Nederland een conserverende aanslag op over de waardeaangroei van de aandelen. Om die aanslag op te kunnen leggen gaat de wet uit van een fictieve vervreemding van de aanmerkelijk belangaandelen op het moment dat onmiddellijk voorafgaat aan de emigratie. De aanslag wordt alleen ingevorderd bij daadwerkelijke vervreemding van de aandelen binnen 10 jaar na emigratie. Door het heffingsmoment voor de emigratie te...

Lees meer

Rechtspraak wordt toegankelijker

Binnenkort zal de minister van Justitie een wetsvoorstel indienen om de rechtspraak in Nederland toegankelijker te maken. De kern van het wetsvoorstel is dat de kantonrechter vaker bevoegd zal zijn om zaken te behandelen. Op dit moment behandelt de kantonrechter geschillen met een belang tot € 5.000. Dit bedrag gaat omhoog naar € 25.000. Alle geschillen over consumentenkoop en consumentenkrediet tot een bedrag van € 40.000 gaan ook naar de...

Lees meer

Compensatieregeling ziekte oudere werknemers

In het najaar van 2008 kondigde het kabinet een compensatieregeling voor de loonkosten bij langdurige ziekte van oudere werknemers aan. Het wetsvoorstel dat deze compensatieregeling omvat is nu ingediend bij de Tweede Kamer. De regeling moet ingaan op 1 juli 2009 en loopt tot 1 juli 2019. Op grond van deze regeling krijgen werkgevers de loonkosten vergoed van langdurig zieke oudere werknemers die voor ze in dienst kwamen tenminste 52...

Lees meer

Vergoeding kosten trouwfeest

Een werkgever mag, met inachtneming van zekere voorwaarden en beperkingen, de kosten die een werknemer maakt om zijn dienstbetrekking naar behoren te vervullen vergoeden. Op grond daarvan vergoedde een BV een deel van de kosten van het huwelijksfeest van een van haar werknemers. De werknemer was medeaandeelhouder en de beoogde opvolger van de DGA van de BV. De werknemer was de zoon van de DGA. Op het feest waren 145...

Lees meer

Slechts één uitspraak op bezwaar mogelijk

Procederen in fiscale zaken is gebonden aan een aantal voorschriften. Een procedure begint met een bezwaarschrift. Om een bezwaarschrift in te kunnen dienen moet er een beschikking, bijvoorbeeld een belastingaanslag, zijn van de inspecteur. In het bezwaarschrift staat tegen welke beschikking het is gericht en wat het bezwaar tegen die beschikking is. Het bezwaarschrift moet binnen de bezwaartermijn van zes weken na dagtekening van de beschikking zijn ingediend. Een te...

Lees meer

Geen kapitaalsbelasting open CV

Bij de oprichting van een aandelenvennootschap of bij de uitgifte van nieuwe aandelen was tot 1 januari 2006 kapitaalsbelasting verschuldigd over het op de aandelen gestorte kapitaal. Bij de omzetting van een gesloten commanditaire vennootschap in een open commanditaire vennootschap legde de belastingdienst een naheffingsaanslag kapitaalsbelasting op. Het verschil tussen een gesloten en een open commanditaire vennootschap is dat bij een open commanditaire vennootschap voor toetreding en vervanging van vennoten,...

Lees meer

Regresvordering op gelieerde stichting

Een ondernemer had vorderingen op twee stichtingen. De ene stichting was actief, de andere stichting niet. Beide vorderingen waren zogenaamde regresvorderingen, die waren ontstaan doordat de ondernemer in het kader van een schikking schulden van de stichtingen aan de bank had overgenomen. De ondernemer rekende beide vorderingen tot zijn ondernemingsvermogen en wilde deze ten laste van zijn winst afwaarderen. Hof Arnhem stond toe dat de regresvordering op de actieve stichting...

Lees meer

Gemeente voldoet niet aan inzamelplicht afval

Een gemeente kan een afvalstoffenbelasting instellen ter bestrijding van de kosten van de inzameling van huishoudelijk afval. Voorwaarde om een aanslag afvalstoffenbelasting op te mogen leggen is dat het mogelijk moet zijn om het huishoudelijk afval aan te bieden op een plaats bij het perceel waar het afval is ontstaan. Hof Arnhem vernietigde de aanslag afvalstoffenheffing die een gemeente oplegde aan de eigenaar van een vakantiewoning op een recreatiepark. De...

Lees meer

Omzetting vordering was winstuitdeling

De belastingdienst legde aan een dga een navorderingsaanslag inkomstenbelasting op in verband met een uitdeling van winst die zijn BV aan hem had gedaan. Die uitdeling bestond uit de omzetting van een vordering van de BV op de dga in een vordering op een dochtermaatschappij. De dochtermaatschappij kreeg tegenover een schuld aan de BV een vordering op de dga. De dochtermaatschappij was in 2000 failliet gegaan en het faillissement was...

Lees meer

Leningfaciliteiten voor startende ondernemers

De staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken hebben twee maatregelen aangekondigd die zijn gericht op startende ondernemers. Het gaat om proeven, die zich in de periode tot 1 januari 2011 moeten bewijzen. De eerste maatregel is de oprichting van een fonds voor microkredietverlening aan beginnende ondernemers. Hiervoor is € 15 miljoen beschikbaar. Startende ondernemers met een goed bedrijfsplan kunnen via dit fonds maximaal € 35.000 lenen.

Lees meer