Nieuws

Period: 200901

Selected: 200901

Remove selection(s)

Specificatie vaste kostenvergoeding

Werkgevers kunnen de kosten die werknemers maken om hun werk naar behoren te doen vergoeden. Dat kan per uitgave afzonderlijk, hetzij achteraf op declaratiebasis, hetzij vooraf door de werknemer toestemming te geven om een bepaalde uitgave te doen. Vaak wordt ervoor gekozen om een vaste vergoeding te geven die bedoeld is ter bestrijding van een aantal kosten. Een dergelijke vergoeding is alleen maar vrijgesteld van loonbelasting als deze voldoet aan...

Lees meer

Toepassing nieuwe kantonrechtersformule

De kantonrechter ontbond op verzoek van een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer op grond van een wijziging in de omstandigheden. De werknemer was meerdere malen door de werkgever gewaarschuwd vanwege grote onachtzaamheid in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Die waarschuwingen hadden niet tot verbetering van het gedrag van de werknemer geleid. De kantonrechter verplichtte de werkgever wel om aan de werknemer een vergoeding te betalen. Omdat het verzoek tot...

Lees meer

Ondernemerschap commanditaire vennoot

Een commanditaire vennootschap (CV) kent een of meer beherende vennoten en een of meer commanditaire vennoten. De commanditaire vennoten zijn de geldschieters; de beherende vennoten zijn de personen die als ondernemer naar buiten treden. Het Wetboek van Koophandel verbiedt commanditaire vennoten om beheersdaden te verrichten binnen de onderneming van de CV op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle schulden van de CV. Volgens Hof Leeuwarden leidt overtreding van dit verbod...

Lees meer

Aftrek kosten beursgang

In verband met de oprichting, een kapitaaluitbreiding en vervolgens de beursgang van een NV werden kosten gemaakt, die deels werden doorbelast aan de aandeelhouders. De NV activeerde het resterende bedrag op haar fiscale balans en schreef dat bedrag in vijf jaar lineair af ten laste van de winst. Bij het vaststellen van de aanslagen vennootschapsbelasting voor de jaren 1998 en 1999 corrigeerde de inspecteur deze afschrijvingen. Dat leidde tot een...

Lees meer

Vijfjaarstermijn voor afwaarderingsverlies

Om te voorkomen dat de winst van een dochtermaatschappij ook nog eens bij de moedermaatschappij belast wordt, bevat de Wet op de Vennootschapsbelasting de deelnemingsvrijstelling. Ontvangen dividenden en waardeveranderingen van de deelneming hebben door de werking van de deelnemingsvrijstelling geen invloed op de fiscale winst van de moedervennootschap. Er gold een uitzondering in een bijzondere situatie. Wanneer binnen vijf jaar na de verwerving van een deelneming de waarde in het...

Lees meer

Belastingadviseur niet in dienstbetrekking

De Wet IB 2001 bevat een rangorderegeling voor inkomsten die op grond van meerdere artikelen als belastbaar inkomen kunnen worden aangemerkt. Dergelijke inkomsten worden uitsluitend op grond van de eerste wetsbepaling aangemerkt als bestanddeel van het belastbare inkomen. Winst uit onderneming gaat voor loon uit dienstbetrekking. Als een voordeel behoort tot de winst uit onderneming is het geen loon uit dienstbetrekking. De beoefenaar van een zelfstandig beroep is ook ondernemer.

Lees meer

Vrijstelling voor in 2008 toegezegde vergoeding ziektekosten

Tegelijk met de afschaffing van de buitengewone uitgavenregeling in de inkomstenbelasting is ook de regeling ingetrokken dat een werkgever bijzondere ziektekosten onbelast kan vergoeden. Met ingang van 1 januari zijn vergoedingen van de werkgever voor ziektekosten van de werknemer dus belast. De staatssecretaris van Financiën heeft echter goedgekeurd dat in 2008 toegezegde vergoedingen van kosten die een werknemer in 2008 maakte onbelast mogen worden vergoed als deze voor 1 april...

Lees meer

Bewijslast tijdig indienen bezwaarschrift

Een bezwaarschrift moet volgens de wet binnen zes weken na dagtekening van het besluit waartegen het is gericht zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen. Een bezwaarschrift dat te laat binnen komt kan niet-ontvankelijk worden verklaard. De bewijslast dat een bezwaarschrift tijdig is ingediend rust op de indiener, tenzij het bezwaarschrift is gericht tegen een opgelegde verzuimboete en het bestuursorgaan zich beroept op overschrijding van de...

Lees meer

Schending gelijkheidsbeginsel door tariefstelling precariobelasting?

Een van de belastingen die gemeenten mogen heffen is de precariobelasting. Dat is een belasting op het hebben van leidingen en dergelijke onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Een bedrijf dat industriële gassen en andere chemische producten fabriceerde en verhandelde had met vergunning van de gemeente leidingen gelegd in gemeentegrond. Het merendeel daarvan lag in speciale kabel- en leidingstroken. De bovengrondse stukken van de leidingen waren...

Lees meer

Aandeel in vermogen Vereniging van Eigenaren

Bezittingen en schulden van natuurlijke personen vallen in box 3 als zij niet in box 1 of box 2 vallen. De rendementsgrondslag van box 3 is gelijk aan de waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden. Tot de bezittingen behoren rechten die op (onroerende) zaken betrekking hebben, rechten die niet op zaken betrekking hebben en overige vermogensrechten, mits zij waarde hebben in het economisch verkeer. Volgens...

Lees meer