Nieuws

Period: 200812

Selected: 200812

Remove selection(s)

Herziening heffingsrente niet mogelijk

De belastingdienst stelt in voorkomende gevallen het bedrag van de te betalen heffingsrente bij beschikking vast. De vraag is of de belastingdienst de bevoegdheid heeft om een eenmaal vastgestelde beschikking heffingsrente te herzien door het afgeven van een nieuwe beschikking. Dat zou zich kunnen voordoen als bij het vaststellen van de eerste beschikking een fout is gemaakt waardoor te weinig heffingsrente is berekend. Volgens de rechtbank Haarlem is het herzien...

Lees meer

Geen uitsluiting urencriterium

Sinds de invoering van de Wet IB 2001 is het voor firmanten in een man-vrouwfirma niet altijd voldoende voor het recht op ondernemersaftrek om het aantal uren van het urencriterium werkzaam te zijn in de onderneming. Vaak is sprake van een samenwerkingsverband tussen iemand die wel en iemand die niet over de vereiste kwalificaties voor het beroep of bedrijf beschikt. Dergelijke samenwerkingsverbanden tussen niet verbonden personen zijn uitzonderlijk. De uren...

Lees meer

Tegemoetkoming chronisch zieken

Met ingang van 1 januari 2009 geldt de Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze wet regelt een tegemoetkoming in de kosten die deze mensen hebben als gevolg van hun ziekte en/of handicap. Een dergelijke uitkering is vrijgesteld van inkomstenbelasting. Daarnaast bevat de wet een regeling voor de aftrek van bepaalde zorgkosten. Deze regeling vervangt de vervallen regeling voor de aftrek van buitengewone uitgaven. In grote lijnen komt de...

Lees meer

Reisaftrek ondanks ontbreken vervoerbewijzen

Werknemers die met openbaar vervoer naar en van hun werk reizen hebben recht op aftrek van de gemaakte reiskosten. Een van de voorwaarden voor aftrek is het bezit van een openbaarvervoerverklaring of van de originele vervoerbewijzen. Een werkneemster die geen openbaarvervoerverklaring had en die de originele vervoerbewijzen niet had bewaard claimde de reisaftrek openbaar vervoer. Als bewijs daarvoor had zij een reisverklaring van haar werkgever, aanvragen via de werkgever van...

Lees meer

Periode tussen twee dienstbetrekkingen

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een in Nederland schaarse deskundigheid kan op verzoek een bijzonder regime in de loonbelasting van toepassing zijn. Dat regime, de 30%-regeling, houdt in dat van de totale bruto beloning inclusief kostenvergoedingen 30% als onbelaste kostenvergoeding wordt aangemerkt. Deze regeling kent een looptijd van maximaal 10 jaar. Ook wanneer een dergelijke werknemer van baan verandert kan op verzoek van de nieuwe werkgever en de...

Lees meer

Geen inhoudingsplicht na emigratie en bedrijfsoverdracht

De werkgever is verantwoordelijk voor de inhouding en afdracht van loonbelasting. Een niet in Nederland wonende werkgever kan toch inhoudingsplichtige zijn voor de loonbelasting als hij in Nederland een vaste inrichting heeft of als hij zich als zodanig heeft gemeld bij de inspecteur omdat hij personeel in dienst heeft van wie het loon in Nederland is onderworpen aan de inkomstenbelasting. De belastingdienst legde een naheffingsaanslag loonbelasting op aan een voormalige...

Lees meer

Camping-BV geen fictieve onroerende zaak

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting betaald worden. Deze bedraagt 6% van de waarde van de zaak. Onder omstandigheden kunnen ook de aandelen in een BV worden aangemerkt als een onroerende zaak. Dat is gedaan om te voorkomen dat de heffing van overdrachtsbelasting wordt gefrustreerd door een onroerende zaak voor de verkoop in te brengen in een BV en vervolgens de aandelen in de BV te verkopen.

Lees meer

Werkzaamhedentoets per actitviteit

Zelfstandige ondernemers die voldoen aan het zogenaamde urencriterium hebben recht op ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek. Sinds de invoering van de Wet IB 2001 geldt voor firmanten in samenwerkingsverbanden tussen verbonden personen, zoals een man-vrouwfirma, een aanvullende eis. In veel gevallen bestaat het samenwerkingsverband dan uit een persoon die wel en een persoon die niet over de vereiste kwalificaties voor het beroep of bedrijf beschikt. Dergelijke samenwerkingsverbanden tussen niet verbonden personen...

Lees meer

Werkzaamheden van ondersteunende aard

Sinds de invoering van de Wet IB 2001 is het voor firmanten in een man-vrouwfirma niet voldoende voor het recht op ondernemersaftrek om het aantal uren van het urencriterium werkzaam te zijn in de onderneming. In veel gevallen is sprake van een samenwerkingsverband tussen iemand die wel en iemand die niet over de vereiste kwalificaties voor het beroep of bedrijf beschikt. Dergelijke samenwerkingsverbanden tussen niet verbonden personen zijn uitzonderlijk. De...

Lees meer

Correctie teruggaaf heffingskortingen onmogelijk

Bij de invoering van de wet IB 2001 zijn de vroeger bestaande belastingvrije sommen vervangen door heffingskortingen. De reden daarvoor was het opheffen van het progressievoordeel dat mensen met hogere inkomens hadden van de belastingvrije sommen. De heffingskortingen vormen een ingewikkelde regeling. Wie geen inkomen heeft, kan geen gebruik maken van zijn heffingskorting, tenzij hij een fiscale partner heeft die zoveel inkomen heeft dat de partner daarover belasting betaalt. Het...

Lees meer