Nieuws

Period: 200812

Selected: 200812

Remove selection(s)

Herziening heffingsrente niet mogelijk

De belastingdienst stelt in voorkomende gevallen het bedrag van de te betalen heffingsrente bij beschikking vast. De vraag is of de belastingdienst de bevoegdheid heeft om een eenmaal vastgestelde beschikking heffingsrente te herzien door het afgeven van een nieuwe beschikking. Dat zou zich kunnen voordoen als bij het vaststellen van de eerste beschikking een fout is gemaakt waardoor te weinig heffingsrente is berekend. Volgens de rechtbank Haarlem is het herzien...

Lees meer

Geen uitsluiting urencriterium

Sinds de invoering van de Wet IB 2001 is het voor firmanten in een man-vrouwfirma niet altijd voldoende voor het recht op ondernemersaftrek om het aantal uren van het urencriterium werkzaam te zijn in de onderneming. Vaak is sprake van een samenwerkingsverband tussen iemand die wel en iemand die niet over de vereiste kwalificaties voor het beroep of bedrijf beschikt. Dergelijke samenwerkingsverbanden tussen niet verbonden personen zijn uitzonderlijk. De uren...

Lees meer

Tegemoetkoming chronisch zieken

Met ingang van 1 januari 2009 geldt de Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze wet regelt een tegemoetkoming in de kosten die deze mensen hebben als gevolg van hun ziekte en/of handicap. Een dergelijke uitkering is vrijgesteld van inkomstenbelasting. Daarnaast bevat de wet een regeling voor de aftrek van bepaalde zorgkosten. Deze regeling vervangt de vervallen regeling voor de aftrek van buitengewone uitgaven. In grote lijnen komt de...

Lees meer

Reisaftrek ondanks ontbreken vervoerbewijzen

Werknemers die met openbaar vervoer naar en van hun werk reizen hebben recht op aftrek van de gemaakte reiskosten. Een van de voorwaarden voor aftrek is het bezit van een openbaarvervoerverklaring of van de originele vervoerbewijzen. Een werkneemster die geen openbaarvervoerverklaring had en die de originele vervoerbewijzen niet had bewaard claimde de reisaftrek openbaar vervoer. Als bewijs daarvoor had zij een reisverklaring van haar werkgever, aanvragen via de werkgever van...

Lees meer

Periode tussen twee dienstbetrekkingen

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een in Nederland schaarse deskundigheid kan op verzoek een bijzonder regime in de loonbelasting van toepassing zijn. Dat regime, de 30%-regeling, houdt in dat van de totale bruto beloning inclusief kostenvergoedingen 30% als onbelaste kostenvergoeding wordt aangemerkt. Deze regeling kent een looptijd van maximaal 10 jaar. Ook wanneer een dergelijke werknemer van baan verandert kan op verzoek van de nieuwe werkgever en de...

Lees meer

Terugbetaling aan vader geen studiekosten

De kosten van een opleiding kunnen aftrekbaar zijn als zij een zekere drempel overschrijden en de opleiding aan zekere voorwaarden voldoet. De kosten van de opleiding moeten wel drukken op de persoon die de opleiding volgt. Heeft deze persoon recht op vergoeding van de kosten, bijvoorbeeld van zijn werkgever, dan is aftrek slechts mogelijk voor zover de kosten hoger zijn dan de vergoeding. Iemand die achteraf de door zijn vader...

Lees meer

Camping-BV geen fictieve onroerende zaak

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting betaald worden. Deze bedraagt 6% van de waarde van de zaak. Onder omstandigheden kunnen ook de aandelen in een BV worden aangemerkt als een onroerende zaak. Dat is gedaan om te voorkomen dat de heffing van overdrachtsbelasting wordt gefrustreerd door een onroerende zaak voor de verkoop in te brengen in een BV en vervolgens de aandelen in de BV te verkopen.

Lees meer

Verkrijging aandeel in landgoed

Het successierecht belast de waarde van wat wordt verkregen door de erfgenamen na iemands overlijden. Er bestaan diverse faciliteiten om de belastingdruk te matigen. Voor de verkrijging van een landgoed dat voldoet aan de Natuurschoonwet geldt dat het successierecht niet wordt ingevorderd als de erfgenamen het landgoed tenminste 25 jaar in stand houden. Dat betekent ondermeer dat zij het landgoed niet buiten de kring van erfgenamen mogen overdragen in deze...

Lees meer

Werkzaamheden van ondersteunende aard

Sinds de invoering van de Wet IB 2001 is het voor firmanten in een man-vrouwfirma niet voldoende voor het recht op ondernemersaftrek om het aantal uren van het urencriterium werkzaam te zijn in de onderneming. In veel gevallen is sprake van een samenwerkingsverband tussen iemand die wel en iemand die niet over de vereiste kwalificaties voor het beroep of bedrijf beschikt. Dergelijke samenwerkingsverbanden tussen niet verbonden personen zijn uitzonderlijk. De...

Lees meer

Richtlijnen vermindering boete bij overschrijding redelijke termijn

De Hoge Raad heeft de gevolgen van een overschrijding van de redelijke termijn in strafzaken voor de hoogte van de boete aangepast in een arrest van 17 juni 2008. De Hoge Raad doet dat nu ook voor de rechtspraak in belastingzaken. In het arrest hanteert de Hoge Raad bij overschrijding van de redelijke termijn de volgende uitgangspunten. 1. De Hoge Raad oordeelt in volle omvang over de overschrijding van de...

Lees meer