Nieuws

Period: 200811

Selected: 200811

Remove selection(s)

Tijdelijke regeling werktijdverkorting

Ter bestrijding van een ontslaggolf als gevolg van acuut omzetverlies door de kredietcrisis maakt de minister van Sociale Zaken tijdelijke werktijdverkorting mogelijk. Werktijdverkorting geldt voor een periode van zes weken. Deze periode kan tot maximaal 24 weken verlengd worden. Het omzetverlies bepaalt voor hoeveel werknemers werktijdverkorting kan worden aangevraagd. Als het omzetverlies 35% bedraagt, kan voor 35% van de werknemers werktijdverkorting worden aangevraagd. De werknemers blijven in dienst van het...

Lees meer

Aanpassing reis- en verhuiskostenvergoeding in Belastingplan 2009

De staatssecretaris van Financiën heeft een tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2009 ingediend bij de Tweede Kamer. De nota bevat de volgende aanpassingen.1. De regeling voor vaste reiskostenvergoedingen wordt verruimd.2. De regeling voor verhuiskostenvergoedingen wordt aangepast. 3. Zoals eerder aangekondigd wordt de fijnstofdifferentiatie in de BPM afgeschaft en komt er een stimuleringsregeling voor roetfilters. De tarieven in de BPM worden in verband hiermee aangepast.4. Zoals eerder aangekondigd...

Lees meer

Kwalificatie werkkleding

Over de kwalificatie van tijdens het werk gedragen kleding is veel discussie gevoerd. Werkkleding kan namelijk onbelast aan werknemers worden vergoed of verschaft, maar in geval van andersoortige kleding is er sprake van loon. Uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat werkkleding vrijwel uitsluitend geschikt moet zijn om tijdens de vervulling van de dienstbetrekking te worden gedragen, of voorzien moet zijn van logo’s van de werkgever met een minimale...

Lees meer

Onzuivere pensioenregeling wel ten laste van winst

Werkgevers kunnen aan hun werknemers pensioenrechten toekennen. De Wet op de Loonbelasting bevat een aantal voorwaarden waaraan een pensioenregeling moet voldoen om fiscaal geaccepteerd te worden. Is de pensioenregeling fiscaal geaccepteerd, dan geldt de omkeerregel in de loonbelasting en zijn niet de aanspraken op pensioen, maar de latere uitkeringen belast als loon. Voldoet een pensioenregeling niet aan deze voorwaarden, dan zijn de aanspraken op pensioen direct als loon belast. Het...

Lees meer

Geen vrij verkeer voor Bulgaarse en Roemeense werknemers

Werkgevers die werknemers uit Bulgarije of Roemenië in dienst willen nemen blijven een tewerkstellingsvergunning nodig hebben. De ministerraad heeft namelijk besloten dat er voor mensen uit deze landen geen vrij werknemersverkeer komt. Argument is de ontwikkeling van de economie en de onzekere gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid. Om de problemen met malafide uitzendbureaus op te lossen komt er op korte termijn een wetsvoorstel Inlenersaansprakelijkheid. Dat wetsvoorstel regelt de aansprakelijkheid voor...

Lees meer

EG-Hof breidt fiscale eenheid uit

De Franse vennootschapsbelasting kent een groepsregeling die vergelijkbaar is met de Nederlandse regeling voor de fiscale eenheid. De Franse regeling stelt als voorwaarde voor opname in een groep dat de moedermaatschappij direct of indirect tenminste 95% van het aandelenkapitaal bezit. Alleen vennootschappen waarvan de resultaten onderworpen zijn aan de Franse vennootschapsbelasting kunnen lid zijn van een groep. Dat betekent dat zij in Frankrijk gevestigd moeten zijn of daar een vaste...

Lees meer

Beleid giftenaftrek geactualiseerd

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleid over de giftenaftrek en de aanmerking als algemeen nut beogende instelling (ANBI) geactualiseerd. Ten opzichte van het vorige beleidsbesluit van 21 december 2007 zijn de volgende zaken gewijzigd. 1. Er is een beschrijving opgenomen over het met terugwerkende kracht aanmerken als algemeen nut beogende instelling. 2. Het aantal omstandigheden waarbij periodieke giften mogen worden beëindigd is uitgebreid. 3. Er is een nieuw onderdeel...

Lees meer

Correctie beginvermogen vormt geen winst

In een aangifte vennootschapsbelasting wordt de winst bepaald door vermogensvergelijking. Het is uiteraard van belang om daarbij het juiste eind- en beginvermogen te gebruiken. Het beginvermogen van een jaar zal normaliter gelijk zijn aan het eindvermogen van het voorgaande jaar. Soms moeten correcties worden aangebracht om de vermogens aan te laten sluiten. Een fiscale eenheid hanteerde in haar vermogensopstelling de commerciële vermogens. Bij de herleiding naar fiscale vermogens had een...

Lees meer

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2009 aan

De Tweede Kamer heeft met enkele aanpassingen het Belastingplan 2009 en de bijbehorende wetsvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2009, Fiscale Onderhoudswet 2009 en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten aangenomen. De belangrijkste wijzigingen die de Kamer heeft aangebracht zijn de volgende: -er komt een nieuwe inkomensafhankelijke combinatiekorting; -het ouderschapsverlof wordt gunstiger; -de bestaande regelingen voor oudere auto’s worden beperkt; -er komt een aftrekbeperking in de vennootschapsbelasting voor stock appreciation rights.

Lees meer

Rechtbank laat vermindering boete achterwege

Wegens het niet tijdig indienen van een aangifte inkomstenbelasting legde de belastingdienst een boete op van ƒ 250. Omdat de rechtbank vervolgens de aanslag verminderde tot nihil werd de boete verminderd tot het minimumbedrag van ƒ 50. De belastingdienst kondigde deze boete aan op 1 december 2004. Omdat de rechtbank meer dan 2 jaar na de aankondiging van de boete uitspraak heeft gedaan is de redelijke termijn waarbinnen berechting volgens...

Lees meer