Nieuws

Period: 200810

Selected: 200810

Remove selection(s)

Eindejaarstips particulieren

Vooruitbetaling hypotheekrente Als u verwacht dat u in 2009 door een lager inkomen in een lager inkomstenbelastingtarief valt dan in 2008, dan kan het verstandig zijn om nog dit jaar de hypotheekrente voor het eerste halfjaar van 2009 te betalen. Het moet hierbij wel gaan om een schriftelijk vastgelegde betalingsverplichting. Vervroegd aflossen of herfinancieren Hoewel de huidige rentepercentages niet meer zo laag zijn als in het recente verleden kan het...

Lees meer

Eindejaarstips DGA

Salaris Voor zover dat nog niet is gebeurd moet het salaris van 2008 dat u als DGA van de BV ontvangt worden vastgesteld. Houdt daarbij wel rekening met het volgende. De wetgever gaat ervan uit dat u een reëel salaris krijgt. Dit bedraagt minimaal € 40.000 per jaar. Indien uw salaris meer dan 30% afwijkt van het salaris dat gebruikelijk is voor uw functie mag de inspecteur uw beloning corrigeren...

Lees meer

Vrijstelling voor dorpshuizen

Naar verwachting komt er binnenkort ook voor dorpshuizen een vrijstelling van schenkings- en successierecht. Er bestaat een vrijstelling voor het algemeen nut beogende instellingen, maar niet alle dorpshuizen vallen onder deze regeling. Het is de bedoeling om voor dorpshuizen eenzelfde vrijstellingsregeling in te voeren als de in het Belastingplan 2009 voorgestelde regeling voor sportverenigingen.

Lees meer

Eindejaarstips IB-ondernemers

Meewerkaftrek of arbeidsbeloning? Als uw partner meewerkt in uw onderneming dan kunt u uw partner een reële arbeidsbeloning betalen of gebruik maken van de meewerkaftrek. Een reële arbeidsbeloning moet in 2008 minimaal € 5.000 bedragen en in 2008 betaald zijn om in 2008 aftrekbaar te zijn van de winst. De meewerkaftrek bedraagt minimaal 1,25% en maximaal 4% van de winst, afhankelijk van het aantal door de partner gewerkte uren. Voor...

Lees meer

Concept-besluit Invorderingswet

De staatssecretaris van Financiën heeft een concept voor wijziging van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet aan de Tweede Kamer voorgelegd. De wijziging heeft betrekking op een per 11 juli 2008 in de Invorderingswet opgenomen bepaling. Deze bepaling maakt de betekening en de tenuitvoerlegging van een dwangbevel op alle dagen en uren van de week zonder voorafgaand rechterlijk verlof mogelijk in andere gevallen dan naheffingsaanslagen. Deze gevallen zijn situaties waarin tot versnelde invordering...

Lees meer

Eindejaarstips bedrijven

Investeringsaftrek Als u in 2008 voor meer dan € 2.100 investeert in bedrijfsmiddelen heeft u recht op kleinschaligheidsaftrek, mits het totale bedrag van de investeringen minder dan € 236.000 bedraagt. De aftrek is een percentage van het investeringsbedrag. Het aftrekpercentage varieert van 1% tot 25%, afhankelijk van de hoogte van de investeringen. Hoe lager het geïnvesteerde bedrag is, des te hoger is het percentage. Voor samenwerkingsverbanden van zelfstandige ondernemers geldt...

Lees meer

Beantwoording kamervragen octrooibox

Per 1 januari 2007 is de zogenaamde octrooibox ingevoerd in de Vennootschapsbelasting. Deze octrooibox is bedoeld als fiscale stimulans voor innovatie. Er geldt een effectief belastingtarief van 10%, een drempel ter grootte van de gemaakte kosten van research en development en een plafond van 4x de voortbrengingskosten. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het effect van de regeling en de deelname daaraan. De staatssecretaris van Financiën vindt het...

Lees meer

Toerekening vermogen minderjarigen

Er zijn Kamervragen gesteld over de toerekening van het vermogen van minderjarige kinderen aan hun ouders. De vragen hebben betrekking op de situatie waarin na een echtscheiding een van de ouders komt te overlijden en de minderjarige kinderen zijn vermogen erven. De andere ouder wordt door de toerekening van het vermogen van de kinderen in de heffing van inkomstenbelasting betrokken. De staatssecretaris heeft in zijn antwoord duidelijk gemaakt dat de...

Lees meer

Lage huur drukt waarde pand

Een bedrijfspand dat eigendom is van een DGA en wordt verhuurd aan zijn BV valt niet in box 3 maar in box 1 onder de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling. Deze regeling is met ingang van 1 januari 2001 van kracht. Voor bestaande verhuursituaties moest op dat moment de waarde in het economische verkeer worden vastgesteld van het pand. Daarbij diende rekening gehouden te worden met het bestaan van de huurovereenkomst en de...

Lees meer

Nota van wijziging implementatie reizigersvrijstelling

Bij de Tweede Kamer is een voorstel tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op de accijns en de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken in behandeling. Dat voorstel is bedoeld om de op Europees niveau aangepaste reizigersvrijstelling in de Nederlandse wet op te nemen. Het is de bedoeling dat deze aanpassingen op 1 december 2008 verwerkt zijn. Bij nota van wijziging is nu voorzien...

Lees meer