Nieuws

Period: 200809

Selected: 200809

Remove selection(s)

Bepaling hoogte alimentatie

Alimentatie voor de ex-partner is aftrekbaar voor de betalende partij en belast bij de ontvangende partij. De afspraken over alimentatie worden bij echtscheiding veelal vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. In een in december 2005 getroffen regeling was afgesproken dat iemand per kwartaal een bedrag van € 1.773,67 zou betalen aan zijn ex-echtgenote. Dat bedrag was de helft van de uitkeringen uit een verzekeringspolis. Vooruitlopend op de echtscheiding leefden de voormalige echtgenoten...

Lees meer

Vrijval herinvesteringsreserve

De belastingheffing over de bij verkoop van een bedrijfsmiddel behaalde boekwinst kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De reserve wordt als eerste afschrijving afgeboekt op investeringen in andere bedrijfsmiddelen. Alleen bij bedrijfsmiddelen waarop niet wordt afgeschreven en bedrijfsmiddelen met een afschrijvingsduur van meer dan tien jaar geldt als eis dat de nieuwe bedrijfsmiddelen dezelfde economische functie in de onderneming moeten hebben als de verkochte bedrijfsmiddelen. Deze eis...

Lees meer

Opbrengst eigen woning belast in box 3

Voor de eigen woning geldt in de inkomstenbelasting een aparte regeling. Anders dan andere bezittingen valt de eigen woning namelijk in box 1 en niet in box 3. Er moet een bedrag bij het inkomen in box 1 worden geteld dat afhankelijk is van de waarde van de eigen woning. De hypotheekrente die is betaald voor de financiering van de eigen woning is aftrekbaar. Omdat de woning in box 1...

Lees meer

Nieuw besluit bedrijfsfusieregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal besluiten over de bedrijfsfusie in de vennootschapsbelasting samengevoegd en geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen zijn: - er is een nieuwe voorwaarde opgenomen in verband met de invoering van de deelnemingsverrekening; - wanneer bij de fusie cumulatief preferente aandelen worden uitgereikt geldt niet langer de eis van een vast dividendpercentage; - er is een passage opgenomen over de opwaarderingsreserve; - de inspecteur mag een verzoek...

Lees meer

Toepassing thincapregeling wegens groepsverband

In de vennootschapsbelasting geldt een aftrekbeperking voor rente die is betaald binnen een groepsverband. Voorwaarde is een teveel aan vreemd vermogen. Daarvan is sprake als het gemiddelde vreemd vermogen van een vennootschap driemaal het gemiddelde eigen vermogen met meer dan € 500.000 overschrijdt. Het bestaan van een groepsverband kan worden afgeleid uit een geconsolideerde jaarrekening, tenzij de jaarrekening duidelijk in strijd is met de bestaande regels voor de jaarverslaggeving. In...

Lees meer

Valutaverlies op minderheidsbelang aftrekbaar

Het EG-verdrag verbiedt in het algemeen beperkingen van het kapitaalverkeer. Het EG-verdrag bevat een bijzondere clausule voor bestaande wetgeving, de stand-stillclausule. Deze clausule houdt in dat vóór 31 december 1993 ingevoerde wettelijke beperkingen voor het kapitaalverkeer naar of uit derde landen mogen blijven bestaan. Volgens het Hof van Justitie EG zijn maatregelen van na deze datum ook toegestaan, zolang zij op de voornaamste punten gelijk zijn aan een vroegere wettelijke...

Lees meer

Bijtelling auto na verlies rijbevoegdheid

Werknemers met een auto van de zaak worden geconfronteerd met een bijtelling voor het privégebruik van de auto, tenzij zij bewijzen dat zij de auto voor niet meer dan 500 km privé gebruiken in een jaar. Tot 2006 vond de bijtelling plaats in de inkomstenbelasting, met ingang van dat jaar wordt de bijtelling in de loonbelasting verwerkt. Voorwaarde voor de bijtelling is dat de auto aan de werknemer ter beschikking...

Lees meer

Nieuw verdrag met Verenigd Koninkrijk

Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben op 26 september 2008 een nieuw belastingverdrag ondertekend dat dubbele belasting op inkomen en vermogenswinsten moet voorkomen. Het nieuwe verdrag is een integrale herziening van het verdrag dat in 1980 werd gesloten (en in 1983 en 1989 werd gewijzigd). De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige verdrag zijn: - de invoering van een 0% tarief voor dividenden aan pensioenfondsen, charitatieve instellingen en deelnemingsdividenden;...

Lees meer

Reorganisatievrijstelling verviel door verbreken concern

Bij de overdracht van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting betaald worden door de verkrijger. Voor diverse situaties zijn er vrijstellingen, bijvoorbeeld voor de levering van een onroerende zaak binnen een concern in verband met een reorganisatie. Deze vrijstelling is gebonden aan de voorwaarde dat beide vennootschappen deel blijven uitmaken van het concern gedurende een periode van 3 jaar na de transactie. Is dat niet het geval, dan wordt een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting...

Lees meer

Geen vorming reserve in jaar van staking

Een tandarts die zijn praktijk beëindigde wilde een voorziening vormen voor de kosten van het bewaren van patiëntendossiers. De tandarts was wettelijk verplicht om de medische dossiers nog 15 jaar te bewaren. Uit het zogenaamde baksteenarrest van de Hoge Raad uit 1998 volgt wanneer ten laste van de winst een voorziening voor toekomstige uitgaven mag worden gevormd. Deze uitgaven moeten hun oorsprong vinden voor de balansdatum en betrekking hebben op...

Lees meer