Nieuws

Period: 200808

Selected: 200808

Remove selection(s)

Digitaal bezwaar maken voor ondernemers

Ondernemers kunnen vanaf 1 juli 2008 digitaal bezwaar maken of een suppletie OB indienen. De mogelijkheid van digitaal bezwaaar geldt voor een: - aanslag of navorderingsaanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, - aanslag of navorderingsaanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, - aanslag of navorderingsaanslag vennootschapsbelasting, - naheffingsaanslag of beschikking omzetbelasting. Op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) zijn de te gebruiken bezwaarschriften te vinden. Let op! U ontvangt na inzending een melding in uw statusoverzicht,...

Lees meer

Omkering bewijslast bij ontbreken administratie

Ondernemers zijn verplicht om een administratie van hun bedrijf bij te houden. Doel van deze verplichting is om op ieder moment de rechten en verplichtingen van de ondernemer, ook ten opzichte van de belastingdienst, te kunnen vaststellen. Hoe de administratie eruit moet zien hangt mede af van de aard van het bedrijf. De administratie moet in ieder geval zeven jaar worden bewaard. Voor een café, waarbij de omzet grotendeels per...

Lees meer

Voorziening schadeclaim wanprestatie

  Volgens de Hoge Raad is de vorming van een voorziening mogelijk voor toekomstige uitgaven die hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden, die zich in de periode voor de balansdatum hebben voorgedaan en die aan deze periode kunnen worden toegerekend, mits er een redelijke mate van zekerheid is dat de uitgaven gedaan worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de toestand op de balansdatum. Ook...

Lees meer

Verhoging BTW gaat niet door!

De eerder aangekondigde verhoging van het BTW-tarief naar 20% gaat niet door. Het kabinet wil daarmee de inflatie beperken en de koopkracht beschermen. De grootste bedreiging voor de Nederlandse economie op dit moment is een loon-prijsspiraal. Het kabinet roept werkgevers en werknemers op om hun verantwoordelijkheid op dat terrein te nemen. Het kabinet levert een bijdrage door verlaging van de WW-premie.

Lees meer

Verschil in waardering bij verkrijging woning

Met ingang van 1 januari 2002 wordt voor de berekening van het schenkings- en successierecht bij de verkrijging van een woning geen rekening meer gehouden met enige waardedruk wegens bewoning door de verkrijger. Indien de verkregen woning door een derde wordt bewoond, bijvoorbeeld op basis van een huurovereenkomst, is het huurrecht wel van belang voor de waardebepaling van de woning. Dat leidt soms tot vreemde uitkomsten, bijvoorbeeld in het geval...

Lees meer

Bepaling drempel giftenaftrek

Voor de aftrek van buitengewone uitgaven en van giften in de inkomstenbelasting geldt een inkomensafhankelijke drempel. Voor fiscale partners geldt als uitgangspunt voor deze drempels het verzamelinkomen van beide partners vóór de toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Het verzamelinkomen is de som van het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Is een...

Lees meer

Grondslag voor berekening omzetbelasting

De levering van goederen door een ondernemer heeft tot gevolg dat de ondernemer omzetbelasting in rekening moet brengen. Een levering is de overdracht of overgang van de macht om als een eigenaar over een lichamelijke zaak te beschikken. In een procedure voor Hof Leeuwarden was in geschil aan wie werd geleverd. De ondernemer was een verkoper van wenskaarten, die gebruik maakte van de diensten van een grote groep kaartverkopers. Deze...

Lees meer

Betekenis van tweede arbeidsovereenkomst

Inwoners van Nederland vallen verplicht onder de werking van de volksverzekeringen. Er geldt een uitzondering voor een inwoner van Nederland die ten minste drie aaneengesloten maanden uitsluitend buiten Nederland heeft gewerkt, tenzij dat is gedaan in dienst van een Nederlandse werkgever. Een werknemer die naast de arbeidsovereenkomst met zijn Nederlandse werkgever voor werk in het buitenland, dat via zijn Nederlandse werkgever tot stand kwam, een arbeidsovereenkomst sloot met een lokale...

Lees meer

Bondscoach niet in dienst van sportbond

Wie zekerheid wenst over de fiscale kwalificatie van zijn arbeidsverhouding kan aan de belastingsdienst een verklaring arbeidsrelatie (VAR) vragen. In die verklaring geeft de belastingdienst aan of inkomsten als winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking, opbrengst voor een BV of resultaat uit overige werkzaamheden vormt. Wie het niet eens is met de verkregen VAR kan daartegen bezwaar maken. In een procedure over een door de belastingdienst afgegeven VAR-loon heeft de...

Lees meer

Toepassing thincapregeling

De rente die door een onderneming wordt betaald over haar schulden is in principe aftrekbaar van de winst. Voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen zijn er echter enkele beperkingen van de aftrek van rente. Een van deze beperkingen is van toepassing op vennootschappen die met een teveel aan vreemd vermogen zijn gefinancierd. De verhouding tussen eigen en vreemd vermogen is bij deze vennootschappen verstoord. De beperking geldt alleen als...

Lees meer