Nieuws

Period: 200806

Selected: 200806

Remove selection(s)

Vereenvoudigingen verpakkingenbelasting tuinbouwsector

De per 1 januari 2008 ingevoerde verpakkingenbelasting wordt met terugwerkende kracht vereenvoudigd voor siertelers en voor de groenten- en fruitsector. Kwekers, telers, producenten en importeurs in deze sectoren mogen voortaan werken met een vast aftrekpercentage voor hun (onbelaste) exportproducten. Door deze maatregelen neemt het aantal belastingplichtigen sterk af. Ongeveer 85% van de omzet van siertelers wordt geëxporteerd. Over geëxporteerde producten hoeft geen verpakkingenbelasting te worden betaald. Bloemen- en plantenkwekers hoeven...

Lees meer

Geen vrijstelling voor duivensportvereniging

Sportverenigingen en organisaties die als doel hebben de bevordering van sportbeoefening zijn vrijgesteld van omzetbelasting, mits de betreffende instellingen geen winstoogmerk hebben. De vrijstelling geldt niet voor de levering van goederen en diensten die niet noodzakelijk zijn om de vrijgestelde handelingen te kunnen verrichten of waarmee in concurrentie wordt getreden met commerciële ondernemingen. De vrijstelling geldt uitsluitend voor de actieve sportbeoefening door de mens en niet om fysieke inspanning van...

Lees meer

Omzetting g-rekeningen in depotstelsel

Bij de Tweede Kamer is een voorstel in behandeling om de Invorderingswet 1990 te wijzigen. De wijziging betreft de vervanging van het bestaande g-rekeningstelsel door een depotstelsel bij de belastingdienst. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook in het nieuwe stelsel kunnen de inlener van personeel en de aannemer van werk hun aansprakelijkheid voor belastingschulden van andere ondernemers beperken...

Lees meer

Geen boete voor onjuiste aangifte belastingadviseur

Een belastingadviseur sloot in het verleden een tweetal kapitaalverzekeringspolissen met lijfrenteclausule. Deze verzekeringen voldeden niet aan de voorwaarden voor aftrek van de betaalde premies volgens de Wet IB 2001. De belastingadviseur bracht de premies toch in aftrek in zijn aangiften. De inspecteur legde navorderingsaanslagen met vergrijpboetes op. De rechtbank was van oordeel dat de belastingadviseur grove schuld kon worden verweten. In hoger beroep oordeelde het Hof anders. Volgens het Hof...

Lees meer

Kleine premieteruggaven niet verwerken in loonadministratie

De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat werkgevers kleine teruggaven van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2007 en van de premies werknemersverzekeringen 2007 niet in de loonadministratie hoeven te verwerken. Daarnaast mogen werkgevers die kleine teruggaven netto doorbetalen aan hun werknemers. Die doorbetaling heeft dan geen gevolgen voor de loonheffingen. Er geldt een doelmatigheidsgrens van € 13 per werknemer. De werkgever hoeft ook een hogere teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2007 niet...

Lees meer

Vrijstelling omzetbelasting optometristen

Voor medische prestaties geldt een vrijstelling van omzetbelasting. Voor sommige prestaties van optometristen geldt deze vrijstelling ook, maar niet over het aanmeten van brillen en contactlenzen. Dat is namelijk een dienst die opgaat in de belaste levering van een bril of contactlenzen. Het Hof van Justitie EG heeft splitsingsregels gegeven aan de hand waarvan kan worden bepaald of sprake is van één samengestelde prestatie of van meerdere afzonderlijke prestaties. Een...

Lees meer

Taxivrijstelling ongedaan gemaakt door trouwvervoer

Taxi’s zijn vrijgesteld van de belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM). Voorwaarde is dat een auto voor 90% of meer wordt gebruikt voor taxivervoer. Taxivervoer is het vervoer tegen betaling van personen per auto, mits geen sprake is van openbaar vervoer. Trouwvervoer valt niet onder de definitie van taxivervoer. Het gebruik van een taxi voor trouwvervoer kan daarom gevolgen hebben voor de BPM. Dat geldt ook wanneer een trouwondernemer taxi’s...

Lees meer

Bewaartermijn kassabonnen

Ondernemers zijn wettelijk verplicht om hun administratie nog zeven jaar te bewaren. Kassabonnen en kassarollen vormen in het algemeen een onderdeel van de administratie en moeten dus ook bewaard worden. Wanneer de gegevens ook digitaal beschikbaar zijn, hoeven de papieren kassabonnen en kassarollen niet bewaard te worden. De digitale administratie moet wel toegankelijk zijn voor een eventuele controle door de belastingdienst.

Lees meer

Extra vergoeding voor huisvesting leidde tot naheffing en boete

Een werkgever had een aantal buitenlandse werknemers in dienst die gebruik maakten van de 30%-regeling. Deze regeling geldt voor uit het buitenland afkomstige specialisten en houdt in dat van de totale bruto beloning 30% als belastingvrije vergoeding mag worden gegeven voor de extra kosten van het verblijf in een ander land dan het thuisland. De werkgever verzorgde gedurende de eerste twee maanden van het verblijf de huisvesting van de werknemers...

Lees meer

Bijdrage boven normleasebedrag niet geheel in mindering op bijtelling

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak heeft door de jaren heen tot een groot aantal procedures geleid. Daardoor zou je verwachten dat de problematiek nu wel in kaart gebracht is en dat nieuwe procedures geen nieuwe gezichtspunten meer opleveren. Dat blijkt niet zo te zijn. Hof Den Bosch kwam deze zomer tot een opmerkelijke uitspraak. De regeling voor de bijtelling lijkt simpel. Het voordeel van...

Lees meer