Nieuws

Period: 200804

Selected: 200804

Remove selection(s)

Aanpassing accijns op sigaretten en rooktabak

In het Belastingplan 2008 is bepaald dat de accijnstarieven voor sigaretten en rooktabak per 1 juli 2008 worden verhoogd. Tegelijkertijd worden de accijnstarieven aangepast omdat de meest gevraagde prijsklasse van sigaretten en rooktabak is gewijzigd. Aanpassing hieraan zou normaliter per 1 april 2008 hebben plaatsgevonden. De meest gevraagde prijsklasse wordt bepaald aan de hand van de in een kalenderjaar aangevraagde accijnszegels. Voor sigaretten is dat een pakje van 19 stuks...

Lees meer

Laag tarief vliegbelasting voor Turkije en Canarische Eilanden

Op 1 juli 2008 gaat de vliegbelasting in. De vliegbelasting verhoogt de prijs van een ticket, afhankelijk van de bestemming. Voor bestemmingen binnen een straal van 2.500 km geldt een laag tarief van € 11,25, voor bestemmingen daarbuiten een hoog tarief van € 45. De staatssecretaris van Financiën heeft bekend gemaakt dat voor landen die doorsneden worden door de tariefsgrens van 2.500 km, zoals Turkije, het lage tarief van toepassing...

Lees meer

Beperking verliesverrekening bij fiscale eenheid

Om de handel in vennootschappen met verrekenbare verliezen in te dammen bevat de Wet op de Vennootschapsbelasting een bepaling die de verrekening van verliezen verhindert als de activiteiten van een vennootschap zijn stilgelegd en de aandelen in de vennootschap verkocht worden. De belastingdienst wilde deze bepaling gebruiken om te voorkomen dat een fiscale eenheid de verliezen die een onderdeel van de eenheid had gemaakt in de periode voorafgaand aan de...

Lees meer

Vorming herinvesteringsreserve toegestaan

Een ondernemer kan de boekwinst die hij behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel opnemen in een herinvesteringsreserve en op die manier de belastingheffing over deze boekwinst uitstellen. De ondernemer moet wel een voornemen tot herinvesteren hebben. Voor bedrijfsmiddelen waarop langer dan 10 jaar of niet wordt afgeschreven geldt als aanvullende eis dat afboeking van een herinvesteringsreserve alleen is toegestaan bij herinvestering in bedrijfsmiddelen met eenzelfde economische functie in de...

Lees meer

Invloed omkering bewijslast op boete

Wanneer iemand niet binnen de daarvoor gestelde termijn aangifte doet kan de belastingdienst ambtshalve een aanslag opleggen. De straf op het niet doen van aangifte is dat de belastingplichtige moet bewijzen dat en in hoeverre de aanslag niet juist is. De belastingdienst moet bij het vaststellen van de aanslag wel uitgaan van een redelijke schatting van het belastbare bedrag. Hof Den Haag besliste in een procedure dat de belanghebbende de...

Lees meer

Geen voorziening productaansprakelijkheid

Ondernemers kunnen ten laste van de winst een voorziening vormen voor toekomstige uitgaven die hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden voor de balansdatum en aan de periode voor de balansdatum kunnen worden toegerekend, mits er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven gedaan zullen worden. De bewijslast hiervoor ligt bij de ondernemer die een voorziening wil vormen. Volgens de rechtbank Breda slaagde een ondernemer die een voorziening...

Lees meer

Maximaal verlies van commanditaire vennoot

De commanditaire vennoot in een commanditaire vennootschap (CV) hoeft volgens het Wetboek van Koophandel niet meer verliezen van de CV te dragen dan het bedrag van de inbreng waartoe hij zich heeft verbonden. Dat is een bepaling van dwingend recht, met andere woorden daar kan niet van worden afgeweken. Voor de Duitse tegenhanger van de CV, de Kommanditgesellschaft (KG) geldt een vergelijkbare bepaling. De Wet IB 1964 bevatte geen afzonderlijke...

Lees meer

Partiële toepassing stamrechtvrijstelling

Het loonbegrip van de wet op de Loonbelasting is zeer ruim en omvat onder meer aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen. Een aanspraak is een afdwingbaar recht van de werknemer dat naast de contante beloning wordt toegekend. Sommige aanspraken behoren niet tot het loon. Een daarvan is de aanspraak op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon, de...

Lees meer

Poging overdrachtsbelasting te omzeilen mislukt

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting betaald worden. In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling van overdrachtsbelasting, bijvoorbeeld bij de levering van een nieuwe onroerende zaak. Ook bij de inbreng van een onroerende zaak in een vennootschap kan een vrijstelling gelden. Deze vrijstelling geldt volgens de rechtbank Arnhem echter niet als partijen eerst een koop- en verkoopovereenkomst sluiten en vervolgens een CV oprichten om een beroep...

Lees meer

Hoge Raad houdt zaken met verlengde navorderingstermijn aan

De normale termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag bedraagt vijf jaar. Gaat het echter om buitenlandse inkomsten of vermogensbestanddelen dan geldt er een verlengde termijn van twaalf jaar. Deze verlengde navorderingstermijn vormt een belemmering van het vrije verkeer van geld, goederen of diensten. Als voor een dergelijke belemmering geen objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat is deze belemmering in strijd met het EG-verdrag. Volgens de Hoge Raad is de verlengde navorderingstermijn mogelijk...

Lees meer