Nieuws

Period: 200803

Selected: 200803

Remove selection(s)

Kort geding RAI en Bovag tegen de staat

In het Belastingplan 2008 is de invoering van de zogenaamde fijnstofdifferentiatie in de BPM opgenomen. Deze maatregel houdt in dat het bedrag aan BPM voor nieuwe dieselauto’s afhankelijk is gemaakt van de uitstoot van fijnstof. Bij een uitstoot van 0 mg/km geldt een korting van € 900, waarna voor elke mg meer aan uitstoot de aftrek met € 200 afneemt. Vanaf een uitstoot van 5 mg/km geldt een opslag op...

Lees meer

Fijnstofdifferentiatie BPM toegestaan

De RAI en de BOVAG hebben het kort geding dat zij hadden aangespannen tegen het ministerie van Financiën om de invoering van de fijnstofdifferentiatie in de BPM per 1 april 2008 te voorkomen verloren. De fijnstofdifferentiatie houdt in dat de BPM voor dieselpersonenauto’s afhankelijk wordt van de uitstoot van fijnstof. Een uitstoot van 0 mg levert een BPM-korting op van € 900. Voor iedere mg wordt de korting met €...

Lees meer

Herinvesteringsreserve voor pand dat al voor oplevering verkocht is

Ondernemers die bij de verkoop van een bedrijfsmiddel een boekwinst behalen, hoeven daarover niet direct belasting te betalen. In plaats daarvan kunnen zij kiezen voor uitstel van belastingheffing door het vormen van een herinvesteringsreserve. De boekwinst wordt dan gereserveerd en afgeboekt als eerste afschrijving op investeringen in andere bedrijfsmiddelen. Het vormen van een herinvesteringsreserve kan alleen voor de boekwinst op bedrijfsmiddelen, niet voor de boekwinst op voorraden. In een procedure...

Lees meer

Geldigheid concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer na de beëindiging van zijn dienstbetrekking in zijn mogelijkheden om elders te werken. Daarom moet een concurrentiebeding, wil het rechtsgeldig zijn, schriftelijk zijn vastgelegd en door de werknemer zijn geaccepteerd. De schriftelijke vastlegging van het concurrentiebeding kan gedaan worden in de arbeidsovereenkomst of in een afzonderlijk stuk, waarnaar in de arbeidsovereenkomst of een begeleidende brief wordt verwezen. Het is dan voor de geldigheid van het...

Lees meer

Niet reageren op brief levert geen te beschermen vertrouwen op

De Nederlandse Dierenbescherming bracht tot 1 juli 1998 alle omzetbelasting die aan haar in rekening werd gebracht in aftrek als voorbelasting. Na een onderzoek nam de belastingdienst het standpunt in dat sprake was van een beperkt ondernemerschap voor de omzetbelasting. Dat standpunt berustte op nieuwe jurisprudentie. Activiteiten die niet tegen vergoeding werden verricht vielen buiten het kader van de onderneming. Dat standpunt had uiteraard gevolgen voor de afrek van voorbelasting.

Lees meer

Nieuwbouwpojecten met personeel algemeenheid van goederen

De Wet op de Omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor de overgang van een algemeenheid van goederen. Een dergelijke overgang vormt geen levering en is daardoor niet belast met omzetbelasting. Voorbeeld van een overgang van een algemeenheid van goederen is de overdracht van een onderneming. Volgens Hof Den Haag vormde de overdracht van een aantal nieuwbouwprojecten inclusief de terbeschikkingstelling van personeelsleden door een woningstichting een overgang van een algemeenheid van...

Lees meer

Werkgever niet aansprakelijk voor inkomensschade

Een werknemer van een installatiebedrijf viel bij de uitoefening van zijn werkzaamheden enkele meters naar beneden. Door de val liep de werknemer een gecompliceerde enkelbreuk op, die niet goed herstelde. De werknemer was daardoor blijvend gedeeltelijk invalide. Na enige mislukte pogingen om weer aan het werk te gaan viel de werknemer eind 2002 uit en werd hij met toestemming van het CWI per 1 oktober 2003 ontslagen. Na zijn ontslag...

Lees meer

Boete bij te late oplevering

Omzetbelasting is verschuldigd over de vergoeding die de ondernemer in rekening brengt voor zijn prestaties. Correctie is mogelijk wanneer de vergoeding geheel of gedeeltelijk niet wordt betaald of wanneer de vergoeding wordt verminderd. De vraag in een procedure voor Hof Den Haag was of de schadevergoeding die een aannemer op grond van de koop-/aannemingsovereenkomst aan een opdrachtgever moest betalen wegens te late oplevering een vermindering van de vergoeding vormde. De...

Lees meer

Versoepeling verzuimboetes

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd het boetebeleid voor te late afdracht van loon- en omzetbelasting te willen versoepelen in de loop van 2009. Ondernemers die loon- en/of omzetbelasting te laat, maar binnen zeven werkdagen, betalen aan de belastingdienst krijgen niet meer automatisch een boete. Wie twee keer achter elkaar te laat betaalt, krijgt een boete voor de tweede overschrijding. Ondernemers die geregeld hun belasting te laat betalen krijgen hogere...

Lees meer

Uitvoeringsregeling BPM gewijzigd i.v.m. fijnstofdifferentiatie

Op 1 april 2008 is in de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) de zogenaamde fijnstofdifferentiatie voor dieselpersonenauto’s ingevoerd. Afhankelijk van de uitstoot van fijnstof geldt een korting of een toeslag op de BPM. In verband hiermee is de Uitvoeringsregeling BPM aangepast. De Uitvoeringsregeling bepaalt op welke wijze de uitstoot van fijnstof wordt vastgesteld. In de meeste gevallen zal dat gebeuren aan de hand van de voor de betreffende auto...

Lees meer