Nieuws

Period: 200802

Selected: 200802

Remove selection(s)

Kwade trouw bij niet indienen aangifte?

De belastingdienst kan door het opleggen van een navorderingsaanslag een aanvankelijk te lage aanslag herstellen. Voorwaarde om een navorderingsaanslag op te leggen is dat de inspecteur beschikt over een nieuw feit, dat wil zeggen een feit dat hem ten tijde van het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was of hoefde te zijn. Een nieuw feit is niet vereist als de belastingplichtige te kwader trouw heeft gehandeld. Dat is...

Lees meer

Wel afvalstoffenheffing, geen rioolrecht voor gedeelte van woning

Een gemeente legde aanslagen afvalstoffenheffing en rioolrechten op aan iemand die een gedeelte van de woning van zijn dochter in gebruik had. De vraag was of de heffing van deze belastingen wel in overeenstemming was met de gemeentelijke verordeningen. Voor de reinigingsheffingen moest het gedeelte van de woning dan worden aangemerkt als een afzonderlijk perceel en voor de rioolrechten als een afzonderlijk eigendom of als een zelfstandig gedeelte van een...

Lees meer

Margeregeling ook voor gebruikte plezierjachten

Ondernemers moeten omzetbelasting berekenen over de vergoeding die zij aan hun afnemers in rekening brengen. Voor de handel in gebruikte goederen die worden ingekocht van particulieren zou een cumulatie van omzetbelasting kunnen ontstaan. In de inkoopprijs zit immers nog een deel van de oorspronkelijk in rekening gebrachte omzetbelasting, terwijl bij de verkoop over het geheel van inkoopprijs plus de marge voor de verkoper omzetbelasting berekend zou moeten worden. De zogenaamde...

Lees meer

Hof onderbouwt oordeel te lage omzetverantwoording niet

Volgens Hof Arnhem had een jachtbouwer niet de vereiste aangifte voor de inkomstenbelasting gedaan. De jachtbouwer verantwoordde tijdens de bouw van een schip geen winst zolang het schip niet was afgeleverd. De tussentijds ontvangen betalingen van zijn opdrachtgevers verwerkte hij niet in de winstberekening. De waarde van een ingeruild schip werd pas in de omzet opgenomen wanneer dat schip verkocht was. Volgens de inspecteur maakte de inkoopprijs van een ingeruild...

Lees meer

Waardering dagrecreatieterrein

In een procedure over de WOZ-waarde van een recreatieterrein heeft de rechtbank Arnhem geoordeeld dat de waarde van een stuk grond niet op een bedrag van € 1 kan worden gesteld alleen omdat rendabele exploitatie onmogelijk is. De WOZ-waarde is gelijk aan de waarde in het economische verkeer. Dat is de hoogste prijs die bij verkoop verkregen kan worden. Voor onroerende zaken die niet als woning dienen wordt in plaats...

Lees meer

Toepassing tarief niet-woningen door aard pand

De gemeentelijke onroerende zaakbelasting kent verschillende tarieven voor woningen en voor niet-woningen. Het tarief voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen is meestal hoger dan het tarief voor woningen. In een procedure voor Hof Den Bosch was in geschil of de heffingsambtenaar terecht het tarief voor niet-woningen had gehanteerd in een aanslag die betrekking had op een woning met een bedrijfshal. De oppervlakte van de bedrijfshal bedroeg...

Lees meer

Geen afzonderlijke vergoeding voor huisvestingskosten naast 30%-regeling

Onder de 35%-regeling konden de kosten van dubbele huisvesting belastingvrij worden vergoed naast de eveneens onbelaste 35%-vergoeding. Onder de opvolger van de 35%-regeling, de huidige 30%-regeling is dit niet het geval. De 30%-regeling staat belastingvrije vergoeding toe van extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst. De kosten van dubbele huisvesting vallen hieronder. Het feit dat dergelijke kosten ook vallen onder de kosten die een werkgever belastingvrij mag...

Lees meer

Besluit vrijstellling medische prestaties

Met ingang van 1 januari 2008 is de vrijstelling van omzetbelasting voor medische diensten beperkt tot de gezondheidskundige verzorging van de mens door beoefenaren van een in de wet aangewezen beroep. Daarnaast is de vrijstelling voor de levering van tandprothesen beperkt tot de leveringen door tandartsen en tandtechnici. De staatssecretaris van Financiën gaat in een besluit in op de beperking van de vrijstelling en de betekenis van bestaande jurisprudentie voor...

Lees meer

Geen goed werkgeverschap

Werkgevers zijn gebonden aan de regels van goed werkgeverschap. Een werkgever, die een werknemer nadat deze de arbeidsovereenkomst had opgezegd en een contract met een andere werkgever had gesloten, overhaalde om zijn dienstverband toch voort te zetten en daarbij een concurrentiebeding oplegde, hield zich niet aan deze regels. De opzegging van de arbeidsovereenkomst was tijdig gedaan. Ten tijde van de opzegging gold geen concurrentiebeding voor de werknemer. De oude werkgever...

Lees meer

Geen aftrek eigen begrafeniskosten

De Wet IB 2001 bepaalt dat zogenaamde buitengewone uitgaven aftrekbaar zijn. Daartoe behoren uitgaven wegens overlijden van de belastingplichtige, van zijn partner en van zijn kinderen mits ze jonger zijn dan 27 jaar. Volgens Hof Den Bosch leidt deze bepaling er niet toe dat iemands begrafeniskosten in aftrek konden komen op zijn inkomen, omdat ze niet op hem drukten. Bepalend daarvoor vond het Hof dat de kosten pas na zijn...

Lees meer