Nieuws

Period: 200801

Selected: 200801

Remove selection(s)

Regresvordering was ondernemingsvermogen

Een ondernemer werkte intensief samen met een stichting. De ondernemer was zowel van deze stichting als van een andere, inactieve, stichting oprichter en bestuurder. Beide stichtingen namen in de loop der tijd voor een groot bedrag leningen op bij een bank. Omdat de stichtingen hun aflossingsverplichtingen niet na konden komen nam de ondernemer in het kader van een schikking met de bank deze schulden over. De ondernemer wilde de ontstane...

Lees meer

Belasting afkoop lijfrente in strijd met verdrag

In een procedure over de afkoop van een lijfrente bij een Nederlandse BV door inwoners van België heeft de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad in zijn conclusie aangegeven dat de Nederlandse wet die belastingheffing mogelijk maakt over afkoopsommen in strijd is met de goede trouw die partijen bij een belastingverdrag over en weer verschuldigd zijn. De procedure had betrekking op een lijfrente die bij de inbreng van een onderneming...

Lees meer

Einduitspraak Hof in zaak Van der Steen

In reactie op prejudiciële vragen van Hof Amsterdam heeft het Hof van Justitie EG in het arrest Van der Steen voor recht verklaard dat een natuurlijke persoon, die als DGA alle werkzaamheden van een BV verricht in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst met die BV, zelf geen ondernemer is voor de omzetbelasting. Na dat arrest diende Hof Amsterdam nog uitspraak te doen in de procedure die de DGA had aangespannen...

Lees meer

Bepaling proceskostenvergoeding bij groot aantal procedures

Iemand maakte bezwaar tegen 816 van de 1.706 WOZ-beschikkingen die hij had ontvangen. In 366 gevallen kwam de gemeente aan het bezwaar tegemoet. Voor de resterende 450 beschikkingen volgde een procedure. Tijdens de procedure sloten partijen een compromis waarbij de waarde van 346 objecten alsnog werd verminderd. Uiteindelijk werd van 712 objecten de waarde verminderd. In het compromis was geen kostenvergoeding geregeld. Bij de intrekking van het beroepschrift verzocht de...

Lees meer

Gebruik van auto tijdens schorsing kenteken

De houder van een personenauto, dat is de persoon op wiens naam het kenteken van de auto is gesteld, is verplicht om motorrijtuigenbelasting te betalen. Het is mogelijk om het kenteken te schorsen. Zolang het kenteken geschorst is hoeft geen motorrijtuigenbelasting betaald te worden. Het is niet toegestaan om een auto waarvan het kenteken is geschorst op de openbare weg te gebruiken. Bij constatering van weggebruik met een motorrijtuig tijdens...

Lees meer

Waardering bewoond pand in nalatenschap

Onderdeel van iemands nalatenschap was een pand dat al enkele jaren werd bewoond door de ouders van de overledene. Het gebruik van het pand door de ouders was niet geregeld in een huurovereenkomst of een andere gebruiksovereenkomst. De ouders betaalden ook geen huur voor het gebruik van de woning. In het testament was een legaat voor het vruchtgebruik van de woning voor de ouders opgenomen. De waarde in het economische...

Lees meer

Onverplichte betaling aan zustermaatschappij

Een bedrijf sloot met een winkelketen een afnameovereenkomst. De winkelketen verplichtte zich om per jaar tenminste een bepaalde hoeveelheid goederen af te nemen tegen een zeker bedrag. Op het niet voldoen aan de afnameverplichting stond een boete. Enige tijd later sloot het bedrijf met een zustermaatschappij een overeenkomst van afkoop. Volgens deze overeenkomst betaalde het bedrijf aan de zustermaatschappij een vergoeding voor het afzien door de zustermaatschappij op schadevergoeding uit...

Lees meer

Omkering bewijslast bij niet doen van aangifte

Wanneer een belastingplichtige de wettelijk vereiste aangifte niet heeft gedaan kan de inspecteur ambtshalve een aanslag opleggen. Het niet doen van aangifte heeft gevolgen voor de positie van de belastingplichtige in een eventuele procedure naar aanleiding van de opgelegde aanslag. De belastingplichtige wordt namelijk geconfronteerd met omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat houdt in dat de belastingplichtige overtuigend moet aantonen dat en in hoeverre de uitspraak op bezwaar onjuist...

Lees meer

Geen 30%-regeling

Werkgevers mogen uit het buitenland afkomstige werknemers onder bepaalde voorwaarden een belastingvrije vergoeding geven voor de extra kosten die het tijdelijke verblijf buiten het land van herkomst meebrengt. Deze vergoeding is vrijgesteld tot maximaal 30% van het loon. Deze regeling is opgenomen in de wet op de Loonbelasting. Buitenlandse werkgevers kunnen deze regeling niet toepassen, tenzij zij in Nederland als inhoudingsplichtige worden beschouwd. Daarvoor is of een vaste inrichting of...

Lees meer

Wijziging Uitvoeringsregeling Accijns (2)

Bij de wijziging van de Uitvoeringsregeling Accijns per 1 januari 2008 is een fout gemaakt. Deze fout is nu hersteld. De fout betrof het wegvallen van de hoeveelheid van 28 sigaretten in een verpakking.

Lees meer