Nieuws

Period: 200712

Selected: 200712

Remove selection(s)

Rente over restschuld na staking onderneming

Vanwege de aanhoudend slechte resultaten besloot een ondernemer in 1998 zijn bedrijf te beëindigen. In de loop van het jaar sloot de ondernemer met zijn zakelijke crediteuren een akkoord. De ondernemer verhoogde de bestaande hypothecaire lening voor het aflossen van zijn zakelijke rekening-courantschuld bij de bank en voor de betalingen aan zijn zakelijke crediteuren. De rente over dat deel van de hypothecaire geldlening wilde hij in aftrek brengen op zijn...

Lees meer

Geen naheffing over betaling aan buitenlandse sportclub

De Wet op de Loonbelasting bevat een bepaling waardoor van buitenlandse gezelschappen die in Nederland sportprestaties verrichten loonbelasting wordt geheven. Dat gebeurt door verplichte inhouding door degene met wie de sportbeoefening is overeengekomen. Op basis van deze bepaling legde de belastingdienst een naheffingsaanslag op aan een Nederlandse profvoetbalclub die in 2002 een vriendschappelijke wedstrijd had gespeeld tegen een Engelse club. De Nederlandse club betaalde een bedrag van € 133.000 aan...

Lees meer

Nieuw besluit energie-investeringsaftrek

Ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen hebben recht op een fiscaal voordeel, de energie-investeringsaftrek. De regeling wordt jaarlijks aangepast aan de stand van de techniek. Met ingang van 1 januari 2008 is er een nieuwe lijst met bedrijfsmiddelen die recht geven op energie-investeringaftrek.

Lees meer

Bijstellingsregeling 2008

Door middel van de bijstellingsregeling 2008 zijn diverse bedragen in de belastingwetgeving geïndexeerd. De bijstellingsregeling geldt onder meer voor de loon- en inkomstenbelasting, voor de afdrachtvermindering loonbelasting en voor de vennootschapsbelasting. De per 1 januari 2008 toegepaste tabelcorrectiefactor bedraagt 1,015. De bedragen van de zelfstandigenaftrek zijn bijgesteld met een gehalveerde correctiefactor (1,0075) als uitvloeisel van het Belastingplan 2008. Diverse in deze regeling genoemde bedragen worden per 1 januari 2008 gewijzigd...

Lees meer

Overgangsregeling stamrechtuitkeringen

Uitkeringen uit een bij ontslag verkregen stamrecht (recht op periodieke uitkeringen) mogen vanaf 1 april 2008 niet meer worden gekort op de IOAW-uitkering (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers). Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 2005 was onduidelijkheid ontstaan over de gevallen waarin de uitkering uit een stamrecht moet worden verrekend met de uitkering. Daarom wordt het Inkomensbesluit IOAW nu aangepast. Mensen bij wie...

Lees meer

Wijzigingen inkomstenbelasting 2008

Het ministerie van Financiën heeft in een persbericht een overzicht gegeven van de belangrijkste aanpassingen in de inkomstenbelasting per 1 januari 2008. Bedragen die in verband met de inflatiecorrectie gecorrigeerd worden zijn voor 2008 met 1,5% verhoogd. 1. Kinderkorting Met ingang van 1 januari 2008 is de kinderkorting vervallen en vervangen door de kindertoeslag. De reden voor de wijziging is dat sommige huishoudens die te weinig belasting betalen niet of...

Lees meer

Wijzigingen loonbelasting 2008

Het ministerie van Financiën geeft in een persbericht een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de loonbelasting en de afdrachtverminderingen loonbelasting per 1 januari 2008. Daarvoor in aanmerking komende bedragen zijn wegens inflatiecorrectie voor 2008 met 1,5% verhoogd. 1. Auto van de zaak De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak bedraagt voor een milieuvriendelijke auto 14% van de catalogusprijs. De CO2–uitstoot van een milieuvriendelijke auto moet...

Lees meer

Schriftelijke beantwoording kamervragen Belastingplan

Bij de behandeling van het inmiddels aangenomen Belastingplan 2008 in de Eerste Kamer zijn vragen gesteld, die door de staatssecretaris van Financiën schriftelijk zijn beantwoord. 1. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op laagbelaste beleggingsdeelnemingen. Dat is aan de orde als een dochtervennootschap laagbelast is en voor meer dan 50% vrije beleggingen bezit. De vraag is wanneer voldoende aannemelijk is gemaakt dat de bezittingen niet voor meer dan 50% uit...

Lees meer

Gevolgen arrest Van der Steen

Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 2002 was een directeur-grootaandeelhouder (DGA) ondernemer voor de omzetbelasting voor de werkzaamheden die hij tegen vergoeding verrichtte voor de vennootschap waarvan hij meer dan de helft van de aandelen bezat. Het ministerie van Financiën heeft dat arrest als uitgangspunt voor een aantal beleidsbesluiten genomen. Door het arrest Van der Steen van het Hof van Justitie EG van 18 oktober 2007 is duidelijk...

Lees meer

Wijzigingen overige belastingen 2008

Het ministerie van Financien heeft in een persbericht een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2008. Het merendeel van de wijzigingen is afzonderlijk behandeld. Van de wijzigingen in de overige belastingen is de beperking van de btw-vrijstelling voor medische diensten tot de diensten, die betrekking hebben op de geneeskundige verzorging van de mens, de belangrijkste. Ook de btw-vrijstelling voor tandtechnici is beperkt, namelijk tot...

Lees meer