Nieuws

Period: 200712

Selected: 200712

Remove selection(s)

Rente over restschuld na staking onderneming

Vanwege de aanhoudend slechte resultaten besloot een ondernemer in 1998 zijn bedrijf te beëindigen. In de loop van het jaar sloot de ondernemer met zijn zakelijke crediteuren een akkoord. De ondernemer verhoogde de bestaande hypothecaire lening voor het aflossen van zijn zakelijke rekening-courantschuld bij de bank en voor de betalingen aan zijn zakelijke crediteuren. De rente over dat deel van de hypothecaire geldlening wilde hij in aftrek brengen op zijn...

Lees meer

Geen naheffing over betaling aan buitenlandse sportclub

De Wet op de Loonbelasting bevat een bepaling waardoor van buitenlandse gezelschappen die in Nederland sportprestaties verrichten loonbelasting wordt geheven. Dat gebeurt door verplichte inhouding door degene met wie de sportbeoefening is overeengekomen. Op basis van deze bepaling legde de belastingdienst een naheffingsaanslag op aan een Nederlandse profvoetbalclub die in 2002 een vriendschappelijke wedstrijd had gespeeld tegen een Engelse club. De Nederlandse club betaalde een bedrag van € 133.000 aan...

Lees meer

Wijzigingen milieubelastingen 2008

Het Ministerie van Financiën heeft in een persbericht een overzicht gegeven van de wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2008. Voor de belastingen op milieugrondslag zijn de volgende aanpassingen van belang. 1. Verpakkingenbelasting Per 1 januari 2008 is de verpakkingenbelasting ingevoerd. Er zijn acht soorten verpakkingsmateriaal, waarvoor aparte tarieven gelden. De tarieven zijn afhankelijk van de milieudruk per materiaalsoort. Het tarief voor primaire verpakkingen is hoger dan voor secundaire...

Lees meer

Wijzigingen overige belastingen 2008

Het ministerie van Financien heeft in een persbericht een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2008. Het merendeel van de wijzigingen is afzonderlijk behandeld. Van de wijzigingen in de overige belastingen is de beperking van de btw-vrijstelling voor medische diensten tot de diensten, die betrekking hebben op de geneeskundige verzorging van de mens, de belangrijkste. Ook de btw-vrijstelling voor tandtechnici is beperkt, namelijk tot...

Lees meer

Wijzigingen autobelastingen 2008

Het ministerie van Financiën heeft in een persbericht een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de autobelastingen gegeven. De daarvoor in aanmerking komende bedragen zijn in verband met de inflatiecorrectie per 1 januari 2008 met 1,5% verhoogd. 1. Verschuiving BPM naar MRB Per 1 februari 2008 wordt de BPM met ongeveer 6,5% verlaagd en de MRB met ongeveer 7,2% verhoogd. De verhoging van de MRB geldt voor alle voertuigen, dus...

Lees meer

Werkleerplicht voor jongeren

Het kabinet wil jongeren tot 27 jaar verplichten om te werken, te leren of om werken en leren te combineren. Het recht op bijstand voor jongeren vervalt. De werkleerplicht was al aangekondigd in het coalitieakkoord. Het doel is jongeren betere kansen te bieden op een baan door zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten halen. Een startkwalificatie is een diploma op havo, vwo of mbo-2 niveau. Jongeren die niet kunnen...

Lees meer

Wijzigingen inkomstenbelasting 2008

Het ministerie van Financiën heeft in een persbericht een overzicht gegeven van de belangrijkste aanpassingen in de inkomstenbelasting per 1 januari 2008. Bedragen die in verband met de inflatiecorrectie gecorrigeerd worden zijn voor 2008 met 1,5% verhoogd. 1. Kinderkorting Met ingang van 1 januari 2008 is de kinderkorting vervallen en vervangen door de kindertoeslag. De reden voor de wijziging is dat sommige huishoudens die te weinig belasting betalen niet of...

Lees meer

Gevolgen arrest Van der Steen

Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 2002 was een directeur-grootaandeelhouder (DGA) ondernemer voor de omzetbelasting voor de werkzaamheden die hij tegen vergoeding verrichtte voor de vennootschap waarvan hij meer dan de helft van de aandelen bezat. Het ministerie van Financiën heeft dat arrest als uitgangspunt voor een aantal beleidsbesluiten genomen. Door het arrest Van der Steen van het Hof van Justitie EG van 18 oktober 2007 is duidelijk...

Lees meer

Overgangsregeling stamrechtuitkeringen

Uitkeringen uit een bij ontslag verkregen stamrecht (recht op periodieke uitkeringen) mogen vanaf 1 april 2008 niet meer worden gekort op de IOAW-uitkering (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers). Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 2005 was onduidelijkheid ontstaan over de gevallen waarin de uitkering uit een stamrecht moet worden verrekend met de uitkering. Daarom wordt het Inkomensbesluit IOAW nu aangepast. Mensen bij wie...

Lees meer

Nieuw besluit energie-investeringsaftrek

Ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen hebben recht op een fiscaal voordeel, de energie-investeringsaftrek. De regeling wordt jaarlijks aangepast aan de stand van de techniek. Met ingang van 1 januari 2008 is er een nieuwe lijst met bedrijfsmiddelen die recht geven op energie-investeringaftrek.

Lees meer