Nieuws

Period: 200711

Selected: 200711

Remove selection(s)

Geen dividendbelasting bij oneigenlijke deelneming

Bij de uitkering van dividend door een vennootschap aan haar aandeelhouders moet de vennootschap dividendbelasting inhouden. Het tarief van de dividendbelasting is 25%. Op grond van afspraken in verdragen geldt in een aantal gevallen een inhouding van 15%. Verder kan in zogenaamde deelnemingsverhoudingen de inhouding van dividendbelasting achterwege blijven. Een Nederlandse vennootschap had als aandeelhouder onder meer een in Luxemburg gevestigde vennootschap. Deze Luxemburgse vennootschap had een belang van 2,25%.

Lees meer

Verhuur apparatuur aan ziekenhuizen

De Hoge Raad heeft een reeks arresten gewezen over de heffing van omzetbelasting c.q. het recht op aftrek van voorbelasting bij leaseovereenkomsten voor medische apparatuur. De inspecteur stelde zich op het standpunt dat de apparatuur niet werd verhuurd maar geleverd en legde naheffingsaanslagen op. Het Hof oordeelde dat het ziekenhuis op het moment van de aflevering de feitelijke beschikkingsmacht over de apparatuur verkreeg en tevens het volledige economische belang. Voor...

Lees meer

Werkgever niet aansprakelijk voor schade woon-werkverkeer

De werkgever heeft een wettelijke zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van zijn werknemers en de door werknemers te gebruiken werktuigen. Deze zorgplicht en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid houden direct verband met de zeggenschap die de werkgever heeft over de werkplek en zijn bevoegdheid om werknemers aanwijzingen te geven bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Deze zorgplicht en de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die de werknemer lijdt...

Lees meer

Nevenwerkzaamheden in dienstbetrekking verricht

Een DGA werkte niet alleen voor zijn BV, maar ook parttime als docent. Voor deze werkzaamheden verzocht hij om een VAR/DGA om de inkomsten toe te kunnen rekenen aan zijn BV. In plaats daarvan verstrekte de belastingdienst hem een VAR/loon. Het UWV had eerder de arbeidsrelaties tussen het opleidingsinstituut en alle daar werkzame docenten aangemerkt als een dienstbetrekking, welk oordeel in een procedure door de Centrale Raad van Beroep werd...

Lees meer

Bewijs besteding verhoging hypotheek aan eigen woning

De rente van schulden die iemand is aangegaan voor de financiering van de aankoop of verbouwing van zijn eigen woning is in beginsel aftrekbaar. Er gelden uitzonderingen door de toepassing van de bijleenregeling en door het verstrijken van de 30-jaarsperiode. De enkele omstandigheid dat iemand de uitgaven voor een verbouwing of het onderhoud van zijn eigen woning eerst uit eigen middelen voldoet en daarna pas een geldlening aangaat, hoeft niet...

Lees meer

Schadevergoeding aan werkgever

Sinds de invoering van de Wet IB 2001 zijn kosten die verband houden met de dienstbetrekking niet meer aftrekbaar. Onder de tot 1 januari 2001 geldende regeling waren deze zogenaamde verwervingskosten wel aftrekbaar, hetzij in de vorm van een forfaitair bedrag, hetzij in de vorm van de (hogere en aannemelijk gemaakte) werkelijke kosten. Nog wel aftrekbaar is zogenaamd negatief loon. Het verschil tussen verwervingskosten en negatief loon ligt in de...

Lees meer

Onjuiste uitvoering fietsenplan

Werkgevers kunnen aan werknemers belastingvrij een fiets verstrekken of vergoeden. Deze mogelijkheid heeft geleid tot invoering van zogenaamde fietsenplannen. In dergelijke plannen is veelal als uitgangspunt genomen dat loon wordt ingeleverd in ruil voor de verstrekking of vergoeding van een fiets. Het inleveren van loon moet, om de gewenste gevolgen te hebben voor de loonbelasting en de premieheffing werknemersverzekeringen, wel goed geadministreerd worden. Als er geen gevolgen zijn voor bijvoorbeeld...

Lees meer

Willekeurige afschrijving commanditaire vennoot

Een commanditaire vennoot in een scheepvaart-CV wilde willekeurig afschrijven op zijn aandeel in de investering in het schip. De inspecteur weigerde deze afschrijving toe te staan. Het verlies uit de CV voor willekeurige afschrijving bedroeg in 1997 ƒ 5.376. De normale afschrijving van het schip bedroeg vijf procent van de aanschaffingskosten. Hof Amsterdam wees het beroep van de commanditaire vennoot af, maar de Hoge Raad vernietigde de uitspraak van het...

Lees meer

Vermelding btw op factuur

De Wet op de Omzetbelasting bevat een bepaling waarin staat dat omzetbelasting die op een factuur in rekening is gebracht terwijl er volgens de normale wettelijke regels geen omzetbelasting verschuldigd zou zijn, toch verschuldigd is door de enkele vermelding op de factuur. De Zesde EG-richtlijn bevat een vergelijkbare bepaling. De vraag is hoe deze bepaling moet worden uitgelegd wanneer een ondernemer (binnenlandse) omzetbelasting berekent op facturen die betrekking hebben op...

Lees meer

Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen

Op grond van een nog in te dienen wetsvoorstel krijgen vrouwelijke zelfstandigen recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering gedurende minimaal zestien weken. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het inkomen in het voorgaande jaar, maar bedraagt niet meer dan het wettelijke minimumloon. Het wettelijk minimumloon is momenteel € 1.317 bruto per maand. De tekst van het wetsvoorstel wordt pas bekend na de indiening ervan bij de Tweede Kamer.

Lees meer