Nieuws

Period: 200710

Selected: 200710

Remove selection(s)

Geen dienstbetrekking door ontbreken gezagsverhouding

Voor het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking moet volgens het Burgerlijk Wetboek aan drie voorwaarden zijn voldaan: - er moet een gezagsverhouding zijn tussen de werkgever en de werknemer, - de werknemer moet de arbeid persoonlijk verrichten, en - de werkgever is verplicht om loon te betalen. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan is de werkgever verplicht om loonbelasting en premies in te houden op het betaalde loon. De inspecteur...

Lees meer

Geen dienstbetrekking bij buitenlandse concernmaatschappij

In december 2006 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten geoordeeld dat het begrip werkgever zoals dat in belastingverdragen voorkomt meer materieel dan formeel moet worden uitgelegd. Volgens de staatssecretaris van Financiën leidt de uitleg van de Hoge Raad ertoe dat de beloning van een buitenlandse werknemer, die tijdelijk in Nederland werkt, sneller aan de Nederlandse belastingheffing is onderworpen. Ook zal Nederland sneller een voorkoming van dubbele belasting moeten...

Lees meer

Samenhangende verzekeringen

Onder de Wet IB 1964 gold een vrijstelling voor de uitkering bij leven uit een kapitaalverzekering indien aan een aantal voorwaarden was voldaan. De voorwaarden hadden betrekking op looptijd, duur van de premiebetaling en verhouding tussen hoogste en laagste premie. Voor lijfrenteverzekeringen waarvan de koopsom of de premie niet aftrekbaar was, gold dat de uitkeringen pas belast werden wanneer het totaal van de uitkeringen hoger was dan de som van...

Lees meer

Premie ANW-vangnetverzekering niet aftrekbaar

Een werknemer sloot in aanvulling op zijn verplichte deelname aan de pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds een zogenoemde ANW-vangnetverzekering. Op deze wijze voorzag hij zijn echtgenote van een inkomensaanvulling na zijn overlijden. Anders dan de premie voor de verplichte pensioenverzekering werd de premie voor de aanvullende verzekering niet op het salaris ingehouden door de werkgever maar door de werknemer rechtstreeks aan het pensioenfonds betaald. De werknemer meende dat de door hem...

Lees meer

Inkomsten uit trust belast in box 3

Een inwoonster van Nederland had recht op alle (netto) inkomsten uit het vermogen in een Amerikaanse trust. Zij was de zogenaamde beneficiary van een life interest trust die door haar echtgenoot was ingesteld. Volgens de trustakte had de beneficiary recht op alle inkomsten tot haar overlijden. Het trustvermogen zou na het overlijden van de beneficiary toekomen aan de erfgenamen van de inmiddels overleden echtgenoot. De vraag was of dit recht...

Lees meer

Geen baatbelasting zonder baat bij voorzieningen

Een gemeente kan een baatbelasting instellen voor het aanbrengen van bepaalde voorzieningen. Voorwaarde voor de heffing van een baatbelasting is dat de onroerende zaak is gebaat bij (voordeel heeft van) het aanbrengen van die voorzieningen. De bewijslast dat een onroerende zaak is gebaat bij het aanbrengen van voorzieningen berust bij de gemeente. Wanneer meerdere voorzieningen worden aangebracht moet beoordeeld worden of het geheel van voorzieningen enig voordeel oplevert voor de...

Lees meer

Lening vóór 2001 voor onderhoud eigen woning na 1 januari 2001

De rente van schulden die zijn aangegaan voor verbetering of onderhoud van een eigen woning is aftrekbaar. Wie aftrek van betaalde rente claimt moet wel bewijzen dat de schuld betrekking heeft op de eigen woning. In een procedure voor Hof Amsterdam slaagde de belanghebbende er niet in te bewijzen welk bedrag hij had besteed aan de verbouwing van zijn woning. De procedure had betrekking op de verhoging in het jaar...

Lees meer

Hof had ondernemerschap moeten onderzoeken

Bij het vaststellen van iemands aanslag inkomstenbelasting 2001 hield de inspecteur geen rekening met een verlies uit onderneming. De belanghebbende stelde beroep in bij het gerechtshof nadat de inspecteur zijn bezwaarschrift had afgewezen. Het Hof verklaarde het ingestelde beroep ongegrond. Het Hof meende dat een beoordeling van het ondernemerschap van de belanghebbende niet nodig was op grond van de ter zitting aangevoerde stelling dat hij voor 2001 een positief resultaat...

Lees meer

Stallingskosten bedrijfsauto

Een ondernemer rekende zijn woning tot het ondernemingsvermogen. De ondernemer gebruikte zijn tot het ondernemingsvermogen behorende bestelauto ook privé. De auto stalde hij in de garage die bij de woning hoorde. In een procedure voor Hof Leeuwarden was in geschil welk gedeelte van de huisvestingskosten ten laste van de winst kon worden gebracht en of de garage geheel voor zakelijke doeleinden werd gebruikt. Omdat de bestelauto zowel zakelijk als privé...

Lees meer

Naheffing startgelden profsporters

Over betalingen die worden gedaan aan artiesten of beroepssporters moet loonbelasting worden ingehouden. Uitgangspunt is de gage van de artiest of de beroepssporter, inclusief kostenvergoedingen. Enkele specifieke betalingen zijn uitgezonderd van de gage. De artiest of de beroepssporter kan aan de inspecteur een zogenaamde kostenvergoedingsbeschikking vragen. Het in deze beschikking genoemde bedrag behoort niet tot de gage. Een organisator van tennistoernooien betaalde aan enkele van de deelnemers startgeld zonder daarover...

Lees meer