Nieuws

Period: 200709

Selected: 200709

Remove selection(s)

Mogelijk latere Wajong-uitkering

Het aantal mensen met een Wajonguitkering groeit sterk. De Wajong is de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Momenteel hebben 161.000 mensen deze uitkering. De verwachting is dat dit aantal oploopt tot 300.000 in 2040. Ongeveer een kwart van de mensen met een Wajonguitkering heeft een baan. Het kabinet wil jongeren met een beperking eerst aan werk helpen en pas een Wajonguitkering verstrekken als vaststaat dat de jongeren geen perspectief hebben op de...

Lees meer

Eén dienst of meerdere diensten?

De exploitant van een seksclub verricht één dienst die bestaat uit het gelegenheid geven tot het hebben van seks met één van de daar werkzame dames. Dat heeft tot gevolg dat de exploitant als dienstverrichter omzetbelasting moet betalen over de gehele aan de bezoeker in rekening gebrachte vergoeding. In navolging van de rechtbank Arnhem kwam ook Hof Arnhem tot dit oordeel. Dit oordeel is gebaseerd op jurisprudentie van het Hof...

Lees meer

Afvalstoffenheffing toegestaan?

Gemeenten hebben op grond van de Gemeentewet de mogelijkheid om bepaalde belastingen in te stellen die betrekking hebben op door of namens de gemeente verstrekte diensten. Zo mag de gemeente voor het ophalen van huishoudelijk afval op haar grondgebied een heffing instellen. Deze heffing geldt dan voor de gebruikers van binnen de gemeente gelegen percelen, voor zover de gemeente voor die percelen verplicht is om afval op te halen. De...

Lees meer

Commanditaire vennoot toonde onderneming niet aan

Om een activiteit als onderneming te kunnen bestempelen is het streven naar winst onvoldoende. De nagestreefde winst moet, objectief beoordeeld, ook redelijkerwijs te verwachten zijn. De commanditaire vennoot (geldschieter) in een commanditaire vennootschap (CV) die het ondernemerschap claimde slaagde er naar het oordeel van Hof Den Bosch niet in om aannemelijk te maken dat redelijkerwijs kon worden verwacht dat de activiteiten van de CV tot winst zouden leiden. De CV...

Lees meer

Uitvoeringsvoorschriften Belastingregeling Koninkrijk

Waar afzonderlijke landen verdragen sluiten om dubbele belastingheffing te voorkomen, bestaat er voor Nederland en de Antillen en Aruba de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Er zijn nu nieuwe uitvoeringsvoorschriften vastgesteld die betrekking hebben op de Belastingregeling voor het Koninkrijk, zowel voor de Antillen als voor Aruba. Die uitvoeringsvoorschriften bepalen op welke wijze vennootschappen hun aanspraken op teruggaaf of vermindering van dividendbelasting geldend kunnen maken. Op de Antillen gevestigde vennootschappen met...

Lees meer

Aanpassing tabel laag tarief omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal besluiten over het verlaagde tarief in de omzetbelasting samengevoegd en geactualiseerd. Het verlaagde tarief is niet meer van toepassing op postzegelalbums, omdat deze niet voldoen aan de nieuwe definitie van boeken. Het verlaagde tarief geldt ook niet meer voor het privégebruik van gas, dat wordt geleverd aan tuinbouwers. Daarvoor wordt voortaan aangesloten bij de regels voor de energiebelasting. Daarnaast zijn de volgende wijzigingen...

Lees meer

Door sloop ontstaat geen nieuwe onroerende zaak

De levering van onroerende zaken is in het algemeen vrijgesteld van omzetbelasting en belast met overdrachtsbelasting. Er geldt een uitzondering voor nieuw vervaardigde onroerende zaken en voor bouwgrond. Deze uitzonderingsgevallen zijn belaste leveringen voor de omzetbelasting en zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Ter zake van de levering van een parkeerterrein was in geschil of dat een nieuwe onroerende zaak was. Voor de levering van het parkeerterrein waren daarop geplaatste loodsen gesloopt.

Lees meer

Beroep op vertrouwensbeginsel

De Hoge Raad vernietigde een uitspraak van Hof Den Bosch, omdat het Hof een beroep van de belanghebbende op schending van het vertrouwensbeginsel door de inspecteur niet had behandeld. De Hoge Raad verwees de zaak naar Hof Arnhem om dat beroep alsnog te behandelen. In deze zogenaamde verwijzingsprocedure deed de belanghebbende voor het eerst een beroep op schending van het gelijkheidsbeginsel. Hof Arnhem behandelde dat beroep niet omdat het niet...

Lees meer

Vordering op koper grond was ondernemingsvermogen

Een landbouwer die zijn grond verkocht aan de gemeente behield het recht om de grond nog gedurende een aantal jaren te gebruiken. Een dergelijke opzet was gebruikelijk om de landbouwvrijstelling optimaal te kunnen benutten voordat de wet op dat punt in het jaar 2000 werd gewijzigd. Een deel van de koopsom zou pas na de gebruiksperiode worden betaald. De landbouwer rekende deze vordering tot zijn privévermogen omdat de verkoop van...

Lees meer

Samenvoeging beleid beperking kostenaftrek

De staatssecretaris van Financiën heeft enkele eerder uitgebrachte besluiten over de uitsluiting en de beperking van de kostenaftrek voor de bepaling van de winst uit onderneming en het resultaat van een werkzaamheid samengevoegd. Het nieuwe besluit betekent niet dat het beleid van het ministerie op dit punt is veranderd. Wel is rekening gehouden met de wijziging van de artikelen 3.16 en 3.17 van de Wet IB 2001 per 1 januari...

Lees meer