Nieuws

Period: 200708

Selected: 200708

Remove selection(s)

Hof vernietigt aanslag fictieve aanmerkelijk belangwinst

In een procedure over het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting bij emigratie over de op dat moment bestaande meerwaarde van aanmerkelijk belangaandelen heeft Hof Arnhem in 2004 enkele vragen van Europees recht voorgelegd aan het Hof van Justitie EG. De procedure had betrekking op een emigratie in 1997 naar Engeland. Volgens de Nederlandse regeling was emigratie aanleiding om de aanmerkelijk belangaandelen als verkocht te beschouwen. Over de fictief genoten winst...

Lees meer

Dienstbetrekking vooruitlopend op toetreding maatschap

Vooruitlopend op een mogelijke toetreding tot de maatschap werkten twee tandartsen, die in het bezit waren van een zelfstandigheidsverklaring voor waarnemers, in deeltijd in een tandartspraktijk. Beide tandartsen werkten op basis van een overeenkomst van praktijkwaarneming. Het UWV merkte de tandartsen aan als verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De rechtbank en vervolgens in hoger beroep de Centrale Raad van Beroep deelden de opvatting van het UWV, omdat er een gezagsverhouding...

Lees meer

Eindheffing en anoniementarief bij ontbreken loonbelastingverklaring

Na een boekenonderzoek legde de belastingdienst een naheffingsaanslag loonheffing op met toepassing van het anoniementarief wegens het ontbreken van een loonbelastingverklaring, het ontbreken van een loonbelastingverklaring in combinatie met een onvolledig afschrift van een identiteitsbewijs en het ontbreken van een afschrift van een identiteitsbewijs. De rechtbank was van oordeel dat het ontbreken van een loonbelastingverklaring niet kon leiden tot toepassing van het anoniementarief in gevallen waarin de naam en het...

Lees meer

Implementatie richtlijn belastingvrijstellingen kleine zendingen

De richtlijn nr. 2006/79/EG van de Raad van Europa is in de Nederlandse douanewetgeving verwerkt. De richtlijn regelt de belastingvrijstellingen bij invoer van kleine zendingen goederen zonder commercieel karakter uit derde landen. Artikel 69 van de Wet op de Accijns en artikel 21 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 verwijzen naar de Douaneregeling. In artikel 92 van de Douaneregeling wordt verwezen naar de artikelen 29 tot en met 31...

Lees meer

Geen samenstel van goederen

De scheidingswand tussen twee naast elkaar gelegen panden die een gemeenschappelijke eigenaar hadden was zowel op de begane grond als op de eerste verdieping doorgebroken. De begane grond van het ene pand was in gebruik bij de eigenaar; de begane grond van het ander pand was in gebruik bij de zoon van de eigenaar. De resterende negen kamers op de verdiepingen waren verhuurd aan studenten. Voorzieningen als keukens, badkamers en...

Lees meer

Waarnemers tandarts niet in dienstbetrekking

Een tandartsenpraktijk maakte gebruik van de diensten van zogenaamde waarnemers. Deze waarnemers werkten in de praktijk op dagen dat de eigenlijke tandarts niet beschikbaar was. Niet alle waarnemende tandartsen bezaten een zelfstandigenverklaring. De belastingdienst was van oordeel dat de waarnemers in dienstbetrekking werkzaam waren bij de praktijk en legde een naheffingsaanslag loonbelasting op. De aanwezigheid van een dienstbetrekking wordt beoordeeld aan de hand van drie criteria, namelijk het bestaan van...

Lees meer

WGA voor eigen risico?

Werkgevers hebben de keuze om een deel van de risico’s van arbeidsongeschiktheid zelf te dragen. Dat geldt alleen voor het zogenaamde WGA-deel van de Wet Werk in Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het WGA-deel heeft betrekking op gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en op niet-duurzame volledige arbeidsongeschiktheid. Er zijn twee momenten in het jaar waarop bedrijven zich (bij de belastingdienst) kunnen aan- en afmelden als eigenrisicodrager, namelijk vóór 1 april en vóór 1 oktober.

Lees meer

Wijziging Uitvoeringsregeling Invordering

De Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is gewijzigd. De bepaling van het netto besteedbare inkomen aan de hand waarvan de betalingscapaciteit voor het verlenen van kwijtschelding wordt berekend is aangepast in verband met de Wet Voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders (Wet Vazalo). De Wet Vazalo kent een toeslag ter aanvulling van het eigen inkomen van alleenstaande ouders tot 90% van het wettelijke minimumloon en een "bonus" in de vorm van een...

Lees meer

Conclusie AG over verzekering bij erflater

Bij het overlijden van iemand worden zijn erfgenamen geconfronteerd met belastingheffing over hun aandeel in de nalatenschap. Deze belasting, het successierecht, kent een groot aantal fictiebepalingen, die ervoor moeten zorgen dat het vermogen van de erflater zoveel mogelijk in de belastingheffing wordt betrokken. Een van deze ficties merkt de schuldigerkenning onder voorwaarde van overleven aan als een onderdeel van de nalatenschap. Een andere fictie betreft de uitkering uit een levensverzekering...

Lees meer

Besluit inzake loon en vrije vergoedingen

De minister van Financiën heeft in februari van dit jaar een besluit over de fiscale duiding van arbeidsvoorwaarden geactualiseerd. Dat besluit is nu nogmaals aangepast. De aanpassingen betreffen een verduidelijking van de gegeven goedkeuring over postuum loon en een uitleg van de regeling voor het gebruik van de mobiele telefoon en dergelijke communicatiemiddelen. Postuum loon Postuum loon vormt voor de erfgenamen van de overledene loon uit vroegere dienstbetrekking van een...

Lees meer