Nieuws

Period: 200706

Selected: 200706

Remove selection(s)

Wetsvoorstel verhaal re-integratiekosten

Bij de Tweede Kamer is het eerder aangekondigde wetsvoorstel dat het verhalen van re-integratiekosten op de veroorzaker van arbeidsongeschiktheid van werknemers mogelijk maakt ingediend. De werkgever is bij ziekte van werknemers verplicht gedurende twee jaar het loon door te betalen. Verder is hij verantwoordelijk voor de re-integratie van een zieke werknemer. Het Burgerlijk Wetboek (BW) legt aan de werkgever allerlei verplichtingen op. Kern is dat de werkgever al het mogelijke...

Lees meer

Vermissing accijnszegels voor rekening koper

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft naar aanleiding van door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen een arrest gewezen over teruggaaf van accijns in het geval accijnszegels zijn verdwenen voordat zij op tabaksproducten zijn aangebracht. Volgens het Hof van Justitie EG is het niet in strijd met het EG-recht om geen teruggaaf te verlenen wanneer verdwijning van accijnszegels niet is toe te schrijven aan overmacht of ongeval...

Lees meer

Geen kansspelbelasting over niet uitbetaalde prijzen Staatsloterij

Bij kansspelen wordt kansspelbelasting geheven van de personen die "gerechtigd zijn tot de prijzen". De belasting wordt geheven door inhouding op de prijs op het tijdstip waarop de prijs "ter beschikking is gesteld”. Volgens de Hoge Raad is pas sprake van het "ter beschikking stellen" van een prijs als de gerechtigde een onvoorwaardelijk recht op uitbetaling van de prijs heeft verkregen. De spelvoorwaarden van de Staatsloterij bepalen dat voor het...

Lees meer

Te laat beroep op keuzeregeling

Voor de invoering van de huidige Zorgverzekeringswet gold voor zelfstandige ondernemers die qua inkomen een bepaalde drempel niet overschreden gedurende enkele jaren de verplichte ziekenfondsverzekering. De belastingdienst was belast met de uitvoering van deze regeling. De inspecteur legde aan een ondernemer een voorlopige aanslag ziekenfondspremie op voor het jaar 2002. De ondernemer was het met deze aanslag niet eens en maakte daartegen bezwaar. In zijn bezwaarschrift deed de ondernemer een...

Lees meer

PC-privéregeling met werknemersbijdrage

Het UWV legde als gevolg van een uitgevoerde looncontrole een naheffing premies werknemersverzekeringen op aan een werkgever. De naheffing had betrekking op de PC-privéregeling. De verlaging van het brutoloon van de werknemers in verband met de eigen bijdrage aan de computer voldeed niet aan de daarvoor geldende voorwaarden. Om die reden merkte het UWV de ingehouden bedragen aan als premieloon. Volgens de rechtbank mocht het UWV de voorwaarde stellen dat...

Lees meer

Twee aanslagbiljetten voor één aanslag

Volgens de wettelijke systematiek wordt de heffing van inkomstenbelasting normaliter afgerond door het opleggen van een aanslag. De inspecteur heeft de bevoegdheid om gebleken fouten te corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Soms wordt in de praktijk van de wettelijke systematiek afgeweken. De inspecteur legde aan een belastingplichtige over het jaar 2000 zowel op 16 juli 2003 als op 31 juli 2003 een aanslag op. Vervolgens stuurde de inspecteur...

Lees meer

Anoniementarief bij ontbreken loonbelastingverklaring

De Wet op de Loonbelasting kent een zogenaamd anoniementarief. Dat is gelijk aan het hoogste tarief van de loonbelasting (52%). Het anoniementarief is van toepassing op het hele loon van werknemers van wie de identiteit niet is vastgesteld door de werkgever, van wie een kopie van het identiteitsbewijs ontbreekt of van wie de NAW-gegevens niet bekend zijn. De inspecteur legde na een boekenonderzoek aan een werkgever een naheffingsaanslag loonbelasting met...

Lees meer

Einduitspraak HR na HvJ EG 11 januari 2007, C-400/05

De Hoge Raad heeft in een arrest van 11 november 2005 aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële beslissing gevraagd over de tariefindeling van een zogenaamde dumptruck. Het Hof van Justitie heeft die beslissing gegeven in het arrest van 11 januari 2007, C-400/05. Postonderverdeling 8704 10 van de gecombineerde nomenclatuur heeft betrekking op dumptrucks die primair zijn ontworpen voor gebruik buiten de verharde weg. Dumptrucks die...

Lees meer

Inhoudingsplicht bij fictieve vaste inrichting

Een in Portugal gevestigde vennootschap detacheerde personeel bij haar zustervennootschappen in Nederland. Het concern was actief in de metaalsector. De gedetacheerde werknemers waren op grond van afgegeven detacheringsverklaringen alleen in Portugal sociaal verzekerd. De Nederlandse belastingdienst legde aan de Portugese vennootschap na een boekenonderzoek een naheffingsaanslag loonheffingen op. Nadat het bezwaar tegen deze naheffingsaanslag was afgewezen ging de vennootschap in beroep bij Hof Den Bosch. Het Hof verklaarde het beroep...

Lees meer

Verlies op kapitaalverzekering geen aftrekpost

Volgens de tot 1 januari 2001 geldende Wet op de Inkomstenbelasting 1964 was de rente in een uitkering uit een kapitaalverzekering belast. De rente werd gesteld op het verschil tussen de uitkering en de betaalde premies. Bij de invoering van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 is voor bestaande kapitaalverzekeringen een overgangsregeling opgenomen, waardoor ook onder de nieuwe wet de rente in een bestaande verzekering belast is bij uitkering. Wanneer...

Lees meer