Nieuws

Period: 200706

Selected: 200706

Remove selection(s)

Wetsvoorstel verhaal re-integratiekosten

Bij de Tweede Kamer is het eerder aangekondigde wetsvoorstel dat het verhalen van re-integratiekosten op de veroorzaker van arbeidsongeschiktheid van werknemers mogelijk maakt ingediend. De werkgever is bij ziekte van werknemers verplicht gedurende twee jaar het loon door te betalen. Verder is hij verantwoordelijk voor de re-integratie van een zieke werknemer. Het Burgerlijk Wetboek (BW) legt aan de werkgever allerlei verplichtingen op. Kern is dat de werkgever al het mogelijke...

Lees meer

PC-privéregeling met werknemersbijdrage

Het UWV legde als gevolg van een uitgevoerde looncontrole een naheffing premies werknemersverzekeringen op aan een werkgever. De naheffing had betrekking op de PC-privéregeling. De verlaging van het brutoloon van de werknemers in verband met de eigen bijdrage aan de computer voldeed niet aan de daarvoor geldende voorwaarden. Om die reden merkte het UWV de ingehouden bedragen aan als premieloon. Volgens de rechtbank mocht het UWV de voorwaarde stellen dat...

Lees meer

Waarde recht van bewoning

Vòòr 2001 was het fiscaal interessant voor ouders om de eigendom van hun woning over te dragen aan hun kinderen onder het voorbehoud van een recht van gebruik en bewoning. De ouders bleven gewoon gebruik maken van de woning, terwijl de waardestijging van de woning buiten de heffing van het successierecht kon blijven. Sinds de wetswijziging per 2001 is deze opzet niet meer interessant, omdat de ouders niet onder de...

Lees meer

Inhoudingsplicht bij fictieve vaste inrichting

Een in Portugal gevestigde vennootschap detacheerde personeel bij haar zustervennootschappen in Nederland. Het concern was actief in de metaalsector. De gedetacheerde werknemers waren op grond van afgegeven detacheringsverklaringen alleen in Portugal sociaal verzekerd. De Nederlandse belastingdienst legde aan de Portugese vennootschap na een boekenonderzoek een naheffingsaanslag loonheffingen op. Nadat het bezwaar tegen deze naheffingsaanslag was afgewezen ging de vennootschap in beroep bij Hof Den Bosch. Het Hof verklaarde het beroep...

Lees meer

Registratie gebruikte personenauto

Bij de invoer van een auto in Nederland moet BPM betaald worden. Dat geldt ook voor gebruikte auto’s. De BPM wordt dan aangepast, rekening houdend met de leeftijd van de auto. Tot voor enkele jaren gold een voorgeschreven afschrijvingstabel. Hof Arnhem oordeelde in een procedure dat belastingheffing volgens deze afschrijvingstabel niet in strijd was met het EG-verdrag. In een andere procedure heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de afschrijvingstabel wel...

Lees meer

Twee aansprakelijkstellingen voor één belastingschuld

Volgens Hof Amsterdam en de Hoge Raad verhindert een eerdere, aanvankelijk te hoge aansprakelijkstelling door de ontvanger niet dat de ontvanger daarna een tweede aansprakelijkstelling doet voor een alsnog opgelegde naheffingsaanslag over hetzelfde tijdvak of een gedeelte daarvan. Op grond van de feiten concludeerde de Hoge Raad dat de tweede beschikking was bedoeld voor het geval de eerdere aansprakelijkstelling wegens een gebrek niet in stand zou blijven. Er is geen...

Lees meer

Anoniementarief bij ontbreken loonbelastingverklaring

De Wet op de Loonbelasting kent een zogenaamd anoniementarief. Dat is gelijk aan het hoogste tarief van de loonbelasting (52%). Het anoniementarief is van toepassing op het hele loon van werknemers van wie de identiteit niet is vastgesteld door de werkgever, van wie een kopie van het identiteitsbewijs ontbreekt of van wie de NAW-gegevens niet bekend zijn. De inspecteur legde na een boekenonderzoek aan een werkgever een naheffingsaanslag loonbelasting met...

Lees meer

Maximering eigenwoningforfait

Wie een eigen woning bezit moet het genot hiervan als inkomen aangeven. Het genot van een eigen woning wordt uitgedrukt in het zogenaamde eigenwoningforfait, een bijtelling bij het inkomen gerelateerd aan de WOZ-waarde van de woning. Het eigenwoningforfait kent een maximum, waardoor voor heel dure woningen de bijtelling relatief kleiner is dan voor goedkopere woningen. Volgens de Hoge Raad is het opnemen van een waardeplafond in de regeling van het...

Lees meer

Einduitspraak HR na HvJ EG 11 januari 2007, C-400/05

De Hoge Raad heeft in een arrest van 11 november 2005 aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële beslissing gevraagd over de tariefindeling van een zogenaamde dumptruck. Het Hof van Justitie heeft die beslissing gegeven in het arrest van 11 januari 2007, C-400/05. Postonderverdeling 8704 10 van de gecombineerde nomenclatuur heeft betrekking op dumptrucks die primair zijn ontworpen voor gebruik buiten de verharde weg. Dumptrucks die...

Lees meer

Geen rioolrecht voor bedrijfsunits zonder aansluiting op riool

Een van de belastingen die gemeenten mogen heffen is het rioolrecht. Dat is een heffing die betrekking heeft op onroerende zaken die zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. Rioolrecht wordt niet alleen van gehele onroerende zaken geheven, maar ook van zelfstandige gedeelten van een onroerende zaak. Ook voor deze zelfstandige gedeelten geldt dat de belasting alleen kan worden geheven als dat zelfstandige gedeelte is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Een...

Lees meer