Nieuws

Period: 200704

Selected: 200704

Remove selection(s)

Verzwegen omzet was verkapte uitdeling

De belastingdienst corrigeerde naar aanleiding van een boekenonderzoek bij een BV die een jazzcafé exploiteerde de omzet en de winst van de BV met een bedrag aan niet verantwoorde omzet. De belastingdienst merkte het bedrag van de omzetcorrectie aan als een winstuitdeling aan de DGA en legde hem navorderingsaanslagen inkomstenbelasting op. In de procedure over de aanslag vennootschapsbelasting 1998 stelde Hof Arnhem de correctie op de winst vast op een...

Lees meer

Uiteenzetting vrijwilligersregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven over de vrijwilligersregeling. Vanwege het maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk is in het Belastingplan 2006 de onbelast te ontvangen vergoeding verhoogd tot € 1500 per jaar en tot maximaal € 150 per maand. Er is sprake van vrijwilligerswerk als de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het verrichte werk. Als...

Lees meer

Mededeling aan eigenrisicodrager formeel besluit

Volgens de Centrale Raad van Beroep is een door het UWV gedane mededeling over de betalingsverplichting voor de werkgever, die eigenrisicodrager is, van een WAO-uitkering aan een (ex)werknemer een besluit. Tegen een formeel besluit kan bezwaar gemaakt worden. Eerder was de Centrale Raad van Beroep nog van oordeel dat een dergelijke mededeling geen besluit was maar slechts bedoeld om de werkgever te informeren over de uit de wet voortvloeiende gevolgen...

Lees meer

Fictieve thuiswerkers waren oproepkrachten

Een bedrijf besteedde een aantal werkzaamheden zoals verpakken, sealen en stickeren gedeeltelijk uit aan thuiswerkers. Het restant van de werkzaamheden werd in het bedrijfspand verricht door mensen die als fictieve thuiswerkers werden aangeduid. Over de betalingen aan deze fictieve thuiswerkers droeg het bedrijf geen premies werknemersverzekeringen af omdat er geen dienstbetrekking zou bestaan. Volgens de Centrale Raad van Beroep leed het geen twijfel dat de fictieve thuiswerkers eigenlijk oproepkrachten waren...

Lees meer

Geen cassatie tegen uitspraak in erfpachtzaak

De staatssecretaris stelt geen cassatieberoep in tegen een uitspraak van Hof Den Bosch. Het Hof vond niet aannemelijk dat gedane betalingen een gedeeltelijke afkoop van toekomstige betalingsverplichtingen uit een recht van erfpacht vormden. Het tijdstip van betaling hoeft het karakter daarvan niet te veranderen. Volgens de wettelijke bepalingen zijn vooruitbetalingen van de periodieke betaling voor het recht van erfpacht tegenwoordig mogelijk. De staatssecretaris vindt de uitspraak van het Hof juist.

Lees meer

Ontvangsten uit boetebeding verkoopcontract woning niet belast

De staatssecretaris heeft zijn cassatieberoep tegen een uitspraak van Hof Arnhem ingetrokken. De procedure had betrekking op betalingen uit een boetebeding dat was opgenomen in de koopovereenkomst van een woning. Het Hof vond aannemelijk dat de koper de woning vrij van huur opgeleverd wilde hebben en dat de boetebepaling was bedoeld om de verkoper te bewegen de woning op de overeengekomen datum leeg op te leveren. In dat licht bezien...

Lees meer

Voor grond betaalde prijs bevatte geen vergoeding voor diensten

Bij de verkoop van landbouwgrond speelt de landbouwvrijstelling een rol. De landbouwvrijstelling houdt in dat de waardestijging van de grond binnen het landbouwbedrijf niet belast is. Wel belast is de winst die uitgaat boven de waarde in het economische verkeer bij voortgezet agrarisch gebruik (WEVAB). In een procedure voor Hof Leeuwarden was in geschil of de landbouwvrijstelling van toepassing was voor het gehele bedrag waarvoor de grond werd verkocht. Volgens...

Lees meer

Gemeentelijk voorkeursrecht geen waardedrukkende factor

Het waardebegrip van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) gaat uit van de fictie van vrije overdracht. De wetgever heeft bedoeld dat de WOZ-waarde gelijk is aan de prijs welke door de meestbiedende koper besteed zou worden bij aanbieding ten verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding. Voor het antwoord op de vraag of verplichtingen die op de onroerende zaak of diens eigenaar rusten...

Lees meer

Verplichte elektronische aangifte onredelijk bezwarend

Met ingang van 1 januari 2005 geldt voor ondernemers de verplichting om elektronisch aangifte te doen voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Alleen aan ondernemers die geen computer hebben verleent de belastingdienst op verzoek ontheffing van deze verplichting. Het niet hebben van een internetaansluiting is voor de belastingdienst geen reden om ontheffing te verlenen. In gevallen waarin geen ontheffing is verleend geldt volgens de belastingdienst een papieren aangifte...

Lees meer

Aanslag schenkingsrecht onjuist tenaamgesteld

Het schenkingsrecht wordt volgens de Successiewet geheven van de verkrijger. Dat betekent dat degene die de schenking heeft ontvangen de belastingplichtige is. De adressering van een aanslag geeft aan wie de belastingplichtige is. De belastingdienst adresseerde een aanslag aan de schenker met als adres de door de schenker en de begiftigde gekozen woonplaats ten kantore van de notaris, die de akte van schenking en de aangifte schenkingsrecht had verzorgd. Dat...

Lees meer