Nieuws

Period: 200703

Selected: 200703

Remove selection(s)

BPM-vrijstelling voor extra's sinds 2006 niet meer buiten bijtelling

De overheid heeft gedurende enige tijd bepaalde extra’s die op auto’s gemonteerd kunnen worden vrijgesteld van de heffing van belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Die vrijstelling was een stimuleringsregeling voor veiligheidsverhogende of energiebesparende extra’s. Op grond van een besluit van de staatssecretaris van Financiën telde de waarde van dergelijke BPM-vrije accessoires niet mee voor de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak. Het besluit had betrekking...

Lees meer

Opzet belastingplichtige door inspecteur niet bewezen

Wanneer een belastingplichtige geen aangifte doet of geen of te weinig belasting betaalt kan de inspecteur een boete opleggen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een verzuimboete en een vergrijpboete. Voor het opleggen van een vergrijpboete is tenminste de aanwezigheid van grove schuld bij de belastingplichtige vereist. De inspecteur moet de schuldgradatie stellen en bewijzen. Ingeval van een vennootschap die pas na vragen over een in de jaarrekening verwerkte dividenduitkering aangifte...

Lees meer

Geen zelfstandigenaftrek voor echtgenote huisarts

Ondernemers hebben recht op een aantal faciliteiten wanneer zij aan het urencriterium voldoen. Een van deze faciliteiten is het recht op zelfstandigenaftrek. Wanneer verbonden personen zoals echtgenoten onderling een samenwerkingsverband aangaan dat niet gebruikelijk is tussen personen die niet verbonden zijn, tellen de gemaakte uren niet mee voor het urencriterium indien de werkzaamheden voor 70% of meer van ondersteunende aard zijn. De echtgenote van een huisarts werkte mee in de...

Lees meer

Personeelsreizenfaciliteit ook voor DGA

Voor personeelsreizen geldt een faciliteit in de loonbelasting. Zolang de kosten per werknemer niet meer bedragen dan € 340 per jaar hoeft er niets tot het loon gerekend te worden. voorwaarde voor deze faciliteit is dat deelname aan de reis mogelijk is voor tenminste 75% van de werknemers. Een BV had twee werknemers en daarnaast DGA’s die op basis van een managementovereenkomst tussen de BV en hun persoonlijke houdstermaatschappij voor...

Lees meer

Chiropractor valt onder vrijstelling medische prestaties

De Wet op de Omzetbelasting bevat een vrijstelling voor (para)medische prestaties, die zijn gericht op de gezondheidskundige verzorging van de mens. Onder verwijzing naar jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (arrest Solleveld) heeft de rechtbank Breda beslist dat deze vrijstelling ook geldt voor een chiropractor. Een chiropractor stelt diagnose bij stoornissen aan het bewegingsapparaat en voert behandelingen uit om die stoornissen te verhelpen of te voorkomen...

Lees meer

Overdracht merkenrecht niet zakelijk

Een schoenenfabrikant droeg zijn merkenrecht over aan een nieuw opgerichte BV die onderdeel uitmaakte van het concern waartoe de fabrikant behoorde. De BV verstrekte een licentie aan de fabrikant. De licentievergoeding bedroeg aanvankelijk ƒ 2 per paar schoenen. De BV die eigenaar was van het merkenrecht werd vervolgens naar de Antillen verplaatst en maakte daar afspraken met de belastingdienst over een bijzonder regime. De vraag was of de betaalde licentievergoedingen...

Lees meer

Vorming pensioenvoorziening over voorperiode BV

Een van de argumenten om een onderneming in de vorm van een BV te drijven is de mogelijkheid om een pensioenvoorziening voor de “ondernemer” te kunnen vormen. Voor de rechtbank in Breda was in geschil of de pensioenrechten die betrekking hadden op de zogenaamde voorperiode van de BV ten laste van de winst gebracht konden worden. De voorperiode is de periode die aan de oprichting van de BV voorafgaat en...

Lees meer

Onterechte verliesverrekening geen reden voor navordering

De belastingdienst legde aan een BV die geen aangifte vennootschapsbelasting had gedaan voor het jaar 2000 ambtshalve een aanslag op, uitgaande van een belastbare winst van ƒ 1 miljoen. Het belastbare bedrag was lager door verrekening van de belastbare winst met het verlies van het jaar 1999. Het verlies van 1999 had echter moeten worden verrekend met de belastbare winst van 1996. De belastingdienst wilde de onterechte verrekening bij de...

Lees meer

Hof wijst zaak terug naar rechtbank wegens schending procesorde

In het belastingrecht hoeft, bij een geschil tussen de belastingplichtige en de belastingdienst, een stelling of een standpunt niet altijd overtuigend te worden bewezen. Wanneer een ingenomen standpunt door de wederpartij niet wordt tegengesproken kan de belastingrechter dit als vaststaand aannemen. Volgens de Hoge Raad moet de belastingrechter, wanneer hij ten nadele van een partij een vermoeden aan wil nemen, daarvan mededeling doen en onderzoeken of deze mededeling voor die...

Lees meer

Geen aftrek voor cannabis zonder doktersrecept

De kosten van door een arts voorgeschreven medicijnen kunnen als ziektekosten aftrekbaar zijn. Dat geldt ook wanneer een arts cannabis als medicijn voorschrijft. De cannabis moet dan wel in de apotheek gekocht worden. Een patiënt die de door een arts voorgeschreven cannabis niet bij de apotheek maar bij een coffeeshop kocht had geen recht op aftrek van de gemaakte kosten. De patiënt kocht de cannabis in coffeeshops omdat hij de...

Lees meer