Nieuws

Period: 200702

Selected: 200702

Remove selection(s)

Bouwwerk voldoende zelfstandig voor interne levering

De omzetbelasting kent twee belastbare feiten, namelijk de levering van een goed of de verrichting van een dienst. Het begrip levering is ruimer dan alleen de echte levering. Het gebruik binnen de onderneming van zelf vervaardigde goederen geldt ook als een levering in die gevallen waarin de ondernemer geen recht heeft op volledige aftrek van voorbelasting. Bij de ingebruikneming van het betreffende goed moet over de waarde daarvan omzetbelasting worden...

Lees meer

Landbouwvrijstelling slechts gedeeltelijk van toepassing

In verband met de aanleg van de Hogesnelheidslijn (HSL) verkocht een glastuinbouwer een deel van zijn cultuurgrond aan het Rijk. Ten tijde van de verkoop was de grond verpacht. De verkoop van de grond werd aangemerkt als een gedeeltelijke staking van het landbouwbedrijf. Voor een gedeelte van de grond die de tuinbouwer behield ontving hij van het Rijk een vergoeding wegens waardevermindering van ƒ 176.137, omdat deze grond door de...

Lees meer

Belegging overtollige liquiditeit was onttrekking aan onderneming

Niet alleen zaken die voor het drijven van de onderneming zelf worden gebruikt kunnen tot het ondernemingsvermogen behoren. Ook zaken die in een meer verwijderd verband tot de onderneming staan, zoals liquide middelen en effecten kunnen tot het ondernemingsvermogen behoren, mits deze zaken niet dienstbaar zijn aan het persoonlijke belang van de ondernemer. De ondernemer mag bepalen of hij een vermogensbestanddeel tot zijn ondernemingsvermogen rekent of tot zijn privévermogen, zolang...

Lees meer

Vooruitbetaling geen aftrekbare onderhoudskosten

Een maatschap exploiteerde een bedrijfspand. Op het moment van de aankoop was het pand voor lange tijd verhuurd. De maatschap besteedde het onderhoud voor een periode van 10 jaar uit aan een BV, waarvan een van de maten de enige aandeelhouder was. De maatschap betaalde een bedrag van ƒ 463.943 voor de overname van de onderhoudsverplichtingen. Hof Den Haag was van oordeel dat de maten dit bedrag niet als onderhoudskosten...

Lees meer

Boete bij ontbreken tewerkstellingsvergunning

Het is werkgevers en opdrachtgevers verboden om vreemdelingen in Nederland te laten werken zonder een tewerkstellingsvergunning. Wie de Nederlandse nationaliteit niet bezit en wie niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld is een vreemdeling. Werkgevers die buitenlandse werknemers zonder tewerkstellingsvergunning werkzaamheden laten verrichten lopen het risico van een boete van € 8.000. Als de werkgever een rechtspersoon is kan de boete zelfs oplopen tot €...

Lees meer

Herzieningsbeschikking wegens kenbare fout

De WOZ-waarde van een onroerende zaak werd aanvankelijk vastgesteld op € 63 miljoen. In de uitspraak op het bezwaar werd de waarde vastgesteld op € 57 miljoen. In de uitspraak op het bezwaarschrift werd een nieuwe WOZ-beschikking aangekondigd voor de waarde naar de toestand op 1 januari 2003 in verband met bouwkundige wijzigingen aan de onroerende zaak. De nieuwe beschikking bevatte dezelfde waarde voor de onroerende zaak als de uitspraak...

Lees meer

Vergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag

Wegens een door de slechte bedrijfseconomische situatie noodzakelijke reorganisatie werd een 52-jarige werknemer na een dienstverband van ruim 15 jaar ontslagen zonder recht op een afvloeiingsregeling. De kantonrechter vond het ontslag kennelijk onredelijk en veroordeelde de werkgever tot betaling van een ontslagvergoeding van € 25.000 bruto. De werkgever was het met dit oordeel niet eens en ging in hoger beroep. Argumenten om geen vergoeding te betalen waren de slechte financiële...

Lees meer

Ontslag zonder vergoeding kennelijk onredelijk

De beëindiging van een dienstverband kan, ondanks verkregen toestemming, kennelijk onredelijk zijn. Dat is het geval als de belangen van de ontslagen werknemer geschaad worden. Er moet een afweging gemaakt worden tussen het belang van de werkgever bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de te verwachten nadelige gevolgen daarvan voor de werknemer, rekening houdend met de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt en de door de werkgever voor...

Lees meer

Verlies status bedrijfsmiddel

Ondernemers die bedrijfsmiddelen met winst verkopen kunnen belastingheffing over de behaalde winst uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. De gereserveerde boekwinst wordt als eerste afschrijving geboekt op latere investeringen in bedrijfsmiddelen. Voor de boekwinst die wordt behaald met de verkoop van onroerende zaken moet de ondernemer het voornemen hebben om de winst te herinvesteren in een vervangend pand. Ontbreekt dat voornemen dan kan geen herinvesteringsreserve worden gevormd of moet...

Lees meer

Verhoging hypotheek niet geaccepteerd als eigenwoningschuld

Iemand verhoogde de hypotheekschuld in het jaar 1999. Zijn aangifte inkomstenbelasting over dat jaar werd door de belastingdienst geautomatiseerd afgedaan en dus niet inhoudelijk beoordeeld. De extra hypotheekrente werd in dat jaar in aftrek toegelaten, maar dat berustte niet op een bewuste standpuntbepaling van de inspecteur. Bij de behandeling van de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2000 accepteerde de inspecteur de verhoging van de hypothecaire geldlening in 1999 niet als...

Lees meer