Nieuws

Period: 200701

Selected: 200701

Remove selection(s)

Afwaardering vordering deels toegestaan

Een BV trad op als financier van een andere BV. Tussen de aandeelhouders van beide BV’s bestond een familierelatie. De vordering van de eerste BV op de tweede BV liep op tot een bedrag van ƒ 5,2 miljoen eind 1997. Uiteindelijk ging de tweede BV failliet. De vordering bleek oninbaar. De eerste BV wilde een voorziening treffen voor de oninbaarheid van de verstrekte financieringen. Hof Den Bosch weigerde dat voor...

Lees meer

Schatting omvang privégebruik auto

Wanneer iemand niet voldoet aan de wettelijke verplichting om aangifte te doen kan de inspecteur ambtshalve een aanslag opleggen. Het niet voldoen aan de aangifteplicht heeft tot gevolg dat de bewijslast voor de onjuistheid van de aanslag wordt verzwaard. De belanghebbende kan niet volstaan met aannemelijk te maken dat de aanslag niet juist is, maar moet overtuigend bewijzen dat en in hoeverre de aanslag niet juist is. De aanslag mag...

Lees meer

Verplichte aanslag na voorlopige teruggaaf

Fiscale partners kunnen bepaalde inkomensbestanddelen onderling toedelen in elke gewenste verhouding. Dat geldt bijvoorbeeld voor de, vaak negatieve, inkomsten uit de eigen woning. Iemand had in een verzoek om een voorlopige teruggaaf voor 2004 de negatieve opbrengst uit eigen woning van € 2.364 voor € 2.363 toebedeeld aan haar partner en voor € 1 aan zichzelf. Zij ontving een voorlopige teruggaaf van € 2. Uit de later ingediende aangifte bleek...

Lees meer

Door omstandigheden geen dringende reden voor ontslag op staande voet

Het op staande voet ontslaan van een werknemer is een ingrijpende maatregel. Daarom is vereist dat er een dringende reden voor het ontslag is en dat het ontslag zo snel mogelijk wordt aangezegd. Volgens Hof Den Bosch kan het verkopen van metaalafval door een werknemer die de opbrengst daarvan in eigen zak stak terwijl die opbrengst bestemd was voor de kas van de personeelsvereniging een dringende reden opleveren. Onder omstandigheden...

Lees meer

Niet verrichte handeling geen schrijf- of typefout

Een ondernemer die in 2000 zijn onderneming beëindigde verwerkte in zijn aangifte inkomstenbelasting in verband daarmee een vrijval van de door hem gevormde fiscale oudedagsreserve. Bij het opleggen van de aanslag hield de inspecteur geen rekening met de vrijval van de fiscale oudedagsreserve. Door het opleggen van een navorderingsaanslag wilde de inspecteur deze fout corrigeren. Het opleggen van een navorderingsaanslag is niet altijd mogelijk. Voorwaarde is het bestaan van een...

Lees meer