Nieuws

Period: 200610

Selected: 200610

Remove selection(s)

Geen naheffing als niet vaststaat wie goederen heeft onttrokken aan toezicht

Een uit Hong Kong afkomstige partij goederen werd onder de regeling voor extern communautair douanevervoer vanuit Rotterdam verstuurd naar Zwitserland. Later bleek dat gebruik was gemaakt van valse Zwitserse douanestempels. De goederen waren tijdens het transport naar Zwitserland aan het douanetoezicht onttrokken. Het ontrekken van goederen aan het douanetoezicht heeft tot gevolg dat douanerechten en mogelijk omzetbelasting wegens invoer verschuldigd zijn op de plaats van onttrekking. Als de plaats van...

Lees meer

Als optiepremie gepresenteerde ontslagvergoeding was belast

Aan een jarenlang dienstverband kwam na een reorganisatie een einde. De werknemer bedong een ontslagvergoeding van ƒ 25.000 per jaar gedurende acht jaren. Deze ontslagvergoeding werd gegoten in de vorm van een optieovereenkomst. De werknemer verwerkte de jaarlijkse betalingen niet in zijn aangifte inkomstenbelasting; de werkgever merkte de betalingen niet aan als loon en droeg geen loonbelasting af. Na een boekenonderzoek bij de werkgever legde de inspecteur navorderingsaanslagen inkomstenbelasting op...

Lees meer

Verleggingsregeling bij diensten buitenlandse vermogensbeheerders

Het bedrijfspensioenfonds van een concern was een van omzetbelasting vrijgestelde ondernemer. Het pensioenfonds maakte gebruik van de diensten van vermogensbeheerders voor het beheer van de beleggingen. Nederlandse vermogensbeheerders brachten over hun vergoeding omzetbelasting in rekening; buitenlandse vermogensbeheerders deden dat niet omdat er een verleggingsregeling van toepassing was. Het bedrijfspensioenfonds had over deze vergoedingen omzetbelasting moeten aangeven en voldoen, maar had dat nagelaten. De inspecteur legde een naheffingsaanslag op om dat...

Lees meer

Kosten behandeling natuurgenezer niet aftrekbaar

Uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling van de belastingplichtige zijn aftrekbaar als zij een inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Niet alle uitgaven zijn aftrekbaar. Voor de uitgaven voor geneeskundige hulp is een inschrijving in het BIG-register vereist. De uitgaven voor een niet in het BIG-register ingeschreven natuurgenezer zijn daarom niet aftrekbaar, tenzij de behandeling is voorgeschreven door een erkend geneeskundige. Een verklaring van de huisarts dat de toevlucht tot een natuurgenezer zijn...

Lees meer

S&O-verklaring ten onrechte ingetrokken

Voor de toepassing van de afdrachtvermindering voor Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) is een door Senter-Novem afgegeven S&O-verklaring nodig. Senter-Novem kan een S&O-verklaring intrekken wanneer blijkt dat de werkgever die gebruik maakt van de afdrachtvermindering niet de vereiste uren- en projectadministratie bijhoudt. De werkgever dient ervoor te zorgen dat de projectadministratie aanwezig is wanneer Senter-Novem een controle instelt. In een bijzondere situatie, waarin achteraf een gedetailleerde projectadministratie werd overgelegd, was het...

Lees meer

Vrijstelling medische prestaties geldt ook voor fysiotherapeut/osteopaten

De Wet op de Omzetbelasting kent een vrijstelling voor medische prestaties. Deze vrijstelling is gerelateerd aan de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). De werkzaamheden van een osteopaat zijn gericht op de medische verzorging van de mens, maar vallen niet onder de beroepen in de Wet BIG. Dat betekent dat de vrijstelling van omzetbelasting niet van toepassing is. Veel osteopaten zijn eerst opgeleid tot fysiotherapeut. De werkzaamheden van...

Lees meer

Kosten aanpassing woning wegens ziekte aftrekbaar

Uitgaven wegens ziekte en invaliditeit zijn als buitengewone uitgaven aftrekbaar voor zover zij een inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Tot de aftrekbare uitgaven behoren de kosten van aanpassingen van de woning vanwege een handicap, indien deze aanpassingen plaats hebben gevonden op medisch voorschrift en voor zover de aanpassingen niet leiden tot een waardevermeerdering van de woning van meer dan 10% van de aanpassingskosten. Een alleenstaande vrouw liet in verband met haar handicap...

Lees meer

Weiland niet gebruikt voor landbouwbedrijf: winst niet vrijgesteld

Een BV dreef een bloemenkwekerij. De BV was ook eigenaar van een perceel weiland. Tegen betaling van een vergoeding werd het weiland gebruikt door een veehouder voor de grasteelt. De veehouder verrichtte alle werkzaamheden aan het weiland, zoals inzaaien, bemesten, onkruidbestrijding, besproeien en maaien zelf en gebruikte daarvoor zijn eigen werktuigen. De BV verkocht het weiland in 2000 aan een tuinder. De BV claimde toepassing van de landbouwvrijstelling op de...

Lees meer

Geen dienstbetrekking voor vroegere partner

Er is sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking wanneer een arbeidsverhouding voldoet aan drie kenmerken, nl. de betaling van loon, de verplichting om de overeengekomen arbeid persoonlijk te verrichten en het bestaan van een gezagsverhouding. Voor het bestaan van een gezagsverhouding is voldoende dat er aanwijzingen en instructies kúnnen worden gegeven. De rechtbank Den Haag was van oordeel dat, ondanks de grote mate van zelfstandigheid waarmee iemand haar werkzaamheden ten behoeve...

Lees meer

Bewijslast aanwending financiering voor eigen woning

De hypotheekrente die wordt betaald voor de financiering van de eigen woning is voor veel mensen een belangrijke aftrekpost. De rente is echter alleen aftrekbaar als de financiering is gebruikt voor aanschaf, onderhoud of verbetering van de eigen woning. Heeft een financiering met de woning als onderpand een andere bestemming dan is de rente niet aftrekbaar. De woningeigenaar die een beroep doet op de aftrekbaarheid van hypotheekrente moet aan de...

Lees meer