Nieuws

Period: 200609

Selected: 200609

Remove selection(s)

Geen aftrekbeperking voor gas, water en licht

De Wet IB 2001 bevat een aantal beperkingen voor aftrekposten van ondernemers. Een daarvan heeft betrekking op het zakelijk gebruik van tot het privévermogen behorende zaken. Voor dergelijke zaken mag een gebruiksvergoeding ten laste van de winst worden gebracht die maximaal gelijk is aan het voordeel dat in box 3 aan deze zaak wordt toegerekend. Volgens de rechtbank Breda is deze aftrekbeperking alleen van toepassing op gemaakte kosten voor deze...

Lees meer

Tweede navorderingsaanslag berustte niet op nieuw feit

Nadat de inspecteur aanvankelijk de aangifte vennootschapsbelasting van een BV had gevolgd bij het opleggen van de aanslag, legde hij een navorderingsaanslag op ter correctie van een onterecht toegepaste verrekening van een verlies uit oude jaren. Kort daarop volgde een tweede navorderingsaanslag waarbij enkele correcties werden doorgevoerd die waren gebaseerd op de bevindingen van de belastingdienst bij een uitgevoerde controle. De vraag was of de inspecteur bevoegd was om de...

Lees meer

Pensioenvoornemen onvoldoende stellig

Werkgevers kunnen aan hun werknemers naast de normale arbeidsbeloning ook pensioenrechten toekennen. Toegekende pensioenrechten moeten worden ondergebracht bij een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij. De werkgever die nog geen pensioenrechten heeft toegekend maar dat wel van plan is, kan ten laste van de winst een zogenaamde kostenegalisatiereserve vormen. Er moet dan sprake zijn van een stellig voornemen om pensioenrechten toe te kennen. Het bestaan van een dergelijk voornemen moet door de...

Lees meer

Motiveringseisen bezwaar- en beroepschrift

Uit een arrest van de Hoge Raad uit 1999 volgt dat de mate waarin de inspecteur een door hem genomen besluit heeft gemotiveerd bepaalt welke eisen aan de motivering van een bezwaar- of een beroepschrift kunnen worden gesteld. Aan een beroepschrift worden geen zwaardere motiveringseisen gesteld dan aan de uitspraak op het bezwaarschrift. In een arrest uit 2002 overwoog de Hoge Raad dat iemand zijn bezwaarschrift niet hoeft te motiveren...

Lees meer

Visserijschepen onder Belgische vlag

In het verlengde van het belastingverdrag tussen Nederland en België hebben beide landen afspraken gemaakt over de belastingheffing van Nederlandse visserijondernemingen die gebruik maken van schepen die onder Belgische vlag varen. Daardoor kunnen zij gebruik maken van een Belgisch vangstquotum. Feitelijk is er meestal niets veranderd en is het zwaartepunt van de activiteiten in Nederland blijven liggen. Als de onderneming in de vorm van een BVBA of NV naar Belgisch...

Lees meer