Nieuws

Period: 200608

Selected: 200608

Remove selection(s)

Crediteur handelde zakelijk bij kwijtschelding vordering

Wanneer een schuldeiser zijn vordering op een onderneming prijsgeeft omdat de vermogenstoestand van de onderneming zodanig is dat inning van de vordering niet waarschijnlijk is, hoeft de onderneming over het daarmee behaalde voordeel, de zogenaamde kwijtscheldingswinst, geen belasting te betalen. In een langlopende procedure, die betrekking had op de aanslag vennootschapsbelasting 1995, was in geschil of bij het prijsgeven van een deel van een vordering sprake was van onbelaste kwijtscheldingswinst.

Lees meer

Conserverende aanslag pensioen bij emigratie

Bij emigratie uit Nederland kan de belastingdienst een zogenaamde conserverende aanslag inkomstenbelasting opleggen om de Nederlandse belastingclaim te waarborgen. Dat kan onder meer voor de aanspraak op pensioenrechten die iemand ten tijde van zijn emigratie heeft opgebouwd. De belastingdienst maakte van die bevoegdheid gebruik bij de emigratie van een rijksambtenaar in 2001 naar België. De ambtenaar was vanaf het moment van de verhuizing niet langer binnenlands belastingplichtige. De waarde van...

Lees meer

Vrijstelling inhouding dividendbelasting

Onder verwijzing naar een arrest van het Hof van Justitie EG heeft de Hoge Raad een uitspraak van Hof Arnhem vernietigd. De uitspraak had betrekking op een naheffingsaanslag dividendbelasting vanwege de uitkering van dividend door een in Nederland gevestigde BV aan haar in Engeland gevestigde houdstermaatschappij. De Nederlandse BV had geen dividendbelasting ingehouden omdat haar moedermaatschappij een vaste inrichting had in Nederland waartoe de aandelen in de BV behoorden. Volgens...

Lees meer