Nieuws

Period: 200607

Selected: 200607

Remove selection(s)

Resultaat uit werkzaamheid of inkomen uit sparen en beleggen

Een van de onderdelen van het inkomen dat in box 1 valt is het resultaat uit overige werkzaamheden. Dit is inkomen uit activiteiten die geen onderneming vormen en evenmin werkzaamheden in loondienst betreffen. Het rendabel maken van vermogensbestanddelen door deze ter beschikking te stellen aan een samenwerkingsverband waarin de eigenaar van de vermogensbestanddelen participeert, de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling, valt onder het resultaat uit overige werkzaamheden. Vijf broers en zusters stelden aan...

Lees meer

Hoge Raad bevestigt weigering fusievrijstelling kapitaalsbelasting bij inbreng niet zelfstandige del

Twee Italiaanse rechtspersonen brachten bij één notariële akte ieder hun 50%-belang in een deelneming in een Nederlandse BV in tegen uitreiking van aandelen. De BV kreeg daardoor een 100%-belang in de deelneming. Vervolgens bracht een Franse rechtspersoon in deze deelneming een deelneming in, waardoor het 100%-belang van de BV daalde tot 65%. In de aangifte kapitaalsbelasting stelde de BV zich op het standpunt dat voor de inbreng door de Italiaanse...

Lees meer

Waardering veldinventaris substraatteler

Het belangrijkste principe van goed koopmansgebruik is het realiteitsbeginsel, op grond waarvan baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Indien bepaalde lasten direct toerekenbaar zijn aan bepaalde opbrengsten, dan moeten die lasten ten laste van de winst worden gebracht in het jaar waarin die opbrengsten worden gerealiseerd (matchingbeginsel). Goed koopmansgebruik houdt verder in dat alleen gerealiseerde winsten worden verantwoord, terwijl verliezen mogen worden genomen als...

Lees meer