Nieuws

Period: 200604

Selected: 200604

Remove selection(s)

Verzamelbesluit lijfrenten

De staatssecretaris van Financiën heeft in een zogenaamd verzamelbesluit al het voor de Wet IB 2001 en de Invoeringswet Wet IB 2001 geldende beleid op het gebied van lijfrenten en lijfrentepremieaftrek geactualiseerd. Beleidsstandpunten die specifiek betrekking hebben op lijfrenten en stamrechten in de winstsfeer zijn niet in dit besluit opgenomen. Standpunten die alleen betrekking hebben op de Wet IB 1964 zijn evenmin in dit besluit opgenomen, ondanks dat die standpunten...

Lees meer

Gevolgen van non-discriminatiebepalingen in verdragen

De belastingverdragen van Nederland met België en met Suriname en de Belastingregeling voor het Koninkrijk bevatten non-discriminatiebepalingen. Inwoners van deze landen en van de Nederlandse Antillen en Aruba hebben daardoor recht op dezelfde persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen als inwoners van Nederland. Het zogenaamde grensarbeidersprotocol van het belastingverdrag met Duitsland verleent tegemoetkomingen aan inwoners van Duitsland wier inkomen voor tenminste 90% aan de Nederlandse belastingheffing is onderworpen. De gevolgen van...

Lees meer

Aansprakelijkheid inlener betreft ook anoniementarief

Ondernemers die gebruik maken van personeel dat zij inhuren van andere ondernemers kunnen aansprakelijk zijn voor de loonbelasting en de sociale verzekeringspremies die deze andere ondernemer zou moeten betalen voor het ingehuurde personeel. Dat kan grote gevolgen hebben. Een tuinder maakte gebruik van de diensten van een agrarisch loonbedrijf. De ondernemer die het loonbedrijf exploiteerde kreeg naheffingsaanslagen loonbelasting en premies volksverzekeringen opgelegd met toepassing van het anoniementarief omdat de ondernemer...

Lees meer

Verlengde navorderingstermijn geldt niet als inspecteur binnen vijfjaarstermijn over gegevens beschi

De termijn waarbinnen een navorderingsaanslag moet worden opgelegd is 5 jaar. Er geldt een verlengde navorderingstermijn van 12 jaar voor buitenlandse inkomsten en vermogensbestanddelen. De verlengde termijn is bedoeld voor situaties waarin de controlemogelijkheden van de Nederlandse belastingdienst beperkt zijn en de normale navorderingstermijn van vijf jaar te kort is. Volgens Hof Amsterdam mag de inspecteur deze extra bevoegdheid niet gebruiken wanneer hij binnen de reguliere navorderingstermijn over alle noodzakelijke...

Lees meer

Aanpassing boekjaar i.v.m. herziening toegestaan

Ondernemers kunnen de hen in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek brengen wanneer de goederen of diensten waarop deze omzetbelasting drukt voor belaste prestaties worden gebruikt. De aftrek van voorbelasting op investeringsgoederen kan in de jaren na het jaar van investeren worden herzien indien het gebruik van deze goederen daartoe aanleiding geeft. Voor onroerende zaken geldt een herzieningstermijn van 9 boekjaren, volgende op het jaar van investeren. De herziening geschiedt per...

Lees meer

Verlengde navorderingstermijn douanerechten geldt ook als douaneschuld binnen de 3-jaarstermijn kon

In 1996 en in 1998 legde de belastingdienst aan een Nederlandse BV een naheffingsaanslag omzetbelasting op omdat partijen melkpoeder tijdens het douanevervoer in Nederland zouden zijn onttrokken aan het douanetoezicht. De belastingdienst was van mening dat door toedoen van de BV de douanedocumenten niet waren gezuiverd. Daarom was de BV (mede) aansprakelijk voor de wegens die niet-zuivering verschuldigde omzetbelasting. Hof Amsterdam was van oordeel dat de inspecteur de douaneschuld binnen...

Lees meer