Nieuws

Period: 200512

Selected: 200512

Remove selection(s)

Samenvoeging besluiten subjectieve vrijstellingen, fictieve kostenaftrek en vorming herbestedingsres

De Staatssecretaris van Financiën heeft een aantal besluiten over subjectieve vrijstellingen, de fictieve kostenaftrek en de vorming van een herbestedingsreserve in de vennootschapsbelasting samengevoegd en geactualiseerd. De oorspronkelijke besluiten zijn in verband daarmee vervallen. De wet kent een vrijstelling onder voorwaarden voor lichamen waarbij een algemeen maatschappelijk belang of een sociaal belang op de voorgrond staat. Verder staat de wet, eveneens onder voorwaarden, toe dat bepaalde kosten en uitkeringen die...

Lees meer

Verkoopopbrengst belegd in effectenportefeuille in afwachting van vervangende investering: geen ontt

Lees meer

In procedure over vaststelling WAO-premie geen behandeling van klacht over aanvang arbeidsongeschikt

Een werkgever was het niet eens met de voor hem vastgestelde WAO-premie voor de jaren 2002 en 2003. Bij de vaststelling van de premie was rekening gehouden met de in de jaren 2000 en 2001 aan een voormalige werknemer betaalde WAO-uitkering. Deze werknemer was op maandag 25 januari 1999 in dienst getreden en had zich op donderdag 28 januari 1999 ziek gemeld. Met ingang van 27 januari 2000 was aan...

Lees meer

Schriftelijke beantwoording vragen bij behandeling wetsvoorstel herziening omzetting afgewaardeerde

De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel betreffende de herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen toegezegd een aantal vragen schriftelijk te beantwoorden. Het gaat daarbij om een reactie op het commentaar in Vakstudie Nieuws van 20 oktober 2005 en om een toelichting op de bestemming van een mogelijke toekomstige opbrengst aan vennootschapsbelasting.

Lees meer

Wijziging van de Uitvoeringsregeling accijns, de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag

Bij het Belastingplan 2006 is onder meer: -de accijns op gedestilleerde dranken verlaagd, -een vrijstelling van accijns voor minerale oliën voor de opwekking van elektriciteit ingevoerd, -de accijns voor brandstoffen waaraan biobrandstoffen zijn toegevoegd verminderd, en -een teruggaafregeling energiebelasting voor multifunctionele centra opgenomen. In verband met deze wijzigingen zijn de Douaneregeling, de Uitvoeringsregeling accijns en de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag aangepast. De gewijzigde regelingen zijn op 1 januari 2006 in...

Lees meer

Rioolafvoerrecht niet onredelijk voor grote lozers; gemeente mag geen zijdelingse kosten doorbereken

In een langlopende procedure over de verordening rioolrechten 1992 van de gemeente Amsterdam moest de Hoge Raad voor de tweede maal in cassatie een uitspraak van het Hof beoordelen. De verordening maakte onderscheid tussen kleine en grote lozers. Dat onderscheid had tot gevolg dat 98,5 % van de gebruikers van de riolering buiten de heffing bleef. Deze gebruikers produceerden samen 2/3 van de totale hoeveelheid afvalwater die op de riolering...

Lees meer