Nieuws

Period: 200511

Selected: 200511

Remove selection(s)

Normbedragen studiekosten per maand hanteren voor bepaling aftrek scholingsuitgaven bij recht op stu

Scholingsuitgaven zijn aftrekbaar wanneer zij de daarvoor geldende drempel overschrijden. Deze aftrek is echter genormeerd voor scholingsuitgaven voor een opleiding of studie waarvoor de belastingplichtige recht heeft op een prestatiebeurs. Deze genormeerde uitgaven mogen pas in aanmerking worden genomen als de voorwaardelijke lening niet wordt omgezet in een beurs. Verder is er recht op aftrek van de werkelijke kosten wanneer de scholingsuitgaven meer bedragen dan twee maal het normbedrag voor...

Lees meer

Slechts gedeeltelijke aftrek rente bij gedeelde eigendom; geen box 3-schuld voor hoofdelijke aanspra

Een man en zijn vriendin waren ieder voor de helft onverdeeld eigenaar van twee woningen. Zij waren geen fiscale partners. Voor de ene woning had de man een hypothecaire geldlening gesloten. In zijn aangifte merkte hij deze woning aan als zijn hoofdverblijf. De betaalde rente trok hij in zijn aangifte af. Voor de andere woning waren de man en zijn vriendin gezamenlijk een hypothecaire lening aangegaan. De vriendin betaalde echter...

Lees meer

Opknappen bedrijventerrein was onderdeel overheidstaken gemeente

Werkzaamheden die behoren tot overheidstaken vallen niet onder de omzetbelasting. Dat geldt ook indien de overheid voor dergelijke werkzaamheden heffingen of bijdragen int. Er geldt echter een uitzondering voor de situatie waarin behandeling van de overheid als niet-belastingplichtige tot concurrentievervalsing leidt. Werkzaamheden worden als overheid verricht wanneer zij binnen het specifieke juridische regime voor overheidslichamen worden uitgevoerd. Wanneer de overheid onder dezelfde juridische voorwaarden als normale ondernemingen optreedt, dan worden...

Lees meer

Nadere MvA wetsvoorstel herziening omzetting en kwijtschelding afgewaardeerde vorderingen en afwaard

De staatssecretaris van Financiën heeft de nadere Memorie van Antwoord betreffende het voorstel tot wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen naar de Eerste Kamer gestuurd. In de memorie worden aanvullende vragen beantwoord. De staatssecretaris licht ondermeer de overgangsregeling toe. Deze regeling houdt in dat met terugwerkende...

Lees meer