Nieuws

Period: 200510

Selected: 200510

Remove selection(s)

Samenstel kapitaalverzekering en saldolijfrente

Hof Den Bosch merkte een verzekeringsconstructie aan als een kapitaalverzekering, die tegen betaling van een koopsom was gesloten. De constructie bestond uit een kapitaalverzekering met een hoge eerste premie en lagere vervolgpremies. De belastingplichtige betaalde de eerste premie uit eigen middelen. De vervolgpremies werden betaald uit de uitkeringen uit een saldolijfrente, die tegelijkertijd met de kapitaalverzekering was gesloten. Voor een kapitaalverzekering tegen koopsom gold geen vrijstelling van vermogensbelasting en evenmin...

Lees meer

AOW-compensatie in overbruggingspensioen mag afwijken van tijdsevenredige AOW-inbouw in ouderdomspen

Volgens de rechtbank in Leeuwarden mag de in een tijdelijk overbruggingspensioen begrepen AOW-compensatie afwijken van de tijdsevenredige AOW-uitkering zoals deze in aanmerking wordt genomen bij de opbouw van het ouderdomspensioen. De procedure had betrekking op de pensioentoezegging die een BV aan haar DGA had gedaan. De BV wilde het volledige bedrag van de AOW-uitkering voor een ongehuwde inbouwen in het overbruggingspensioen. De belastingdienst was van mening, dat ook in het...

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst op eigen verzoek na eerder verzoek van werkgever leidde tot verwijtba

De kantonrechter ontbond op 15 februari 2002 een sinds 1 augustus 1985 bestaande arbeidsovereenkomst per 15 maart 2002 onder toekenning van een ontslagvergoeding voor de werknemer van € 210.000. De werkgever kreeg echter een maand de tijd om het ontbindingsverzoek in te trekken. De dag voor het verstrijken van de termijn deelde de werkgever aan de werknemer mee dat het ontbindingsverzoek was ingetrokken. De werkgever verzocht de bedrijfsarts om de...

Lees meer