Nieuws

Period: 200505

Selected: 200505

Remove selection(s)

Kamervragen inzake tuinbouwkassen

Met ingang van 1 januari 2007 is de afschrijving op onroerende zaken beperkt. Gebouwen in eigen gebruik kunnen worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde; andere gebouwen slechts tot 100% van de WOZ-waarde. Op initiatief van de Tweede Kamer is een uitzondering gemaakt voor tuinbouwkassen door deze niet als gebouw aan te merken. Na overleg met de Europese Commissie is gebleken dat deze uitzondering wordt aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun. De...

Lees meer

Betrokkenheid leden bezwaarcommissie bij waterschapsverkiezingen niet van invloed op geldigheid aans

In een procedure voor Hof Leeuwarden voerde iemand aan dat de aan hem opgelegde aanslag waterschapsomslag 2002 vernietigd moest worden. Voor dat standpunt voerde hij een aantal argumenten aan. Zo vond hij dat de aanslag niet in stand kon blijven omdat de commissie die het bezwaarschrift tegen de aanslag had behandeld bestond uit ambtenaren die ook betrokken waren geweest bij de waterschapsverkiezingen. Verder vond hij dat de door het waterschap...

Lees meer

Heffing over pensioenaanspraak bij verplaatsting feitelijke leiding pensioenlichaam naar België in s

De Hoge Raad heeft een aantal arresten gewezen over toepassing van de strafheffing in de loonbelasting over de waarde van pensioenrechten bij de zetelverplaatsing van een pensioen-BV. Eén van deze arresten heeft betrekking op een in België wonende DGA van een Nederlandse BV. De DGA was in 1994 geëmigreerd vanuit Nederland. Twee jaar na zijn emigratie verplaatste hij de zetel van de BV naar België. De BV had een pensioenvoorziening...

Lees meer

Gezagsverhouding tussen BV en directeur/minderheidsaandeelhouder, behoudens bijzondere omstandighede

Volgens vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep bestaat er tussen een directeur/minderheidsaandeelhouder van een vennootschap en de vennootschap, waarvoor hij werkzaam is, een gezagsrelatie. Bepalend daarvoor is of de directeur zijn ontslag kan tegenhouden. Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn waardoor het niet aannemelijk is dat een dergelijke gezagsuitoefening zal plaatsvinden, maar daarvoor moeten wel voldoende materiële aanwijzingen bestaan. De Centrale Raad van Beroep was van oordeel dat het...

Lees meer

Ongelijke behandeling reiskosten voor studie in loon- en inkomstenbelasting geen verboden discrimina

Werkgevers kunnen hun werknemers een vergoeding betalen voor studiekosten. Ook de reis- en verblijfkosten in verband met de studie mogen belastingvrij worden vergoed. Daardoor verkeren deze werknemers in een gunstiger positie dan werknemers die geen vergoeding krijgen van hun werkgever en belastingplichtigen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn. Naar het oordeel van Hof Amsterdam is in dergelijke gevallen sprake van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Een ongelijke behandeling van...

Lees meer