Nieuws

Period: 200504

Selected: 200504

Remove selection(s)

Winstuikering coöperatie aan leden naar rato van leveringen vormt onderdeel vergoeding: recht op aft

Een coöperatie ontving in 1997 een dividenduitkering over 1996 van ƒ 14.308.924. De coöperatie keerde dit bedrag uit aan haar leden naar rato van de waarde van de door hen in 1996 geleverde melk. Een bedrag van ƒ 13.283.280 werd uitgekeerd aan leden op wie de landbouwregeling voor de omzetbelasting van toepassing was. De coöperatie paste het landbouwforfait toe op grond van daartoe opgemaakte verklaringen en trok een bedrag van...

Lees meer

Ontvangst aanvraagformulier lijfrenteverzekering door tussenpersoon onvoldoende voor totstandkoming

Met ingang van 15 oktober 1990 is de Brede Herwaardering van lijfrente- en kapitaalverzekeringen in werking getreden. De fiscale behandeling van levensverzekeringen en de voorwaarden die gelden zijn daardoor ingrijpend veranderd. Voor bestaande verzekeringen gold een overgangsregeling. Voor verzekeringen die rond genoemde datum tot stand zijn gekomen was het van belang om te bepalen of het oude regime nog kon worden toegepast of niet. In een procedure over een dergelijke...

Lees meer

Ontvangst aanvraagformulier lijfrenteverzekering door inspecteur was voldoende voor totstandkoming v

Met ingang van 15 oktober 1990 is de Brede Herwaardering van lijfrente- en kapitaalverzekeringen in werking getreden. De fiscale behandeling van levensverzekeringen en de voorwaarden die gelden zijn daardoor ingrijpend veranderd. Voor bestaande verzekeringen gold een overgangsregeling. Voor verzekeringen die rond genoemde datum tot stand zijn gekomen was het van belang om te bepalen of het oude regime nog kon worden toegepast of niet. In een procedure over een dergelijke...

Lees meer

UWV mocht correcties baseren op onderzoek belastingdienst ondanks besluit om geen loonbelasting na t

Een werkgever verstrekte bij overwerk maaltijden aan zijn personeel. Die maaltijden verwerkte hij niet als (premieplichtig) loon in zijn loonadministratie, hoewel hij daartoe verplicht was. Naar aanleiding van een onderzoek door de belastingdienst legde het UWV premiecorrecties op. Dat mocht op basis van een redelijke schatting, waarbij zo veel mogelijk werd aangesloten bij bekende gegevens. Volgens de Centrale Raad van Beroep mocht het UWV afgaan op de gegevens van het...

Lees meer

Anoniementarief loonbelasting niet altijd van toepassing bij tekortkomingen in identificatieverplich

Naar aanleiding van een loonbelastingcontrole bij een uitzendbureau legde de belastingdienst een naheffingsaanslag loonbelasting en premies volksverzekeringen op van ƒ 1.135.910. Tegelijkertijd werd een vergrijpboete opgelegd van 25% van de nageheven belasting. De naheffingsaanslag was opgelegd met toepassing van het anoniementarief omdat in de loonadministratie van het uitzendbureau van een aantal werknemers geen afschriften van identiteitsbewijzen aanwezig waren of afschriften van valse of vervalste identiteitsbewijzen. Ook ontbraken er loonbelastingverklaringen, waren...

Lees meer

Inwoonster van Nederland was premieplichtig over Duitse uitkeringen gezien aanvullend karakter volks

Een inwoonster van Nederland werkte tot 1 februari 1994 in Duitsland. Daarna ontving zij tot 1 februari 1998 een Nederlandse WW-uitkering. Vanwege het overlijden van haar echtgenoot in 1994 ontving de vrouw sinds mei 1994 een Duits weduwepensioen (Witwenrente) en een verzorgingspensioen (Versorgungsrente). In geschil was of de vrouw in 1998 in Nederland premieplichtig was voor de volksverzekeringen. Hof Den Bosch wees het beroep af. Naar nationaal recht beoordeeld was...

Lees meer

Beroep op gelijkheidsbeginsel geslaagd omdat inspecteur geen onderzoek had gedaan naar vergelijkbare

Op 12 november 1999 om 18.00 uur is de overdrachtsbelasting gewijzigd, waardoor de overdracht van economische eigendom van een onroerende zaak in meer gevallen een belastbare verkrijging vormt. Ten aanzien van een akte waarbij de economische eigendom werd verkregen van een onroerende zaak die op 12 november 1999 om 17.50 passeerde, was de vraag of aan de oude wettekst was voldaan. Het ging met name om de vraag of de...

Lees meer

Hof accepteert koopprijs niet als waarde in het economische verkeer

In een procedure over de WOZ-waarde van een woning voerde de eigenaar voor Hof Den Haag aan dat het verschil tussen de verkoopprijzen van de vergelijkingspanden en de kort voor de peildatum overeengekomen koop/aanneemsom van zijn woning het enkele gevolg was van de marktontwikkeling in de tussenliggende periode. Omdat het Hof deze stelling voor zover uit de uitspraak bleek niet had onderzocht en verworpen, had het Hof zijn oordeel dat...

Lees meer

Kosten eigen beursnotering en investor relations houdstermaatschappij hadden geen verband met deelne

Een in Nederland gevestigde houdstermaatschappij hield in de jaren 1990 en 1991 aandelen in meerdere buitenlandse werkmaatschappijen. De houdstermaatschappij maakte in die jaren, naast kosten die verband hielden met haar deelnemingen, ook kosten die betrekking hadden op haar eigen beursnotering en kosten ten behoeve van investeerders en beleggers (investors relations costs). Hof Den Haag was van oordeel dat deze kosten niet in aftrek op de winst konden worden gebracht door...

Lees meer