Nieuws

Period: 200412

Selected: 200412

Remove selection(s)

Bezwaar tegen intrekking vrijstellingsvergunning tijdig ingediend, maar op inhoudelijke gronden afge

Iemand diende een verzoek in voor toepassing van de verhuisboedelvrijstelling van douane- en invoerrechten. Die vergunning werd aanvankelijk verleend, maar later ingetrokken. De intrekkingsbeschikking ontving hij echter niet. Bijna een jaar na de verzenddatum diende de belanghebbende een bezwaarschrift in tegen deze beschikking. Tegelijkertijd vroeg hij om toezending van de beschikking. De inspecteur verklaarde het bezwaar niet-ontvankelijk. Naar het oordeel van de douanekamer van Hof Amsterdam was dat niet terecht.

Lees meer

Verbod aftrek liquidatieverlies bij van buitenlands lichaam overgenomen deelneming in strijd met EG-

Op grond van de deelnemingsvrijstelling zijn dividenden en vermogenswinsten op aandelen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor verliezen, met uitzondering echter van liquidatieverliezen. Deze mag de aandeelhouder aftrekken van zijn winst. Om misbruik van deze regeling tegen te gaan heeft een aandeelhouder in bepaalde gevallen geen recht op aftrek van een liquidatieverlies. Een van die gevallen is de situatie, waarin een buitenlandse deelneming is verkregen van een verbonden buitenlands...

Lees meer

Belastingdienst mocht onderzoeksgegevens niet extrapoleren bij invoerheffing personenauto's door ond

Een douane-expediteur voerde in de periode van 1 januari 1998 tot 1 oktober 2000 voor vijf in het Verenigd Koninkrijk gevestigde klanten ruim 5.000 personenauto’s in. Meestal ging het om gebruikte personenauto’s uit Japan, de Verenigde Arabische Emiraten, Cyprus en Zuid-Afrika. De personenauto’s waren bestemd voor bedrijven en particulieren in het Verenigd Koninkrijk. De douane handelde het merendeel van de aangiften af zonder nadere controle. In een aantal gevallen werden...

Lees meer

Wijzigingen in de herziening omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en afwaarder

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel, dat de fiscale behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen herziet. De aanpassingen waren al aangekondigd in de nota naar aanleiding van het verslag. Er komt een keuzeregime in de vennootschapsbelasting voor de vorming van een opwaarderingsreserve. Daarnaast komt er een anti-samenloopregeling met het huidige artikel...

Lees meer

Terugbetalingen in geld en in natura bij ontslag vormen negatief loon; niet-betaling is geen voordee

Een werkgever kende een aandelenoptieregeling voor zijn werknemers. Een van de werknemers ontving in 1996, 1997 en 1999 optierechten. De optieperiode was vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van toekenning. Bij beëindiging van de dienstbetrekking tijdens de optieperiode vervielen nog niet uitgeoefende optierechten en moest het verschil tussen de slotkoers van de aandelen op dat tijdstip en de optie-uitoefenprijs worden betaald aan de werkgever. Met ingang van 1 februari...

Lees meer

Verzoek herziening definitieve uitspraak moet naar Hof ook als daartegen beroep in cassatie was inge

Iemand ging bij Hof Arnhem in beroep tegen de uitspraak op zijn bezwaarschrift tegen een navorderingsaanslag inkomstenbelasting. Het Hof verklaarde zijn beroep ongegrond. Ook in cassatie kreeg hij nul op het rekest. Vervolgens verzocht hij het Hof om herziening van de uitspraak. Het Hof stuurde dat verzoek door naar de Hoge Raad in de veronderstelling, dat de Hoge Raad als hogere instantie dat verzoek moest beoordelen. De Hoge Raad zond...

Lees meer

Gezagsverhouding voor programmeur, die opdrachtgever wekelijks informeerde over wijzigingen in klant

Een programmeur had een samenwerkingsovereenkomst met een leverancier van software. Hij paste de bestaande software aan de specifieke wensen van klanten aan. Anders dan de rechtbank was de Centrale Raad van Beroep van oordeel dat er een gezagsverhouding bestond tussen de leverancier en de programmeur. De programmeur moest zijn werkzaamheden persoonlijk verrichten, waartegenover de leverancier hem loon betaalde. Er was dus een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Dat betekende verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.

Lees meer

Prejudiciële vragen over invloed overdracht aandelen aan coöperatie op vrijstelling kapitaalsbelasti

De storting op de bij de oprichting van vijf BV’s uitgegeven aandelen bestond uit de inbreng van het aandelenkapitaal in vijf andere BV’s. Voor die inbrengen gold een vrijstelling van kapitaalsbelasting. In het kader van een juridische fusie ging het vermogen van de oude BV’s onder algemene titel over op een nieuw opgerichte holding. De nieuwe BV's kregen in ruil daarvoor aandelen in de holding naar evenredigheid van hun inbreng.

Lees meer

Financiën keurt toepassing verhogingsfactor aftrek ziektekosten zonder aangifte in eerdere jaren goe

Voor de aftrek van ziektekosten geldt een verhogingsfactor en een forfaitaire aftrek voor chronisch zieken als mensen meerdere jaren aaneen recht op aftrek hebben. Daarvoor is nodig, dat in die jaren aangifte is gedaan. De staatssecretaris van Financiën heeft nu goedgekeurd dat de verhogingsfactor en het chronisch ziekenforfait in de jaren 2002 en 2003 mogen worden toegepast zonder aangifte over 2000 en 2001. De goedkeuring geldt alleen als het inkomen...

Lees meer