Nieuws

Period: 200406

Selected: 200406

Remove selection(s)

Naheffingsaanslag parkeerbelasting mag niet worden opgelegd als bedrijfsvergunning bij einde parkere

Iemand maakte gebruik van de parkeervergunning van zijn werkgever. Na werktijd verwijderde hij de vergunning uit de auto en bracht deze naar het bedrijfspand van zijn werkgever, waardoor de vergunning door een van zijn collega’s gebruikt kon worden. In de tussenliggende tijd constateerde een parkeerwachter, dat er was geparkeerd zonder zichtbare vergunning en zonder parkeerkaartje. Hij legde daarom een naheffingsaanslag parkeerbelasting op. Hof Amsterdam heeft deze vernietigd, omdat het systeem...

Lees meer

Uitvoeringsregeling Belastingdienst gewijzigd in verband met Tijdelijk besluit tegemoetkoming buiten

De Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 wordt gewijzigd. Die wijziging houdt verband met het Tijdelijk besluit tegemoetkoming buitengewone uitgaven. Als inspecteur en ontvanger die belast zijn met de uitvoering van dat besluit zijn aangewezen de voorzitters van de managementteams van de organisatieonderdelen van de Belastingdienst die ook zijn aangewezen als inspecteur en ontvanger in het kader van de heffing en invordering van rijksbelastingen. In de praktijk zal de functie van inspecteur worden...

Lees meer

Afspraak met belastingdienst over daggeldvergoeding buschauffeurs volgens CAO voortgezet tot 1 juli

Volgens de CAO voor het Besloten Busvervoer heeft een buschauffeur tijdens meerdaagse ritten recht op een vergoeding van € 11,34 per dag (hierna: de daggeldvergoeding). Daarvan is € 8,51 vrij vergoedbaar, mits er geen beroepskosten op declaratiebasis worden vergoed. Kosten die de werknemer als intermediair van zijn werkgever moet maken kunnen wel op declaratiebasis worden vergoed zonder gevolgen voor de daggeldvergoeding. Als een werkgever beroepskosten op declaratiebasis beroepskosten vergoedt, is...

Lees meer

Uitzendbureau moest BTW berekenen over in rekening gebrachte vergoeding voor werkzaamheden vennoten

Een uitzendbureau maakte voor haar werkzaamheden gebruik van de diensten van een aantal Polen. Met deze Polen was een VOF-contract gesloten. Volgens hof Den Haag waren er geen VOF's maar waren de Polen in dienstbetrekking bij het uitzendbureau. Over de door De VOF's berekende vergoeding aan opdrachtgevers was het uitzendbureau omzetbelasting verschuldigd. De door de belastingdienst opgelegde naheffingsaanslag bleef in stand.

Lees meer

Verrekening van eerder ten onrechte niet belaste inkomsten met negatieve inkomsten in jaar van terug

Iemand ontving gedurende een reeks van jaren ten onrechte kinderbijslag. Nadat dit was geconstateerd door de Sociale Verzekeringsbank werd het ten onrechte uitgekeerde bedrag teruggevorderd. Uiteindelijk werd, na gedeeltelijke kwijtschelding, het resterende bedrag terugbetaald. In haar aangifte verwerkte zij de betaling als negatieve inkomsten uit arbeid. De ten onrechte ontvangen bedragen waren niet als inkomen aangegeven en ook niet als zodanig belast. Door het verstrijken van de tijd was navordering...

Lees meer

Niet tot ondernemingsvermogen behorende zaken vormden geen verkrijging voor overdrachtsbelasting bij

Twee broers vormden in 1992 een vennootschap onder firma met hun vader. Vader heeft daarbij een aantal onroerende zaken ingebracht. Volgens de vennootschapsakte ging het om een boerderij en twee nieuw gebouwde woningen. Die waren volgens de akte economisch eigendom van vader en een van de broers en werden door hen ook bewoond. Eind 2000 werd door de notaris een akte opgemaakt, waarin de uittreding van vader uit de vennootschap...

Lees meer

Op grond van EG-recht had in het buitenland wonende werknemer recht op aftrek voor ondersteuning sti

Iemand woonde in Duitsland en was in Nederland in dienstbetrekking werkzaam. Zijn echtgenote had een zoon uit een eerder huwelijk. Die zoon had een studerende dochter. Na het overlijden van de zoon ondersteunde zijn stiefvader de studerende dochter. In het jaar 2000 betaalde hij een bedrag van DM 3.000. Hij wilde dat bedrag in aftrek brengen in zijn aangifte inkomstenbelasting. De inspecteur stond dat niet toe, omdat hij meende dat...

Lees meer

Aanslag rioolrecht voor bedrijfshal was terecht ondanks gekoppelde watermeter en bescheiden waterver

Een BV was eigenaar van een bedrijfshal. Deze was via een doorgang verbonden met het woonhuis van haar directeur. De woning en de hal waren kadastraal gescheiden. Het woonhuis en de hal deelden een watermeter. In de hal was een toilet en een wasbak. In het verleden was de hal eigendom van de directeur. In die jaren werd steeds één aanslag rioolrecht opgelegd voor de woning en de hal tezamen.

Lees meer

Hoogte van reiskosten buitenlandse artiest niet aannemelijk gemaakt: geen aanpassing kostenvergoedin

De wet op de loonbelasting kent een bijzondere regeling voor artiesten en beroepssporters. Zij worden belast over de gage. Daartoe behoort niet het aan de artiest toe te rekenen deel van de kostenvergoedingsbeschikking. Dat is een door de belastingdienst gegeven beschikking waarin deze aangeeft, welk deel van de ontvangen bedragen als een niet tot de gage behorende vergoeding kan worden aangemerkt. Die vergoeding heeft betrekking op de kosten, lasten en...

Lees meer

Hof hield terecht geen rekening met schuld aan erfgenaam wegens door haar met erflater getroffen reg

Iemands erfgenamen waren zijn vrouw en zijn dochter. Zij erfden ondermeer gezamenlijk een verhuurde onroerende zaak. De huuropbrengsten werden nooit tussen hen verdeeld. De opbrengsten werden onder aftrek van de kosten door moeder aangegeven; de dochter gaf nooit huuropbrengsten aan. Na het overlijden van de moeder nam de dochter in de aangifte successierecht een schuld op aan haarzelf wegens nog te verdelen huurbedragen. Het Hof was van oordeel, dat de...

Lees meer