Nieuws

Period: 200403

Selected: 200403

Remove selection(s)

Verzoek aanpassing kapitaalverzekering eigen woning (KEW) hoeft niet vòòr indiening aangifte IB 2002

In afwijking van een eerdere goedkeuring over aanpassing van een bestaande kapitaalverzekering eigen woning zonder fiscale consequenties keurt de staatssecretaris van Financien nu goed, dat het verzoek om aanpassing aan de verzekeringsmaatschappij niet vòòr de indiening van de aangifte inkomstenbelasting 2002 gedaan hoeft te zijn. Wel blijft gelden, dat de aanpassing op de polis uiterlijk 31 december 2003 moet hebben plaatsgevonden. De goedkeuring ziet dus op die gevallen, waarin het...

Lees meer

Beoordeling ziekenfondsverzekering ondernemer

Onder de Wet IB 1964 werden bij gehuwden vermogensinkomsten en andere niet-verzelfstandigde inkomensbestanddelen in hun geheel toegerekend aan degene met het hoogste persoonlijke inkomen. In het geval van een onderneemster had dit tot gevolg dat zij een inkomen had dat lager was dan het voor de ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen geldende maximum. De onderneemster meende dat dit een ongeoorloofde discriminatie van gehuwden ten opzichte van ongehuwden was. Volgens de Hoge Raad...

Lees meer

Boete verkoper woning wegens niet nakoming ontruimingsverplichtingen vormt geen vermogensinkomsten v

Bij de aankoop van een landbouwbedrijf werd ook een woning gekocht. De waarde van de woning werd geschat op ƒ 100.000. De woning was op het moment van aankoop verhuurd, maar de verkoper garandeerde, dat de woning op 1 januari 1993 vrij van huur zou zijn. Bij latere ontruiming moest de verkoper een boete van ƒ 1.500,- per maand betalen. Omdat de huurder niet vertrok betaalde de verkoper sinds 1...

Lees meer

Geen naheffing loonbelasting over te hoge reiskostenvergoeding wegens bij eerdere controle ontstaan

Een werknemer ontving van zijn werkgever een reiskostenvergoeding per gereden kilometer. Die vergoeding werd ook betaald voor de kilometers die hij reed tussen zijn woonplaats en de vestigingsplaats van de werkgever. Hij reed twee tot drie keer per week naar kantoor. Die reizen vormden woon-werkverkeer, waarop het reiskostenforfait van toepassing was. In het rapport van een boekenonderzoek bij de werkgever met betrekking tot de loonbelasting stond het volgende: WOON- WERKVERKEER...

Lees meer

Besluit Financien over vrijstelling overdrachtsbelasting bij overdracht onderneming aan (klein)kinde

De overdrachtsbelasting kent een vrijstelling voor de verkrijging door een of meer kinderen van onroerende zaken die behoren tot en dienstbaar zijn aan een onderneming van de (groot)ouder. Daarvoor is nodig, dat de onderneming door het kind of die kinderen wordt voortgezet. De staatssecretaris heeft in een besluit uit 2001 een toelichting op deze vrijstelling gegeven. Nu geeft hij in een vraag- en antwoordbesluit een nadere toelichting, alsmede een aantal...

Lees meer

Periode werkloosheid na werk in het buitenland telt als buitenlands werk voor beoordeling Nederlands

Iemand woonde in Nederland maar werkte in 1999 in het buitenland. Tot 23 maart deed hij dit in dienst van een buitenlandse werkgever. Daarna was hij tot 31 mei zonder werk. Vanaf die datum werkte hij voor een in Nederland gevestigde werkgever. In geschil was of hij in dat jaar in Nederland verplicht verzekerd was voor de volksverzekeringen. Volgens Hof was hij de eerste vijf maanden van het jaar niet...

Lees meer

Belastingdienst mocht ontslagvergoeding waarop geen loonbelasting was ingehouden, belasten bij werkn

Een werkgever moest na een veroordeling door de kantonrechter aan een voormalige werkgever een ontslagvergoeding betalen. De werkgever betaalde in 2000 een bedrag van ruim ƒ 48.000. Daarvan was een bedrag van ruim ƒ 38.000 loon. De werkgever hield echter geen loonbelasting in over dit bedrag. De belastingdienst wilde dit bedrag aanvankelijk bij de werkgever in de eindheffing betrekken. Uiteindelijk heeft de belastingdienst dit bedrag bij de behandeling van de...

Lees meer

Bezwaar moet opnieuw behandeld worden als uitspraak is gedaan door de ambtenaar die ook de beschikki

De behandeling van een bezwaarschrift tegen een overheidsbesluit mag niet worden gedaan door de ambtenaar die het besluit heeft genomen. Een uitspraak op bezwaar, die in strijd met die wetsbepaling is genomen, kan worden vernietigd. Dat heeft niet tot gevolg, dat het besluit, waartegen bezwaar is ingesteld, ook moet worden vernietigd. Het gevolg is, dat het bestuursorgaan het bezwaarschrift nogmaals moet behandelen. De procedure betrof een naheffingsaanslag omzetbelasting. De behandeling...

Lees meer

Samenwerkingsverband gemeenten kan ook bij deelname buitenlandse gemeente beroep doen op BTW-compens

Een in Nederland gevestigd samenwerkingsverband waarin naast Nederlandse gemeenten ook een buitenlandse gemeente deelneemt, kan het besluit transparantie samenwerkingsverbanden in het BTW-compensatiefonds (transparantiebesluit) toepassen. De aan het samenwerkingsverband in rekening gebrachte omzetbelasting die niet voor aftrek in aanmerking komt kan worden doorgeschoven naar de Nederlandse gemeenten. De Nederlandse gemeenten kunnen deze doorgeschoven omzetbelasting voor de toepassing van de Wet op het BTW-compensatiefonds beschouwen als rechtstreeks aan hen in rekening gebracht.

Lees meer

Naheffingsaanslag omzetbelasting buitenlandse ondernemer vernietigd wegens ontbreken vaste inrichtin

Aan een buitenlandse ondernemer werd een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd. Daarvoor is nodig, dat hij beschikt over een vaste inrichting. Hij maakte gebruik van diensten van een in Nederland wonende persoon. In geschil was of de buitenlandse ondernemer een vaste inrichting in Nederland had. De belastingdienst had aan de in Nederland wonende persoon inlichtingen gevraagd over de samenwerking met de buitenlandse ondernemer, maar deze vragen waren niet bedoeld om vast te...

Lees meer