Nieuws

Period: 200312

Selected: 200312

Remove selection(s)

Ongelijke behandeling goodwill in vermogensbelasting

Hof Den Haag is van oordeel dat het niet in de heffingsgrondslag voor de vermogensbelasting betrekken van de niet geactiveerde goodwill bij een door een natuurlijke persoon gedreven onderneming een ongelijke behandeling inhoudt ten opzichte van het wel in die heffingsgrondslag betrekken van zodanige goodwill bij een aandelenvennootschap. Die ongelijke behandeling is volgens het Hof in strijd is met het in het IVBPR neergelegde discriminatieverbod. De belanghebbende wil die ongelijke...

Lees meer

Buitenlandse werkzaamheden voor buitenlandse werkgever voorkomen premieplicht niet bij eerdere werkz

Een in Nederland wonende werknemer was van 10 april tot en met 30 juni 1999 in opdracht van zijn in Nederland gevestigde werkgever werkzaam in Brazilië. Vanaf 1 juli 1999 was hij in loondienst van een in de Verenigde Staten gevestigde werkgever, voor wie hij werkzaamheden in Brazilië verrichtte. Volgens Hof Den Haag was de werknemer tot en met 30 juni premieplichtig in Nederland. De duur van de werkzaamheden in...

Lees meer

Regeling teruggaaf motorrijtuigenbelasting bedrijfswagenpark met terugwerkende kracht tot 1 augustus

Met ingang van 1 augustus 2001 is het tarief van de motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto’s afhankelijk van de toegestane maximummassa, het aantal assen en de soort vering en de aanwezigheid van een koppelinrichting. De hoogte van de verschillende tarieven is gebaseerd op de volgens de Europese richtlijn geldende minimumtarieven. De Wet Motorrijtuigenbelasting kent een teruggaveregeling voor bedrijfsvoertuigenparken. Een bedrijfsvoertuigenpark bestaat uit twee of meer vrachtauto’s voorzien van een koppelinrichting en één...

Lees meer

Strafrechtelijke veroordeling adviseur voorkomt boete belastingplichtige niet; geen toerekening opze

In een procedure over de verhoging, die is opgelegd bij een aantal navorderingsaanslagen inkomstenbelasting, is in geschil of de strafrechtelijke veroordeling van de adviseurs van de belastingplichtige wegens het opzettelijk doen van onjuiste aangiften verhindert dat aan hem een boete wordt opgelegd. Hof Amsterdam is van oordeel, dat een boete mag worden opgelegd omdat de belastingplichtige zelf niet strafrechtelijk is veroordeeld voor hetzelfde feit. De opzet van de adviseurs kan...

Lees meer

Herziening voorbelasting mogelijk voor voorheen vrijgestelde publiekrechtelijke samenwerkingsverband

Tot 1 januari 2003 konden bepaalde lichamen en samenwerkingsverbanden op grond van goedkeuringen van Financien buiten de heffing van omzetbelasting blijven voor bepaalde prestaties, die zij aan publiekrechtelijke lichamen verrichtten. De betreffende besluiten zijn inmiddels ingetrokken, waardoor deze lichamen en samenwerkingsverbanden met ingang van die datum belaste prestaties verrichten. De staatssecretaris van Financien keurt goed, dat deze lichamen en samenwerkingsverbanden gebruik maken van de mogelijkheid tot herziening van omzetbelasting voor...

Lees meer

Stichting die na eerdere hofuitspraak product niet heeft aangepast kan zich niet beroepen op opgewek

Een stichting beriep zich voor het Hof op door de inspecteur opgewekt vertrouwen, omdat deze in een eerder stadium de zienswijze van de stichting ten aanzien van een gehanteerde garantieregeling uitdrukkelijk had geaccepteerd. Die acceptatie hield in, dat er geen assurantiebelasting betaald hoefde te worden omdat de garantieregeling geen schadeverzekeringsovereenkomst was. Het Hof wees het beroep van de stichting af. De inspecteur had de stichting op 11 juli 1995 op...

Lees meer

Netto catalogusprijs omgebouwde auto moet worden afgeleid van de bekende prijs van het reguliere mod

De exploitant van een taxibedrijf voerde vanuit de Verenigde Staten een limousine in, die door de fabrikant was geleverd aan een bedrijf, dat speciale uitvoeringen bouwt van auto’s. De auto in kwestie was onder meer verlengd. In een procedure over de aanslag BPM was in geschil hoe die in dit geval moest worden berekend. De BPM wordt berekend over de netto catalogusprijs. Dat is de door de importeur geadviseerde verkoopprijs.

Lees meer

In het jaar waarin iemand 65 jaar wordt is geen AOW-premie verschuldigd als er geen inkomen is voor

Volgens Hof Den Haag mag geen premie AOW worden geheven van iemand, die in het jaar waarin hij 65 wordt uitsluitend inkomen heeft na zijn 65e verjaardag. Uitgangspunt van de wet financiering volksverzekeringen is dat met ingang van de eerste dag van de maand waarin de verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt geen premie AOW is verschuldigd. De maatstaf voor de premieheffing volksverzekeringen is het premie-inkomen. Dit is het...

Lees meer

Ondergrond woonhuis landbouwer niet onttrokken aan bedrijf

Waardeverandering van landbouwgrond wordt op grond van de landbouwvrijstelling buiten de winst gelaten. Die vrijstelling betreft uitsluitend de waardeverandering voorzover die betrekking heeft op het voortgezette gebruik binnen een landbouwbedrijf. Een landbouwer verkoopt een stuk cultuurgrond aan zijn zoon, met wie hij een maatschap vormt. De zoon gebruikt het perceel als ondergrond voor een door hem te bouwen woning. De inspecteur stelt dat de grond is onttrokken aan het landbouwbedrijf en...

Lees meer