Nieuws

Period: 200311

Selected: 200311

Remove selection(s)

Verzoek vrijwillige voortzetting sociale verzekering is niet binnen vier weken na einde verplichte v

De sociale verzekeringswetgeving kent de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting van de verzekering als de verplichte werknemersverzekering is beëindigd. Een verzoek daartoe moet binnen vier weken na de beëindiging van de verplichte verzekering worden gedaan. Overschrijding van die termijn is volgens de Centrale Raad van Beroep alleen verschoonbaar op grond van bijzondere omstandigheden. Daarvan was geen sprake bij een termijnoverschrijding van ruim drie maanden, waarbij de voormalige werknemer op de hoogte...

Lees meer

Recht op vrijstelling overdrachtsbelasting bij levering tegen te lage prijs wegens latere integratie

Bij de levering van een kantoorpand in aanbouw is omzetbelasting in rekening gebracht. Het kantoorpand was nog niet als bedrijfsmiddel in gebruik genomen. Voor de overdrachtsbelasting werd een beroep gedaan op de vrijstelling bij samenloop van omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Naar de mening van de inspecteur was die vrijstelling echter niet van toepassing omdat de verkoper meer had geïnvesteerd in het pand dan het bedrag van de verkoopprijs. Die vrijstelling geldt...

Lees meer

Verhuurder bouwmachines is verbruiker van gasolie en heeft recht op teruggaaf regulerende energiebel

De wet belastingen op milieugrondslag kent de mogelijkheid van teruggaaf van regulerende energiebelasting als meer brandstof wordt afgenomen dan de drempelhoeveelheid. Deze bedroeg voor gasolie in 1997 153.000 liter. Volgens de Hoge Raad heeft een bedrijf, dat hei-installaties verhuurt aan drie zustervennootschappen recht op teruggaaf, omdat het gebruik tijdens verhuur als eigen gebruik geldt. Het verhuurbedrijf heeft in 1997 ruim 1.000.000 liter gasolie afgenomen. Deze gasolie is gebruikt voor de...

Lees meer

Hoge Raad stelt prejudiciele vragen over kapitaalsbelasting bij moeder wegens kapitaalstorting in do

De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gesteld over de kapitaalsbelasting. In geschil was of kapitaalsbelasting verschuldigd is door een in Nederland gevestigde moedermaatschappij van een Duitse vennootschap vanwege een door de in Engeland gevestigde grootmoeder gedane informele kapitaalstorting in de Duitse dochtermaatschappij. In navolging van de inspecteur vond Hof Den Haag, dat in de Nederlandse vennootschap een indirecte kapitaalstorting had plaatsgevonden,...

Lees meer

Geen vrijstelling omzetbelasting voor stichting, die woningzoekenden inschrijft voor woningbouwveren

In een procedure voor Hof Den Bosch over de toepassing van een vrijstelling voor de omzetbelasting op de activiteiten van een stichting komt de vraag aan de orde, of het beroep wel ontvankelijk is omdat een behoorlijke machtiging ontbreekt. De bij het beroepschrift gevoegde volmacht is ondertekend door de voorzitter van de stichting. Volgens de statuten moet de stichting in rechte vertegenwoordigd worden door twee bestuursleden gezamenlijk. De voorzitter alleen...

Lees meer

Voor vaststelling, dat uitstel voor aangifte is verleend is aanslag zonder boete voor te late indien

Een aanslag vennootschapsbelasting moet binnen drie jaar na het jaar waarop deze betrekking heeft worden opgelegd. De driejaarstermijn wordt verlengd met de periode waarvoor uitstel is verleend voor het indienen van de aangifte. Dan moet wel duidelijk zijn, dat uitstel is verleend. In een procedure voor Hof Den Bosch beriep de vennootschap zich op overschrijding van de termijn. Er was weliswaar uitstel voor het indienen van de aangifte gevraagd, maar...

Lees meer

Naheffingsaanslag omzetbelasting vernietigd wegens onjuiste tenaamstelling; naheffingsaanslag accijn

Bij een internationaal concern in de tabaksbranche is in 1996 een controle gehouden. Tijdens deze controle is vastgesteld dat van een drietal zendingen van tabaksproducten in 1993 de terugzendingsexemplaren van de accijnsgeleidedocumenten ontbreken. Er zijn in 1997 naheffingsaanslagen accijns en omzetbelasting opgelegd aan de dochtermaatschappij, die binnen het concern de verkoopactiviteiten verzorgde. Voor de omzetbelasting bestond er een fiscale eenheid, waarvan de dochter onderdeel vormde. In een procedure voor Hof...

Lees meer

Geen dienstbetrekking aandeelhouder ondanks ongelijke aandelenverdeling door feitelijk handelen als

Volgens de Centrale Raad van Beroep is geen sprake van ondergeschiktheid van een aandeelhouder in de volgende situatie. Aanvankelijk was er een verdeling, waarin een van de drie aandeelhouders een aandeel meer heeft dan de andere twee. Volgens de bedrijfsvereniging is in die periode sprake van gezamenlijk ondernemerschap. Vervolgens verkoopt een van de aandeelhouders zijn aandelen aan een BV. Van de achterblijvende aandeelhouders wordt degene die een aandeel minder heeft...

Lees meer

Bezwaar tegen voorlopige aanslag ten onrechte niet ontvankelijk verklaard wegens ontbreken motiverin

De belastingdienst legde een hoge voorlopige aanslag inkomstenbelasting op aan een ondernemer in verband met de verkoop van zijn bedrijfspand. De ondernemer maakte bezwaar daartegen, maar motiveerde het bezwaar niet. De inspecteur verklaarde de ondernemer daarop niet ontvankelijk in zijn bezwaar. Dat was naar het oordeel van Hof Amsterdam niet terecht, omdat de ondernemer in besprekingen met de belastingdienst had meegedeeld van plan te zijn de winst te herinvesteren in...

Lees meer

Hoge Raad stelt prejudiciele vraag over toepassing vrijstelling tussenpersonen op backofficewerkzaam

De Hoge Raad heeft aan het hof van justitie van de EU de vraag voorgelegd of de backoffice-werkzaamheden voor een verzekeringsmaatschappij vallen onder de vrijstelling van omzetbelasting voor diensten van tussenpersonen bij verzekeringen. De situatie is als volgt. Een levensverzekeringsmaatschappij heeft de backoffice-werkzaamheden uitbesteed aan een derde. Die werkzaamheden bestaan uit het accepteren en administreren van verzekeringen en de daaruit voortvloeiende contacten met tussenpersonen en verzekeringnemers. De derde brengt aan...

Lees meer