Nieuws

Period: 200310

Selected: 200310

Remove selection(s)

Geen vermindering milieubelasting voor elektriciteit ten behoeve van gemeenschappelijke ruimte flatg

De levering van elektriciteit en/of aardgas voor gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen van een appartementengebouw is een levering via een aansluiting aan de verbruiker. Het appartementengebouw is voor de niet afgesplitste gedeelten aan te merken als een afzonderlijke onroerende zaak in de zin van de Wet belastingen op milieugrondslag. Omdat de gemeenschappelijke ruimten geen verblijfsfunctie hebben is de vermindering van belasting per elektriciteitsaansluiting van de WBM niet van toepassing.

Lees meer

Twee verzuimboetes wegens te late aangifte inkomstenbelasting en WAZ toegestaan; wel matiging boeteb

Wegens het te laat indienen van het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting, premieheffing en WAZ heeft de inspecteur twee boetes opgelegd. Voor het te laat indienen van de aangifte inkomstenbelasting bedroeg de boete ƒ 750 en voor het te laat indienen van de aangifte WAZ bedroeg de boete ƒ 50. Hof Den Bosch stelde vast, dat de aangifte te laat is ingediend en dat dit niet de eerste keer is geweest.

Lees meer

Boetebeschikking hoeft niet naar belastingplichtige te worden gestuurd als deze naar adviseur is ges

Als een belastingplichtige in de contacten met de belastingdienst gebruik maakt van een adviseur hoeft naar het oordeel van Hof Arnhem een aanslag, die wordt opgelegd met een boete, niet naar de belastingplichtige en de adviseur gestuurd te worden. Verzending aan de adviseur is voldoende; de kennis van de adviseur wordt aan de belastingplichtige toegerekend. De hoogte van de boete is afhankelijk van de mate van schuld. Omdat niet inhoudelijk...

Lees meer

Tweede nota van wijziging Overige Fiscale Maatregelen 2004: filminvesteringsaftrek en willekeurige a

Voor het wetsvoorstel dat bekend is onder de naam Overige Fiscale Maatregelen 2004 is een tweede nota van wijziging ingediend. De wijzigingen betreffen onder meer de reparatie in de accijnswetgeving van een onlangs door de Hoge Raad in een arrest vastgestelde tekortkoming. Volgens de Hoge Raad ontbreekt de rechtsgrond voor naheffing van accijns voor het geval waarin tijdens het vervoer van accijnsgoederen van een andere lidstaat naar Nederland onregelmatigheden zijn...

Lees meer

Restwaarde bij afschrijving op verhuurd onroerend goed alleen hoger bij blijvende aanmerkelijke waar

In een tweetal tussenuitspraken – één voor de inkomstenbelasting (IB 1964) en één voor de vennootschapsbelasting - geeft Hof Amsterdam een uiteenzetting over de afschrijving op verhuurde onroerende zaken. Volgens het Hof is de bedoeling van afschrijving het toerekenen van de historische kostprijs aan de jaren waarin de zaak gebruikt kan worden voor het doel waarvoor deze is aangeschaft. Omdat grond niet slijt moet de waarde van de grond buiten...

Lees meer

Omzetbelasting bij gebruik van munten in dancing over terugontvangen munten mits sluitend controlesy

Het gebruik van munten voor de aanschaf van consumpties leidt pas tot heffing van omzetbelasting op het moment waarop de munten worden geruild voor een consumptie en niet op het moment van uitgifte. Bij de uitgifte is er geen belaste prestatie. Dat de munten niet worden teruggenomen leidt niet tot eerdere heffing van omzetbelasting. Evenmin is van belang, dat de munten na verloop van tijd hun waarde verliezen omdat zij...

Lees meer

Toekenning meerderjarigheid aan vrouw met kind voor 18e verjaardag werkt terug tot geboortedatum kin

De staatssecretaris van Financien keurt voor toepassing van de regeling voor fiscaal partnerschap goed dat een minderjarige vrouw die 16 jaar of ouder is en door de kinderrechter meerderjarig wordt verklaard, geacht wordt meerderjarig te zijn vanaf het moment dat haar kind is geboren. De meerderjarigheid werkt niet eerder dan vanaf het tijdstip waarop zij zowel zestien jaar is als het kind is geboren. Deze goedkeuring werkt terug tot en...

Lees meer

Geen verrekening omzetbelasting bij gebruik nutsvoorzieningen van koper door aannemer tijdens de bou

Op het moment waarop een woning in aanbouw wordt voorzien van aansluitingen voor gas, water en elektra sluit het nutsbedrijf veelal een leveringsovereenkomst met de koper van de woning. Vanaf die datum wordt de nutsvoorzieningen gefactureerd aan de koper. Als de aannemer een vergoeding betaalt aan de koper voor de gebruikte energie tot de oplevering komt die vergoeding niet in mindering op het bedrag waarover hij wegens de levering van...

Lees meer

Nota van wijziging Belastingplan 2004: afschaffing fiscale faciliteit voor VUT en prepensioen gaat n

Op 14 oktober 2003 hebben het kabinet en de sociale partners een principeakkoord gesloten over de loonontwikkeling. In verband daarmee wordt het wetsvoorstel Belastingplan 2004 aangepast. De maatregelen die betrekking hebben op de afschaffing van de fiscale faciliëring van VUT- en prepensioenregelingen en de bijbehorende flankerende maatregelen uit het Belastingplan 2004 worden verwijderd. Het streven is om voor 1 april 2004 tot aan akkoord te komen over maatregelen op dit...

Lees meer

Geen 35%-regeling voor Nederlander die niet meer dan 10 jaar voor buitenlandse werkgever in het buit

Toepassing van de 35%-regeling (thans de 30%-regeling) is mogelijk voor Nederlanders, die nadat zij langer dan 10 jaar in het buitenland hebben gewoond en daar voor een buitenlandse werkgever hebben gewerkt, terugkeren naar Nederland. Daarom gold de 35%-regeling niet voor een Nederlander, die weliswaar langer dan 10 jaar in het buitenland had gewoond en gewerkt, maar de laatste jaren in dienst was geweest van de vaste inrichting van een Nederlandse...

Lees meer