Nieuws

Period: 200308

Selected: 200308

Remove selection(s)

Geen vrijstelling OZB voor gebouw van levensbeschouwelijke organisatie wegens besloten karakter vier

Gebouwen, die door levensbeschouwelijke organisaties worden gebruikt voor openbare erediensten zijn vrijgesteld van de onroerende zaakbelasting. Die vrijstelling is niet van toepassing voor een organisatie, die uitsluitend besloten bijeenkomsten hield in haar gebouw, ondanks de levensbeschouwelijke achtergrond van die bijeenkomsten. Naar het oordeel van Hof Arnhem was geen sprake van ongeoorloofde discriminatie omdat het organiseren van besloten bijeenkomsten niet gelijk is aan het organiseren van openbare bijeenkomsten.

Lees meer

Geen recht op aftrek nageheven omzetbelasting indien daarmee bij winstcorrectie al rekening is gehou

Aan een ondernemer zijn vanwege correcties op de winst naheffingsaanslagen omzetbelasting en navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd. Over de grootte van de correcties is een compromis tussen de ondernemer en de belastingdienst bereikt. De nageheven omzetbelasting, de opgelegde boete en de heffingsrente heeft de ondernemer in het jaar waarin de aanslagen zijn opgelegd ten laste van zijn winst gebracht. De inspecteur stond dat niet toe. In geschil is of de nageheven omzetbelasting...

Lees meer

Door onduidelijke uitspraak op bezwaar is beroep niet nodeloos ingesteld; proceskostenvergoeding toe

In de uitspraak op het bezwaarschrift tegen een WOZ-beschikking deelde de inspecteur mee, dat er een nieuwe beschikking zou worden vastgesteld. De waarde noemde hij niet. Vervolgens ging de belanghebbend in beroep. Het beroep werd ingetrokken nadat de nieuwe beschikking was afgegeven. Wel vroeg de belanghebbende om proceskostenvergoeding. Voor de toekenning daarvan is niet van belang of aan de Inspecteur enig verwijt kan worden gemaakt. Slechts van belang is het...

Lees meer

Na ontheffing voor uitgesloten verplichting tellen alle andere uitgesloten verplichtingen mee voor b

Voor de vaststelling van het percentage van de investeringsaftrek tellen uitgesloten verplichtingen niet mee. Uitgesloten zijn verplichtingen tussen de belastingplichtige en zijn huisgenoten of tussen de houder van een belang van tenminste 1/3 in een BV en die BV. Op verzoek van de ondernemer kan ontheffing van de uitsluiting worden verleend. Dat heeft tot gevolg, dat alle andere uitgesloten verplichtingen, ook die waarvoor geen ontheffing is gevraagd of gekregen, meetellen...

Lees meer

Aanmerken woon-winkelpand als ondernemingsvermogen kan niet ongedaan worden gemaakt zonder bijzonder

Als een ondernemer voor een tot het keuzevermogen behorend vermogensbestanddeel eenmaal de keuze heeft gemaakt, dat hij het tot zijn ondernemingsvermogen rekent is er een bijzondere omstandigheid nodig om een andere keuze te rechtvaardigen. In een procedure voor Hof Leeuwarden betrof het een woonwinkelpand, dat in zijn geheel als ondernemingsvermogen was aangemerkt. In een aantal jaren had de ondernemer het pand gesplitst in een ondernemingsgedeelte en een privé-gedeelte aangegeven. Volgens...

Lees meer

Bij overschrijding ondernemingsvermogen door FOR geen vrijval wegens niet voldoen aan urencriterium

Als de opgebouwde oudedagsreserve van een ondernemer aan het einde van een boekjaar hoger is dan het ondernemingsvermogen moet deze reserve voor het hogere deel vrijvallen als de ondernemer in het betreffende jaar en het daaraan voorafgaande jaar niet voldoet aan het urencriterium. Vanwege het verschil in omschrijving ten opzichte van de wet IB 1964 keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat belastingplichtigen voor het jaar 2000 geacht worden te...

Lees meer

Uitleg Financien over samenloop schenkingsrecht en inkomstenbelasting bij voorwaardelijke schenking

Volgens de staatssecretaris van Financiën is er geen recht op vrijstelling van successierecht in verband met de heffing van inkomstenbelasting in de volgende situatie. De eigenaar van een pand schenkt toekomstige huurtermijnen, waarbij de uitkering afhankelijk is van het in het leven zijn van de eigenaar op het moment waarop de huurtermijnen vervallen. Voor het schenkingsrecht is belast de contante waarde van de toekomstige huurtermijnen. In de inkomstenbelasting zijn de...

Lees meer

Lijfrente ten laste van stakingswinst telt niet mee als creditering voor vrijstelling overdrachtsbel

Bij de inbreng van een onderneming in een BV geldt een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting als is voldaan aan de voorwaarde, dat de inbreng tegen uitreiking van aandelen plaatsvindt. Een creditering van 10% van de storting op het aandelenkapitaal is toegestaan. Tot de creditering moeten ook op geld waardeerbare vermogenswaarden worden gerekend met uitzondering van een lijfrente die is bedongen ten laste van de fiscale oudedagsreserve. De staatssecretaris keurt goed,...

Lees meer

Kwijtschelding successie en schenkingsrecht en recht van overgang aan buitenlandse algemeen nut beog

De staatssecretaris van Financiën heeft de bevoegdheid om (gedeeltelijke) kwijtschelding van successie- en schenkingsrecht en recht van overgang te verlenen aan buitenlandse publiekrechtelijke rechtspersonen en buitenlandse instellingen die het algemeen nut beogen. Kwijtschelding kan worden verleend tot het bedrag dat door een vergelijkbare Nederlandse verkrijger verschuldigd zou zijn. Kwijtschelding wordt alleen verleend als de staat, waar de betreffende rechtspersoon is gevestigd, verklaart een Nederlandse rechtspersoon op dezelfde manier in voorkomende...

Lees meer

Antimisbruikbepaling uit Besluit Voorkoming Dubbele Belasting geldt niet onder verdrag met Zwitserla

In een procedure voor Hof Amsterdam was in geschil of een Nederlandse BV, die een aantal jaren een vaste inrichting in Zwitserland heeft gehad, recht had op aftrek elders belast omdat de winsten van de vaste inrichting in het verleden niet volledig tot aftrek hebben geleid. De BV had de vaste inrichting in de jaren 1990 tot en met 1992. De winst van de vaste inrichting was in die jaren...

Lees meer