Nieuws

Period: 200307

Selected: 200307

Remove selection(s)

Tot aftrekbare ziektekosten behoren ook kosten van overnachtingen onderweg in verband met therapie i

Ziektekosten zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als zij zekere inkomensafhankelijke drempels overschrijden. In een procedure voor Hof Den Haag is in geschil of door de belastingplichtige gedane uitgaven tot de aftrekbare ziektekosten moeten worden gerekend. Dat is volgens het hof, onder verwijzing naar eerdere rechtspraak van de Hoge Raad, niet het geval voor de kosten van verblijf in een hotel, omdat het hotel niet gelijk is te stellen aan een...

Lees meer

Bedrijfsmiddelen moeten voor investeringsaftrek voldoen aan voorwaarden van bij aanschaf geldende en

In een procedure over de energie-investeringsaftrek heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven geoordeeld, dat de energielijst moet worden toegepast, die geldig was op het moment van investeren en niet de lijst, die geldig was op het moment van de aanvraag van de energieverklaring. Het betrof een investering in een warmtekrachtcentrale, die op 1 maart 1999 was gedaan. Op dat moment gold de Energielijst van 1998 nog, omdat de...

Lees meer

Prejudicieëe vragen aan Hof van Justitie EG over recht op belastingvrije som vermogensbelasting en f

In een procedure over de vermogensbelasting voor Hof Den Bosch claimde een inwoner van Duitsland het recht op toepassing van de belastingvrije som voor gehuwden. Nederland staat een belastingvrije som toe als 90% of meer van het vermogen van een buitenlands belastingplichtige in Nederland is belast. Het vermogen van de inwoner van Duitsland was voor ongeveer 10% in Nederland gelegen en voor het overige in Duitsland. In Duitsland is de...

Lees meer

Terugbetaling van verduisterd geld vormt in casu geen negatieve inkomsten uit arbeid omdat opbrengst

Een DGA, die aansprakelijk is gesteld voor door zijn BV verduisterde bedragen, heeft na veroordeeld te zijn tot terugbetaling aan gedupeerden, uiteindelijk een bedrag aan hen betaald. Dit bedrag wilde hij als negatieve inkomsten uit arbeid in mindering brengen in zijn aangifte. Daarbij stelt hij zich op het standpunt, dat de verduisterde bedragen destijds als inkomsten uit arbeid hadden moeten worden aangegeven. Met die laatste kwalificatie zijn de inspecteur en...

Lees meer

Niet volgen van arrest Hoge Raad over aftrek aankoopkosten deelneming door fiscus is misbruik van pr

Sinds een arrest van de Hoge Raad uit 2002 staat vast, dat de aankoopkosten van een deelneming aftrekbaar zijn van de winst in het jaar van verkoop van de deelneming. Hof Den Bosch volgt dat arrest en staat de aftrek van de in 1994 bij de aankoop van de deelneming geactiveerde kosten van ƒ 380.000 toe in het jaar van verkoop. De inspecteur verzette zich tegen die aftrek, omdat het...

Lees meer

Uitvoer douanegoederen kan met andere douanedocumenten dan accijnsgeleidedocument of aangifte ten ui

Als bewijs van uitvoer van accijnsgoederen kan in plaats van het accijnsgegeleidedocument of een aangifte ten uitvoer ook een douanedocument dienen als daaruit zowel de identiteit van de goederen blijkt als de feitelijke uitvoer van de goederen. Een (foto)kopie van het document, dat voor eensluidend is gewaarmerkt door de betrokken autoriteiten volstaat.

Lees meer

Hof laat aanslag IB zonder toepassing stakingsvrijstelling en bijzonder tarief in stand wegens inter

Een ondernemer rekende een door hem gekocht winkelpand met appartementen tot zijn ondernemingsvermogen. Na verkoop van de onderneming in 1992 verhuurde hij de winkel aan de koper. Hij bleef echter het pand tot zijn ondernemingsvermogen rekenen. Enkele jaren later rekende hij het gehele pand tot zijn privé-vermogen. In de aangifte inkomstenbelasting over dat jaar gaf hij als boekwinst op het winkelpand aan 62% van het verschil tussen een getaxeerde waarde...

Lees meer

Engelse uitspraak over BTW over strafbare feiten is voor Hoge Raad geen aanleiding om eerder arrest

De Hoge Raad heeft geoordeeld, dat omzetbelasting verschuldigd is over de omzet die een ondernemer behaalt met activiteiten die in strijd zijn met de wet. In deze procedure ging het om overtreding van het bordeelverbod. De ondernemer wilde dat de Hoge Raad terugkwam op een eerder arrest, waarin de omzetbelastingplicht van dergelijke activiteiten was beoordeeld. Hij voerde ter onderbouwing van zijn standpunt een Engelse uitspraak aan van het London Tribunal...

Lees meer

Gemeente moet nieuwe WOZ-beschikking geven bij bezwaar nieuwe eigenaar tegen onroerende zaakbelastin

Naar aanleiding van de ontvangst van de aanslagen onroerende zaakbelasting maakte de nieuwe eigenaar van een aantal panden bezwaar. Hij verzocht daarin om nieuwe WOZ-beschikkingen met een lagere waarde. In reactie daarop had de gemeente eerst nieuwe WOZ-beschikkingen moeten geven en pas nadat die door het verstrijken van de bezwaartermijn onherroepelijk waren geworden uitspraak op het bezwaar mogen doen. De gemeente heeft direct uitspraak op de bezwaarschriften tegen de aanslagen...

Lees meer

Onroerende zaak, bestaande uit niet zelfstandige woonruimten, voor verontreinigingsheffing als bedri

Hof Leeuwarden heeft een aanslag verontreinigingsheffing vernietigd, die was opgelegd aan de eigenaar van een onroerende zaak. De zaak was aangemerkt als een bedrijfsruimte en was in gebruik bij de dochter van de eigenaar, die twee kamers verhuurde aan derden. Naar het oordeel van het Hof was de zaak terecht als bedrijfsruimte aangemerkt, omdat de afzonderlijk verhuurde delen geen zelfstandige woonruimten waren door het ontbreken van een eigen keuken en...

Lees meer