Nieuws

Period: 200306

Selected: 200306

Remove selection(s)

Kantoor in eigen woning van ondernemer is keuzevermogen; keuze voor ondernemingsvermogen blijft in s

Een ondernemer heeft bij de start van zijn onderneming de kamer in zijn eigen woning, die hij als werkruimte gebruikte, als ondernemingsvermogen aangemerkt. Bij het staken van zijn onderneming in 2000 stelde hij zich op het standpunt, dat hij de kamer altijd verplicht tot zijn privé-vermogen heeft behoord en er dus geen stakingswinst is genoten. Het vloeroppervlak van de kamer was 28% van het vloeroppervlak van de woning. De inspecteur...

Lees meer

Jublieumvakantiereis voor werknemers vormt loon; waarde economisch verkeer is lager dan betaalde kos

De reis, die een werkgever vanwege een jubileum aan zijn werknemers aanbood, vormt loon uit dienstbetrekking voor hen. Hoewel het een georganiseerde groepsreis was en de deelnemers geen invloed hadden op het programma, ging het gezien reisdoel en programma om een vakantiereis, ook al omdat de partners mee mochten en ook enkele Vutters met partners meegingen. De verstrekking van de reis aan de werknemers en hun partners vormt loon. De...

Lees meer

Door afwezigheid op zitting niet weersproken stelling mag niet zonder meer worden aangenomen door Ho

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Arnhem vernietigd, omdat de belanghebbende in de procedure niet bij de mondelinge behandeling van de zaak verschenen en daarom niet in de gelegenheid was om de door de inspecteur in zijn conclusie van dupliek geponeerde stellingen te weerspreken. Het Hof heeft vervolgens de juistheid van die stellingen aangenomen en op die stellingen zijn beslissing gebaseerd. Naar het oordeel van de Hoge Raad...

Lees meer

Gedeclareerde maar niet geïnde kosten voor liefdadige stichting mogen worden verrekend met lijfrente

Wanneer een persoon kosten maakt ten behoeve van een liefdadige instelling maar afziet van declaratie daarvan kunnen de kosten als gift in aftrek op het inkomen worden gebracht. Dat geldt ook voor wel gedeclareerde, maar nog niet geïnde kosten. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met het bedrag van de kosten, dat als gift in aftrek kan worden gebracht. Aftrek van autokosten kon in 1997 plaatsvinden voor een bedrag van...

Lees meer

Arrest Hoge Raad over naheffing BPM bij gebruik buitenlands kenteken heeft geen invloed door gewijzi

Onlangs heeft de Hoge Raad in een arrest uitgesproken dat aan de berijder van een auto met een buitenlands kenteken de mogelijkheid geboden moest worden om alsnog om vrijstelling van BPM te vragen, ook al was hij eerder aangehouden in een andere auto met buitenlands kenteken zonder vergunning. De aan de berijder opgelegde naheffingsaanslag BPM is door de Hoge Raad vernietigd. De staatssecretaris van Financiën deelt nu mee, dat het...

Lees meer

Inspecteur had rekening moeten houden met startjaar ondernemer

De inspecteur heeft de ziekenfondsverklaring 2001 voor een in 1999 gestarte ondernemer gebaseerd op de schatting van diens inkomen uit loondienst ter verkrijging van een voorlopige teruggaaf in 1999. Daarin was geen rekening gehouden met de start van de onderneming later in het jaar. Op het moment van afgifte van de verklaring was de aangifte inkomstenbelasting 1999 al geruime tijd binnen bij de belastingdienst. Deze was weliswaar na de peildatum...

Lees meer

Verdrag met Georgie op 21 februari 2003 in werking getreden; Nederland stelt geen uitvoeringsvoorsch

Met ingang van 21 februari 2003 is het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing met Georgië van kracht. Het verdrag is van toepassing op belastingtijdvakken die op of na 1 januari 2004 aanvangen. Nederland is niet van plan om uitvoeringsvoorschriften voor de vermindering van Nederlandse dividendbelasting voor inwoners van Georgië op te stellen. Over door Georgië uit te vaardigen uitvoeringsvoorschriften wordt onderhandeld met de autoriteiten.

Lees meer

Boete wegens niet betaling omzetbelasting blijft in stand, ondanks meerdere bezwaren van belastingpl

Wegens het niet (tijdig) betalen van de omzetbelasting door een ondernemer over een kwartaal is aan hem een naheffingsaanslag opgelegd met een boete van 10% van de nageheven belasting. In de procedure voor Hof Den Bosch tegen de boetebeschikking beriep de ondernemer zich op de afwezigheid van alle schuld. Als de ondernemer geen enkele blaam treft moet de boete vervallen. Het Hof stelt vast, dat de ondernemer niet heeft voldaan...

Lees meer

Regeling loonbelasting en premietabellen gewijzigd per 1 juli 2003 in verband met aanpassing AWBZ-pr

In verband met de wijziging van de AWBZ-premie per 1 juli 2003 veranderen de loonbelasting- en premietabellen per die datum. De bepaling in het uitvoeringsbesluit loonbelasting die de percentages bevat voor de berekening van over bijstandsuitkeringen verschuldigde loonbelasting en premieheffing wordt in verband met de wijziging van de AWBZ-premie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003 aangepast. Die terugwerkende kracht is nodig, omdat de berekening van loonbelasting en premieheffing over...

Lees meer

Voordeel renteloze lening van overnemer is onderdeel stakingswinst; Hof accepteert op zitting verstr

In het kader van de overdracht van zijn onderneming heeft een ondernemer als onderdeel van de tegenprestatie een renteloze lening bedongen. De inspecteur rekent het voordeel van renteloosheid tot de stakingswinst van de ondernemer. De lening is groot ƒ 400.000 en heeft een looptijd van 20 jaar. Aflossing vindt in gelijke jaarlijkse termijnen van ƒ 20.000 plaats. De inspecteur heeft het voordeel op ƒ 156.000 berekend. In de procedure voor...

Lees meer