Nieuws

Period: 200305

Selected: 200305

Remove selection(s)

Uitvoeringsregeling wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en enkele andere s

In december 2002 is de wet wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schulden aangepast aan een richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 15 juni 2001 tot wijziging van Richtlijn 76/308/EEG (PbEG L 175) 1) geïmplementeerd. De Commissie heeft in december 2002 een uitvoeringsrichtlijn vastgesteld (nr. 2002/94/EG, PbEG L 337), waarin praktische maatregelen voor de uitvoering van sommige bepalingen van de richtlijn. In verband...

Lees meer

Geen aftrek elders belast voor werkzaamheden in Duitsland en Denemarken omdat dienstbetrekking in Ne

Een Nederlandse werknemer die in dienst is van een dochtermaatschappij van een Amerikaans concern, is door zijn Nederlandse werkgever tijdelijk uitgeleend aan een Deense en aan een Duitse zustermaatschappij. In beide landen was hij in 1996 gedurende 28 dagen werkzaam. De salariskosten worden doorbelast aan de buitenlandse zustermaatschappijen op basis van een concernregeling. Daarbij worden per categorie werknemers gemiddelde bedragen gehanteerd. In geschil is of de werknemer in Nederland recht...

Lees meer

In meerderheid vergelijkbare gevallen gemaakte fout bij taxatie moet ook in andere gevallen worden g

De gemeente heeft een aantal WOZ-beschikkingen van appartementen, die deel uitmaken van een complex, dat in twee fasen is gebouwd, verstuurd, ondanks dat de gemeente op de hoogte was van fouten in de taxatie. Er was vergeten rekening te houden met de BTW op de bouwkosten en met de waarde van de erfpacht van de ondergrond. De fout was gemaakt bij alle appartementen van de eerste bouwfase van het complex.

Lees meer

Baatbelastingverordening onverbindend zonder opgave kosten en te verhalen gedeelte op gebate percele

Als een verordening van de gemeentelijke baatbelasting niet vermeld hoeveel de kosten van de aan te brengen voorzieningen bedragen en welk gedeelte daarvan met de belasting wordt verhaald op de eigenaars van de gebate onroerende zaken heeft dat tot gevolg, dat de verordening onverbindend is. Dat is het oordeel van Hof Arnhem in een procedure over de baatbelasting van de gemeente Winterswijk. Het Hof verwees bij zijn oordeel naar een...

Lees meer

Omzetcorrectie VOF leidt tot navordering vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting bij aandeelhou

Sinds de verplichte registratie van tellerstanden van speelautomaten per 1 oktober 1996 vertoont de verantwoorde omzet van een exploitant van een automatenhal een stijging van meer dan 45% ten opzichte van eerdere jaren. Over die eerdere jaren zijn geen registraties van tellerstanden bewaard gebleven. De ondernemer is niet in staat een redelijke verklaring voor de omzetstijging te geven. De inspecteur heeft een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd voor het verschil tussen de...

Lees meer

Geen bijtelling privegebruik auto, wel recht op reiskostenforfait wegens eigen bijdrage voor woon-we

Een werknemer betaalde aan zijn werkgever een eigen bijdrage voor het privé-gebruik en het woon-werkverkeer met de auto van de zaak. Omdat de werknemer aantoonde in 1998 minder dan 1.000 km privé te hebben gereden met de auto gold voor hem niet de forfaitaire bijtelling. Als privé-gebruik gaf hij aan de kostprijs per kilometer maal het aantal privé-kilometers, verminderd met een deel van zijn eigen bijdrage tot per saldo nihil.

Lees meer

Binnen zes weken na ontvangst acceptgiro en duplicaat aanslag parkeerbelasting ingediend bezwaar is

Hof Arnhem heeft een naheffingsaanslag parkeerbelasting van de gemeente Ede vernietigd wegens de onduidelijkheid van de parkeerautomaat. Het tarief bedroeg 25 cent per 7,5 minuten; de maximale parkeerduur was 30 minuten. Voor de maximale parkeerduur moest dus ƒ 1 betaald worden. Toch kon betaald worden met rijksdaalders, hoewel de parkeerautomaat geen wisselgeld teruggaf. Volgens het Hof was de onduidelijkheid zodanig, dat de parkerende burger kon menen met een rijksdaalder voor...

Lees meer

Rechtbank stelt prejudiciele vragen over einde verzekeringsplicht van in buitenland wonende uitkerin

De rechtbank Amsterdam heeft een aantal prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen over de uitleg van EG verordening 1408/71. Het gaat om de verzekeringsplicht van een in het buitenland wonende persoon, die recht heeft op een Nederlandse WAO-uitkering. Vóór 1 januari 2000 waren dergelijke personen verplicht verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen AOW, Anw en AKW en enkele werknemersverzekeringen. Met ingang van 1 januari 2000...

Lees meer

Werkgever moet bewijzen dat aan voorwaarden voor belastingvrije vergoeding van dubbele huisvestingsk

Werkgevers kunnen, als aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan, belastingvrije vergoedingen aan hun personeel uitkeren. Een vestiging van een Nederlands uitzendbureau had uitsluitend Engelse uitzendkrachten in dienst. In een reeks van jaren varieerde het aantal van 100 tot 200 werknemers. Het uitzendbureau betaalde aan alle Engelse uitzendkrachten de volgende vergoedingen zonder inhouding van loonheffing: a. f.20 per dag voor een avondmaaltijd; b. f.10 per dag voor de kosten van...

Lees meer

Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule zonder recht op aftrek premie is belast volgens overschotm

Per 1 januari 1992 is het fiscale regime van lijfrenteverzekeringen en kapitaalverzekering gewijzigd in het kader van de brede herwaardering. De mogelijkheid tot premieaftrek voor kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule is per die datum vervallen. Voor dergelijke polissen die op 15 oktober 1990 bestonden of waarvoor na 31 december 1991 geen premie meer is betaald is een overgangsregeling getroffen. Die regeling geldt niet voor een polis, die op 29 oktober 1990 tot...

Lees meer