Nieuws

Period: 200304

Selected: 200304

Remove selection(s)

Geen pensioen-BV voor successierecht als bezittingen voor minder dan 90% aan pensioen zijn toe te re

In een verwijzingsprocedure na cassatie heeft Hof Amsterdam vastgesteld, dat een BV niet voldoet aan de eisen, die de successiewet stelt aan een pensioen-BV. Van de bezittingen van de BV, die niet tegenover het aandelenkapitaal staan, is minder dan 90% toe te rekenen aan de dekking van de pensioenverplichtingen, zoals die op de sterfdag van de pensioengerechtigde bestonden. Daarmee is de grond voor de opgelegde aanslag successierecht vervallen.

Lees meer

Geen Nederlandse loonbelasting bij doorbelasting loon aan Duitse maatschappij waarvoor werk wordt ve

In een aan Hof Den Haag voorgelegde casus werden door werknemers van een Nederlands bedrijf in Duitsland werkzaamheden verricht voor een Duits bedrijf onder toezicht van voor dat bedrijf werkende Nederlandse projectleiders. Het salaris, dat op die werkzaamheden betrekking had werd doorbelast aan het Duitse bedrijf. De werkzaamheden kwamen voor rekening en risico van het Duitse bedrijf. Naar het oordeel van het Hof voldeed het bedrijf daarmee aan het begrip...

Lees meer

Aan exploitant attractiepark opgelegde aanslag vermakelijkhedenretributie niet onredelijk hoog gezie

De exploitant van een attractiepark betaalde jarenlang bedragen aan de gemeente als bijdrage aan door de gemeente te treffen of getroffen voorzieningen, waarvan het attractiepark profiteerde. Nadat de exploitant had aangegeven niet langer bereid te zijn tot dergelijke betalingen, stelde de gemeente een vermakelijkhedenretributie in. Deze bedroeg ƒ 0,30 per bezoeker met een maximum bedrag van ƒ 500.000 per jaar. Op grond van deze verordening en rekening houdend met het...

Lees meer

Inspecteur moet informatie van buitenlandse belastingdiensten, waarop naheffing is gebaseerd, ter in

Aan een leverancier van computers en computeronderdelen is een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd van ƒ 25.000.000 met een verhoging van 100%. De aanslag is opgelegd omdat de leverancier naar de mening van de inspecteur ten onrechte het nultarief heeft toegepast, omdat hij het vervoer naar andere lidstaten van de EU niet kan bewijzen. De inspecteur heeft bij het opleggen van de aanslag en de boete gebruik gemaakt van gegevens van buitenlandse...

Lees meer

Faciliteit voor personeelsreizen niet van toepassing op vakantiereis voor personeel bij jubileum wer

De wet op de loonbelasting kent een faciliteit voor personeelsreizen. Die faciliteit kan volgens Hof Amsterdam worden toegepast als naar verschillende bestemmingen wordt gereisd mits de werknemers gebonden zijn aan een door de werkgever opgesteld programma waarin zij worden omringd door collega's en eventueel hun partners. Een werkgever heeft in verband met het 150-jarig bestaan aan zijn werknemers een vakantiereis aangeboden. De werkgever doet daarbij een beroep op de faciliteit...

Lees meer

Verzending aangiftebiljet binnen de gestelde termijn betekent niet, dat de fiscus het moet hebben on

Een stichting, die geen economische activiteiten verricht, is geen ondernemer voor de omzetbelasting. Dat heeft tot gevolg, dat de stichting de aan haar in rekening gebrachte BTW niet terug kan vorderen van de belastingdienst. Volgens Hof Den Haag geldt voor het indienen van een aangiftebiljet dat het posten van het biljet plaats moet vinden binnen de door de inspecteur gestelde termijn. Het biljet hoeft niet binnen de gestelde termijn te...

Lees meer

Aan centrale inkoopmaatschappij toegekende marge is te hoog: winstcorrectie bij afnemende concernmaa

De inkoopactiviteiten van een concern lopen via een dochtermaatschappij in België, die onder het regime van de coördinatiecentra valt. Dat heeft tot gevolg, dat slechts over een beperkt bedrag belasting hoeft te worden betaald. De leveranciers van het concern betalen een gedeelte van de korting niet aan de afnemende concernmaatschappijen maar aan de inkoopvennootschap. Dit bedrag is niet zoals gebruikelijk een opslag van een aantal procenten op de door de...

Lees meer

Wijziging bestemmingsplan is indirect overheidsingrijpen: verruimde toepassing vervangingsreserve to

De vorming van een vervangingsreserve (met de invoering van de wet IB 2001 vervangen door de herinvesteringsreserve) voorkomt directe belastingheffing over bij verkoop van bedrijfsmiddelen behaalde winst. Voorwaarde voor toepassing van de vervangingsreserve is, dat de ondernemer een vervangingsvoornemen heeft en de reserve uiterlijk in het vierde jaar na het jaar van vorming afboekt op de aanschafprijs van een vervangende investering. De toepassingsmogelijkheden van de vervangingsreserve zijn verruimd in geval...

Lees meer

EU-inwoners hebben recht op belastingvrije som

Naar aanleiding van een uitspraak van Hof Den Haag, waarin aan een inwoner van Spanje, die vrijwel heel haar vermogen in Nederland had, het recht op toepassing van een belastingvrije som werd toegekend, heeft de staatssecretaris van Financiën besloten, dat inwoners van de EU, die hun vermogen voor 90% of meer in Nederland hebben, recht hebben op de belastingvrije som voor de vermogensbelasting. Voor gehuwden wordt uitgegaan van het gezamenlijke...

Lees meer

Bij toepassing bijzonder tarief MRB mag teruggaaf bij verkoop of schorsing voertuig worden berekend

Bij overdracht van een voertuig aan een andere houder of bij schorsing van het kenteken stopt de belastingplicht voor de motorrijtuigenbelasting en volgt teruggave van betaalde belasting over de resterende periode van het lopende belastingtijdvak en over nog niet lopende belastingtijdvakken. Dat recht op teruggave bestaat ook wanneer het bijzondere tarief MRB van toepassing is. Het kan bij het berekenen van de teruggaaf verschil uitmaken of deze wordt berekend met...

Lees meer