Nieuws

Period: 200303

Selected: 200303

Remove selection(s)

Verordening gemeentelijke baatbelastingen onverbindend omdat niet alle gebate zaken in de heffing wo

Hof Amsterdam heeft een verordening gemeentelijke baatbelasting van de gemeente De Ronde Venen onverbindend verklaard, omdat ook andere onroerende zaken dan in de verordening aangewezen gebaat zijn door de aanleg van een hoofdriool. De eigenaar van een voor dagrecreatie gebruikte woning was door de gemeente aangeslagen voor de baatbelasting. Zijn woning was niet aangesloten op het riool. Een nabij gelegen camping werd niet betrokken in de baatbelasting, maar kreeg wel...

Lees meer

Niet in administratie BV verwerkte omzet vormt uitdeling aan DGA; boete verminderd wegens bij BV nag

Sinds de invoering van het besluit tellerstanden in speelautomaten zijn er vele procedures gevoerd over de omzet- en winstcorrecties bij zogenaamde mede-exploitanten van speelautomaten. Voor Hof Amsterdam werd onlangs een procedure gevoerd over omzet- en winstcorrecties bij een exploitant, alsmede over de winstuitdeling aan de enige aandeelhouder van de exploitant. Ook in deze procedure kon geen afdoende verklaring worden gegeven voor de aanzienlijke stijging van de verantwoorde omzet. De gemiddelde...

Lees meer

Wegens prijsafspraken met taxateur buiten beschouwing gelaten taxatierapport leidt niet tot lagere w

De gemeente Harderwijk heeft voor de WOZ-taxaties prijsafspraken gemaakt met een taxateur. Vanwege het belang van de taxateur bij een vastgestelde waarde houdt Hof Arnhem in een procedure geen rekening met het taxatierapport. Dat leidt niet tot een lagere waarde, omdat de gemeente de waarde op andere wijze in voldoende mate weet te onderbouwen.

Lees meer

Moedermaatschappij mag voor dochtermaatschappij betaalde kosten niet in aftrek brengen bij verkoop d

De kosten, die een moedermaatschappij betaalt voor een dochtermaatschappij, vormen een informele kapitaalstorting door de moeder in de dochter. Dergelijke betalingen komen niet ten laste van de winst van de moedermaatschappij. Volgens de Hoge Raad heeft Hof Den Haag terecht geoordeeld, dat de ontslagvergoedingen, die de moedermaatschappij in het kader van de verkoop van de dochtermaatschappij betaalde aan de directieleden van de dochtermaatschappij niet ten laste van de winst van...

Lees meer

Executeur-testamentair kan niet inj bezwaar komen tegen aanslag schenkingsrecht wegens schenking doo

Wegens grote opnamen van de bankrekeningen van een inmiddels overleden persoon legt de inspecteur van Registratie en Successie een aanslag schenkingsrecht op aan een onbekende persoon. De aanslag wordt gestuurd naar de executeur-testamentair, die tevens de enige erfgenaam van de overledene was. Namens de executeur-testamentair wordt bezwaar gemaakt tegen de aanslag. De inspecteur heeft dat afgewezen. Naar het oordeel van Hof Den Bosch is dat ten onrechte, omdat de executeur-testamentair...

Lees meer

Onderzoek naar vervormingsgedrag drijvende constructies voldoet aan voorwaarden S&O-afdrachtverminde

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft geoordeeld, dat Senter (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken) ten onrechte een verklaring heeft geweigerd ten behoeve van de afdrachtvermindering voor Speur & Oontwikkelingswerk voor onderzoek naar vervormingsgedrag van drijvende constructies. Volgens het College is het mogelijk dat technisch nieuwe producten worden ontwikkeld met behulp van door het onderzoek opgedane kennis. Daarmee voldoet het onderzoek aan de doelstellingen, waarvoor de afdrachtvermindering...

Lees meer

Constatering achteraf, dat arbeidsverhouding niet verzekeringsplichtig is, leidt slechts tot gedeelt

Nadat gedurende vele jaren premies zijn ingehouden en afgedragen op de door een ondernemer aan zijn samenlevingspartner betaalde arbeidsbeloning stelt het UWV vast, dat er geen sprake is van een dienstbetrekking maar van gezamenlijk ondernemerschap. Er is dus geen verplichte verzekering en evenmin premieplicht. Het UVW besluit de afgedragen premies vanaf 1 januari 1993 terug te betalen. De Centrale Raad van Beroep vindt dat terecht, omdat de vordering voor onverschuldigd...

Lees meer

"Gratis" optierecht voor DGA leidt tot winstuitdeling bij afkoop

Een BV verleent aan de directeur-grootaandeelhouder een optierecht. Op grond daarvan kan de DGA het pand van de BV kopen voor een bedrag van ƒ 2.800.000 gedurende een periode van 10 jaar. Voor het optierecht betaalt de DGA niets aan de BV. Kort voor het verstrijken van de optieperiode wil de DGA het recht uitoefenen. De waarde van het pand is enkele jaren eerder al getaxeerd op ƒ 3.760.000. Vervolgens...

Lees meer

Nederland hoeft geen rekening te houden met negatieve inkomsten eigen woning van in buitenland wonen

Iemand die in België woont en in Nederland in loondienst werkt is in Nederland belast voor zijn inkomsten uit de dienstbetrekking. De inkomsten uit de eigen woning en de daarop drukkende rentelasten behoren niet tot het Nederlandse inkomen. Dat is geen vorm van ongeoorloofde discriminatie. Onder omstandigheden kan, op grond van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, een land gedwongen zijn rekening te houden met de persoonlijke en gezinsomstandigheden...

Lees meer

Hertaxatie kennelijk niet zorgvuldig uitgevoerd: Hof stelt waarde lager vast gezien vergelijkingsobj

De eigenaar van een onroerende zaak, die het met de taxatie daarvan in het kader van de wet WOZ niet eens is, zal, wanneer de gemeente een taxatierapport overlegt in de procedure, met zaken van gelijk of meer gewicht moeten komen om tot een andere waardering van de onroerende zaak te komen. In een procedure voor Hof Arnhem voerde de eigenaar aan, dat zijn woning in vergelijking met de omliggende...

Lees meer