Nieuws

Period: 200302

Selected: 200302

Remove selection(s)

Geen mogelijkheid aanvraag vrijstelling BPM bij tweede aanhouding in dezelfde auto met buitenlands k

Het gebruik in Nederland van een auto met een buitenlands kenteken door een inwoner van Nederland is niet toegestaan, behoudens in het geval van een verleende vrijstelling voor de BPM. Die vrijstelling moet worden aangevraagd voordat de auto in Nederland gebruikt wordt. Wordt een inwoner van Nederland aangehouden in een auto met buitenlands kenteken, dan kan een naheffingsaanslag BPM worden opgelegd. Als voldaan is aan de voorwaarden voor vrijstelling dan...

Lees meer

Verplaatsing vennootschap naar Aruba diende alleen aandeelhoudersbelangen: naheffing dividendbelasti

Naar het oordeel van Hof Den Haag is voor een vennootschap de belangrijkste drijfveer voor verplaatsing van de feitelijke leiding naar Aruba geweest de vermijding van een reële belastingheffing. De vennootschap had geen ander belang bij de verplaatsing dan de fiscale belangen van de aandeelhouders, omdat op grond van een met de Arubaanse belastingdienst gesloten ruling nauwelijks belasting hoefde te worden betaald. Zetelverplaatsing van de vennootschap was voor die ruling...

Lees meer

Tenietgedane middelingsteruggaaf is geen middeling: jaar kan in ander middelingstijdvak worden betro

De wet op de inkomstenbelasting kent de mogelijkheid om bij sterk wisselende inkomens door middel van middeling van inkomens de progressie in de belastingheffing te matigen. Het inkomen van drie opeenvolgende jaren wordt bij elkaar geteld en gedeeld door drie aan ieder van de jaren toegerekend. Vervolgens wordt berekend hoeveel belasting in ieder jaar over het gemiddelde inkomen moet worden betaald. Als dit minder is dan feitelijk is betaald over...

Lees meer

Beroep tegen terugwerkende kracht besluit vrijstelling volksverzekeringen niet bij de belastingrecht

Een inwoner van Nederland, die een uitkering uit Duitsland ontving, is op zijn verzoek vrijgesteld van Nederlandse volksverzekeringen. Die vrijstelling werkt niet terug in de tijd naar een eerder moment dan de datum waarop het verzoek is ingediend. Tegen het besluit van de Sociale Verzekeringsbank over de vrijstelling van volksverzekeringen staat beroep open bij de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep; niet bij de belastingrechter.

Lees meer

Binnen concern steeds doorgeschoven panden zijn geen bedrijfsmiddelen: afboeking vervangingsreserve

Bij de vaststelling van de aanslag vennootschapsbelasting van een concern, dat handelt in vennootschappen met vervangingsreserve houdt de inspecteur geen rekening met het afboeken van de bestaande reserve op nieuw aangekochte panden. Naar zijn mening is geen sprake van bedrijfsmiddelen, omdat de panden regelmatig binnen het concern worden doorgeschoven om te voorkomen dat vervangingsreserves vrij moeten vallen. Het concern slaagt niet in het bewijs, dat de panden bedrijfsmiddelen zijn. Als...

Lees meer

Verkoop pand door BV aan DGA voor te lage prijs is uitdeling; correctie fout bij aanslag door navord

Een BV verkoopt de economische eigendom van kantoorpand met bovenwoning aan de directeur-enig aandeelhouder. In het kader van de verkoop van de onderneming van de BV was het pand eerder aan de koper van de onderneming te koop aangeboden voor ƒ 410.000. Deze had echter geen interesse. De verkoop aan de DGA vond plaats voor ƒ 350.000. Een jaar later wordt het pand verkocht aan een derde voor ƒ 470.000.

Lees meer

Voor aftrek ter voorkoming dubbele belasting is fysiek verblijf in Brazilie gedurende 183 dagen in e

Op grond van het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing met Brazilie heeft iemand, die woont in Nederland recht op vermindering van belasting over zijn in Brazilie verdiende inkomen wanneer hij gedurende meer dan 183 dagen in Brazilie heeft verbleven. Die 183 dagen moeten in een kalenderjaar of fiscaal jaar in het betreffende buitenland zijn doorgebracht. Van belang is, dat de persoon, die een beroep doet op de regeling, fysiek...

Lees meer

Financiele verwevenheid ontbreekt als er geen meerderheidsbelang is, ondanks de feitelijke zeggensch

Voor het bestaan van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting is nodig, dat er een onderlinge verwevenheid is tussen de samenstellende delen op organisatorisch, financieel en economisch vlak. De financiële verwevenheid ontbreekt als niet de meerderheid van de aandelen juridisch eigendom is van de moedermaatschappij. De eis, die de Hoge Raad in een arrest van 1989 stelde aan de financiële verwevenheid, geldt nog steeds zo blijkt uit dit arrest. De...

Lees meer

Voor tichelrechten door steenfabriek betaalde meerprijs voor landbouwgrond is belaste bestemmingswij

De waardestijging van grond, die in het landbouwbedrijf wordt gebruikt, wordt buiten de winst gehouden van dat bedrijf, tenzij de waardestijging door grondverbetering is veroorzaakt of door bestemmingswijziging. Een steenfabriek, die een landbouwbedrijf kocht, betaalde een hogere waarde dan de agrarische waarde van de grond in verband met de aanwezigheid van klei in de grond. Dat had tot gevolg, dat de landbouwer belasting moest betalen over het verschil tussen de...

Lees meer

Wetsvoorstel goedkeuring tijdelijke buitenwerkingstelling willekeurige afschrijving arbo-investering

Op grond van de wet op de inkomstenbelasting 2001 is de staatssecretaris van Financiën verplicht om, wanneer hij van zijn bevoegdheid om de investeringsaftrek in Arbo-bedrijfsmiddelen tijdelijk op nul te stellen gebruik heeft gemaakt, een voorstel voor een goedkeuringswet in te dienen. Aan die verplichting is voldaan. De Raad van State heeft geen commentaar op het voorstel. Naar verwachting is het aannemen hiervan door de kamers een formaliteit.

Lees meer