Nieuws

Period: 200301

Selected: 200301

Remove selection(s)

In 2001 op naam gestelde naheffingsaanslagen parkeerbelasting 1997 vernietigd wegens termijnoverschr

Ter invordering van opgelegde naheffingsaanslagen wegens het niet betalen van parkeerbelasting in 1997 worden in 2001 dwangbevelen betekend aan de toenmalige kentekenhouder van een auto. Na de ontvangst van de dwangbevelen maakt de kentekenhouder bezwaar. Hij wordt ondanks de verstreken periode tussen het opleggen van de naheffingsaanslagen en het indienen van het bezwaarschrift ontvankelijk verklaard, maar inhoudelijk wordt het bezwaar afgewezen. In de beroepsprocedure vernietigt Hof Amsterdam de naheffingsaanslagen, omdat...

Lees meer

Geen willekeurige afschrijving als starter op investering CV voor commanditaire vennoot met starters

Startende ondernemers, die voldoen aan het urencriterium, hebben recht op verhoging van de zelfstandigenaftrek met de zogenaamde startersaftrek en op willekeurige afschrijving. Dat recht op willekeurige afschrijving als starter heeft een ondernemer niet voorzover hij tevens als commanditaire vennoot participeert in een commanditaire vennootschap. Doordat hij niet voldoet aan het urencriterium heeft een commanditaire vennoot niet de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving. Volgens Hof Amsterdam kan het niet de bedoeling zijn,...

Lees meer

Bijzondere regeling aftrek lijfrente als gift geldt niet als notariele akte op later tijdstip is ver

Giften aan onder meer liefdadige, culturele en religieuze instellingen zijn aftrekbaar van het inkomen voor zover zij een inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Die aftrekbeperkende drempel geldt niet als de giften voor een periode van tenminste vijf jaar worden gedaan in de vorm van een lijfrente en berusten op een notariële akte van schenking. Ontbreekt de notariële akte, dan geldt voor aftrek de drempel. Het is niet mogelijk om de onbeperkte aftrek...

Lees meer

Voor hypotheekrenteaftrek is voldoende, dat voor het bedrag van de lening uitgaven aan de woning zij

Hypotheekrente voor de eigen woning is aftrekbaar, voorzover de lening is gebruikt voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning. Tussen het aangaan van de schuld en de besteding moet een verband bestaan. Dat verband houdt niet in, dat alle uitgaven voor de eigen woning van een bouwdepot moeten worden gedaan. Voldoende is, dat de schuld is aangegaan in verband met de eigen woning en dat...

Lees meer

Niet ontvangen van aangiftebiljetten ontslaat niet van aangifteverplichting of van betaalverplichtin

De verplichting tot het doen van aangifte en de verplichting tot betaling van de volgens die aangifte verschuldigde belasting hangen weliswaar nauw met elkaar samen, maar het blijven afzonderlijke verplichtingen. Dat houdt in, dat als aan een ondernemer, ondanks herhaalde verzoeken van zijn boekhouder, geen aangiftebiljetten zijn toegestuurd, hij toch de verschuldigde omzet- en loonbelasting tijdig moet betalen. De ondernemer in kwestie had zich voor Hof Den Haag beroepen op...

Lees meer

Dubbele verplichte verzekering militair

Nadat eerder Hof Arnhem in een vergelijkbare zaak over de samenloop van verplichte ziektekostenverzekering voor militairen en de verplichte ziekenfondsverzekering voor ondernemers heeft geoordeeld, dat het onrechtmatig is om iemand premie te laten betalen als zeker is, dat hij geen beroep op de regeling kan doen, heeft nu Hof Den Haag zich afwachtender opgesteld. Volgens de regels is de militair verplicht premie te betalen. Met ingang van 1 januari 2002...

Lees meer

Ondernemer met volledige dienstbetrekking bewijst urencriterium; geen navordering oude jaren wegens

Een ondernemer, die naast zijn onderneming een volledige dienstbetrekking had, stelde zich in zijn aangiften inkomstenbelasting over een aantal jaren op het standpunt, dat hij voldeed aan het urencriterium en recht had op zelfstandigenaftrek. Bij zijn aangiften had hij geen urenspecificatie meegestuurd. De inspecteur legde aanslagen op zonder na te gaan of de ondernemer wel recht had op zelfstandigenaftrek. In een later jaar corrigeerde hij de aangifte. Tegelijkertijd legde hij...

Lees meer

Ondernemer besteedde niet minimaal 50% van zijn tijd aan onderneming: geen recht op zelfstandigenaft

Voor het recht op zelfstandigenaftrek moet een ondernemer voldoen aan het urencriterium. Naast het aantal in de wet genoemde uren moet sinds 1998 ook nog voldaan worden aan de eis, dat minstens de helft van de arbeidstijd aan de onderneming is besteed. Een ondernemer, die daarnaast in loondienst werkzaam was op basis van een urencontract, had in 1998 1542 uren in loondienst gewerkt. Om voor zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen...

Lees meer

Wervingsbijeenkomsten piramidespel zijn reclame-diensten: geen Nederlandse BTW als afnemer in buiten

Een ondernemer, die wervingsbijeenkomsten voor de organisator van een piramidespel houdt, verricht daarmee reclamediensten voor de organisator. Dergelijke diensten worden volgens de wet op de omzetbelasting verricht op de plaats waar de afnemer is gevestigd. In een door Hof Den Bosch berechte casus was de organisator van het piramidespel in Duitsland gevestigd. De reclamediensten vonden dus in Duitsland plaats, zodat over de vergoeding geen Nederlandse BTW in rekening gebracht moest...

Lees meer

Bij aanpassing arbeidsovereenkomst was optierecht toegekend: oud waarderingsvoorschrift van toepassi

Het toekennen van opties op aandelen is jarenlang een aantrekkelijke wijze van aanvullend belonen van werknemers geweest. Het voordeel uit een optieregeling vormt loon, waarover loonbelasting moet worden betaald. Tot 26 juni 1998 gold een regeling op grond waarvan de waarde van optierechten werd gesteld op 7,5% van de waarde van de onderliggende aandelen. Daarna gold een andere regeling op grond waarvan de waarde van de opties in deze casus...

Lees meer