Nieuws

Period: 200212

Selected: 200212

Remove selection(s)

Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, die niet onder overgangsrecht valt, mag niet met terugwer

Met ingang van 1 januari 1992 zijn de voorwaarden voor de fiscale begunstiging van levensverzekeringen aangepast. De aftrek van lijfrentepremies volgens het oude regime is gehandhaafd voor polissen, die op 15 oktober 1990 bestonden. Voor polissen van na die datum heeft de belastingdienst een regeling ingesteld om met terugwerkende kracht de polis aan te passen aan het nieuwe regime. Een houder van een na 15 oktober tot stand gekomen polis...

Lees meer

Geen compromis als niet volledig met voorstel is ingestemd en wederpartij niet op de hoogte is van v

In een procedure voor de Hoge Raad is in geschil of tussen partijen een compromis tot stand is gekomen. Hof Amsterdam had tijdens de zitting een compromisvoorstel gedaan aan partijen. De inspecteur had dat ter plekke aanvaard, maar de adviseur van de wederpartij moest eerst overleggen met zijn opdrachtgever. Na telefonische bevestiging van het akkoord stuurde hij een schriftelijke vastlegging. Die week af van het door het Hof gedane voorstel.

Lees meer

Afdrachtvermindering zeevaart en winstbepaling op tonnageregime niet meer van toepassing voor zeesle

Op grond van een beschikking van de Europese commissie mogen de afdrachtvermindering zeevaart en de winstbepaling op basis van het tonnageregime voor zeeslepers, die voornamelijk opereren rond havens of op binnenwater in de Europese Gemeenschap niet meer worden toegepast. Vooruitlopend op wetswijzigingen worden met ingang van 1 januari 2003 genoemde regelingen niet meer toegepast

Lees meer

Toepassing uitsmeerregeling na 1 januari 2001 mogelijk voor inkomsten, die mede betrekking hebben op

Onder de wet IB 1964 bestond een regeling ter matiging van de progressie in het belastingtarief voor nabetaalde inkomsten. Die regeling stond bekend onder de naam uitsmeerregeling. Die regeling is nu doorgetrokken tot na 1 januari 2001 voor inkomsten, die ook betrekking hebben op de jaren tot en met 2000. De regeling geldt voor nabetaalde inkomsten uit vroegere of tegenwoordige dienstbetrekking en voor periodieke uitkeringen, mits de inkomsten zijn genoten...

Lees meer

Geen aftrek niet aangetoonde kosten op alimentatie-uitkering; geen giftenaftrek niet gedeclareerde k

Onder de wet inkomstenbelasting 1964 waren kosten, die op inkomsten drukten, aftrekbaar. Wel vereiste de wet, dat aannemelijk was, dat de kosten gemaakt waren. In een procedure voor Hof Den Bosch kon de betrokkene niet aannemelijk maken dat er op de inkomsten drukkende kosten waren gemaakt. De betrokkene claimde toepassing van de forfaitaire arbeidskostenaftrek. Dat recht is er niet wanneer de inkomsten bestaan uit een alimentatie-uitkering van de ex-echtgenoot. Verder...

Lees meer

Verrekening afkoop onderhoudsverplichting met koopsom pand leidt niet tot aftrek als onderhoudskoste

De eigenaar van een aantal beleggingspanden verkoopt deze. De koper bedingt, dat de verkoper voor diens rekening een aantal geconstateerde gebreken herstelt voor de levering. Uiteindelijk komen partijen bij de levering van de panden overeen, dat de verkoper een bedrag betaalt aan de koper voor het niet uitgevoerde onderhoud. Dit bedrag wordt verrekend met de koopsom. In geschil is of dit bedrag, dat wordt betaald om de onderhoudsverplichting af te...

Lees meer