Nieuws

Author: Marijn van Acht

Selected: Marijn van Acht

Remove selection(s)

Nedvang BTW

Eerder hebben wij u bericht over de problematiek over de kostentoerekening aan de opbrengsten van Nedvang in het kader van de btw-aftrek. De Nedvangbijdrage wordt in de btw betrokken en de vraag is hoe dit van invloed is aan de aftrekzijde.
Lees meer

BTW re-integratiekosten

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag gewezen dat de btw op de kosten van re-integratie en loopbaanbegeleiding in aanmerking komen voor het BCF.
Lees meer

Update: vennootschapsbelasting over reclame als gemeente

Sinds 1 januari 2016 zijn gemeenten vennootschapsbelastingplichtig voor zover een onderneming wordt gedreven in fiscale zin. Veel gemeenten bieden reclame-exploitanten de mogelijkheid om reclame-uitingen aan te brengen op eigendommen van de gemeente. Commerciële partijen exploiteren de advertentieruimte, waarvoor gemeenten inkomsten ontvangen.
Lees meer

Arrest begraafplaatsen vervolg

De Hoge Raad heeft vrijdag 19 juni jl. arrest gewezen in de zaak Krimpen aan den IJssel over de compensatie van btw met betrekking tot begraafplaatsen. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie van de staatssecretaris van Financiën gedeeltelijk gegrond verklaard. De Hoge Raad overweegt dat de Wet op de lijkbezorging (Wlb) weliswaar aan gemeenten de verplichting oplegt begraafplaatsen te hebben en te onderhouden, echter, ook andere particuliere marktdeelnemers kunnen een begraafplaats exploiteren.
Lees meer

Facturen met btw sturen aan Afvalfonds Verpakkingen

In november heeft de VNG aan de gemeenten laten weten dat de bijdragen die zij ontvangen van het Afvalfonds verpakkingen btw-belast zijn. Aanleiding daartoe was een niet eerder gecommuniceerd standpunt van de Belastingdienst dat gemeenten geen wettelijke taak hebben ten aanzien van het scheiden van huishoudelijk afval. Dat is wel het geval voor het inzamelen en zich ontdoen van huishoudelijk afval.
Lees meer

Btw-aspecten die samenhangen met de inzameling van (zwerf)afval

Het ministerie van financiën heeft in haar recente brief van 12 november 2019 aangegeven dat naar haar visie een gemeente een dienst verleent aan stichting Afvalfonds Verpakkingen voor gescheiden inzameling, sortering, rapportering en verwerking van regulier huishoudelijk afval. De wettelijke verplichting tot scheiden van (verpakkings-)afval ligt in bij de verpakkingsindustrie, welke het via Afvalfonds Verpakkingen hebben uitbesteed aan gemeenten.
Lees meer

Veiligstellen rechten BCF begraafplaatsen

Op 16 maart 2018 heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat een gemeente de btw die ziet op gemeentelijke begraafplaatsen kan compenseren bij het BCF. De staatssecretaris heeft cassatie aangetekend tegen deze uitspraak. A-G Ettema adviseert de Hoge Raad om de gemeente Krimpen aan den IJssel in het gelijk te stellen. De Hoge Raad heeft echter nog geen uitspraak gedaan.
Lees meer

BTW-besparing op pand door aanbrengen zonnepanelen!

Er kan een belangrijke btw-besparing worden gerealiseerd met zonnepanelen, niet alleen de btw die ziet op de zonnepanelen, maar ook de btw op de kosten van de stichtingskosten van het pand wordt voor een groter deel aftrekbaar. Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad[1] de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden[2] over zonnepanelen namelijk bevestigd.
Lees meer

Update procedure rondom begraafplaatsen

De vraag of de btw op de begraafplaatsen nu wel of niet compensabel is houdt ons al geruime tijd bezig. Zeer recent is er een nieuwe ontwikkeling. Eerst even een korte terugblik.

Lees meer

Nieuwsflits afvalactiviteiten

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig voor zover zij een fiscale onderneming drijven. Hiervan is sprake als met een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal wordt deelgenomen aan het economisch verkeer met het oogmerk om winst te behalen.

Lees meer