Nieuws

Author: Marijn van Acht

Selected: Marijn van Acht

Remove selection(s)

BTW naheffingsaanslagen: belastingrente terecht, verzuimboetes niet.

Hof Den Haag heeft 15 oktober jl. een uitspraak van de Rechtbank Den Haag bevestigd, waarin zij heeft geoordeeld dat aan een gemeente terecht belastingrente in rekening is gebracht over de opgelegde naheffingsaanslagen omzetbelasting. Daarnaast heeft het Hof aangegeven dat er voor een verzuimboete geen plaats is bij een suppletie die een HT-gemeente heeft ingediend.
Lees meer

Btw-problematiek Stichting Afvalfonds

Al eerder hebben wij u op de hoogte gebracht van de btw-problematiek rondom afvalscheiding. Recent heeft de Belastingdienst in een brief aan één van onze klanten de standpunten herbevestigd. We zetten kort de zaak nog even op een rij.
Lees meer

Nedvang BTW

Eerder hebben wij u bericht over de problematiek over de kostentoerekening aan de opbrengsten van Nedvang in het kader van de btw-aftrek. De Nedvangbijdrage wordt in de btw betrokken en de vraag is hoe dit van invloed is aan de aftrekzijde.
Lees meer

BTW re-integratiekosten

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag gewezen dat de btw op de kosten van re-integratie en loopbaanbegeleiding in aanmerking komen voor het BCF.
Lees meer

Update: vennootschapsbelasting over reclame als gemeente

Sinds 1 januari 2016 zijn gemeenten vennootschapsbelastingplichtig voor zover een onderneming wordt gedreven in fiscale zin. Veel gemeenten bieden reclame-exploitanten de mogelijkheid om reclame-uitingen aan te brengen op eigendommen van de gemeente. Commerciële partijen exploiteren de advertentieruimte, waarvoor gemeenten inkomsten ontvangen.
Lees meer

Arrest begraafplaatsen vervolg

De Hoge Raad heeft vrijdag 19 juni jl. arrest gewezen in de zaak Krimpen aan den IJssel over de compensatie van btw met betrekking tot begraafplaatsen. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie van de staatssecretaris van Financiën gedeeltelijk gegrond verklaard. De Hoge Raad overweegt dat de Wet op de lijkbezorging (Wlb) weliswaar aan gemeenten de verplichting oplegt begraafplaatsen te hebben en te onderhouden, echter, ook andere particuliere marktdeelnemers kunnen een begraafplaats exploiteren.
Lees meer

Facturen met btw sturen aan Afvalfonds Verpakkingen

In november heeft de VNG aan de gemeenten laten weten dat de bijdragen die zij ontvangen van het Afvalfonds verpakkingen btw-belast zijn. Aanleiding daartoe was een niet eerder gecommuniceerd standpunt van de Belastingdienst dat gemeenten geen wettelijke taak hebben ten aanzien van het scheiden van huishoudelijk afval. Dat is wel het geval voor het inzamelen en zich ontdoen van huishoudelijk afval.
Lees meer

Veiligstellen rechten BCF begraafplaatsen

Op 16 maart 2018 heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat een gemeente de btw die ziet op gemeentelijke begraafplaatsen kan compenseren bij het BCF. De staatssecretaris heeft cassatie aangetekend tegen deze uitspraak. A-G Ettema adviseert de Hoge Raad om de gemeente Krimpen aan den IJssel in het gelijk te stellen. De Hoge Raad heeft echter nog geen uitspraak gedaan.
Lees meer

Btw-aspecten die samenhangen met de inzameling van (zwerf)afval

Het ministerie van financiën heeft in haar recente brief van 12 november 2019 aangegeven dat naar haar visie een gemeente een dienst verleent aan stichting Afvalfonds Verpakkingen voor gescheiden inzameling, sortering, rapportering en verwerking van regulier huishoudelijk afval. De wettelijke verplichting tot scheiden van (verpakkings-)afval ligt in bij de verpakkingsindustrie, welke het via Afvalfonds Verpakkingen hebben uitbesteed aan gemeenten.
Lees meer

BTW-besparing op pand door aanbrengen zonnepanelen!

Er kan een belangrijke btw-besparing worden gerealiseerd met zonnepanelen, niet alleen de btw die ziet op de zonnepanelen, maar ook de btw op de kosten van de stichtingskosten van het pand wordt voor een groter deel aftrekbaar. Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad[1] de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden[2] over zonnepanelen namelijk bevestigd.
Lees meer