Nieuws

Author: Marijn van Acht

Selected: Marijn van Acht

Remove selection(s)

BTW & sport gemeenten

Op 8 april jl. heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak, waarin een gemeente een beroep deed op het overgangsrecht bij de wijziging van de sportvrijstelling in de omzetbelasting per 1 januari 2019 (art. 11, eerste lid, onderdeel e Wet Omzetbelasting 1968). De Rechtbank oordeelde dat de gemeente hier geen gebruik van kon maken van de overgangsregeling omdat er geen koop-/aanneemovereenkomst was gesloten. Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het maken van diverse specifieke kosten en het beschikbaar stellen van een investeringskrediet door de gemeenteraad waren niet voldoende voor de toepassing van het overgangsrecht.
Lees meer

Afval en Vpb vanaf 2021

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om huishoudelijk afval te scheiden. De manier waarop zij dit doet mag zij zelf bepalen. Naast het scheiden van huishoudelijk afval, houden gemeenten zich ook bezig met het ontdoen van afvalstromen tegen vergoeding. Deze activiteiten leiden ertoe dat een gemeente ten aanzien hiervan vennootschapsbelastingplichtig (hierna: VPB-plichtig) is.
Lees meer

Is jouw organisatie klaar voor (het nieuwe) horizontaal toezicht?

De meeste gemeenten hebben inmiddels met de Belastingdienst gesproken over de doorontwikkeling horizontaal toezicht (DHT). DHT kan een belangrijke rol spelen bij het versterken van de fiscale beheersing van jouw gemeente. Los van de vraag of jouw gemeente streeft naar (het voortzetten van) een HT-relatie met de Belastingdienst, kun je de eisen die DHT stelt gebruiken om de fiscale beheersing van jouw gemeente tegen het licht te houden.
Lees meer

Nieuwsbrief Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (2)

Om voor een nieuw individueel convenant Horizontaal Toezicht (HT) in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal toelatingscriteria. Naast het "willen" en "kunnen" gaat het om het aantoonbaar voldoen aan een aantal concrete eisen. De komende weken versturen we een aantal nieuwsbrieven waarin je op de hoogte wordt gehouden van de doorontwikkeling Horizontaal Toezicht.
Lees meer

BTW naheffingsaanslagen: belastingrente terecht, verzuimboetes niet.

Hof Den Haag heeft 15 oktober jl. een uitspraak van de Rechtbank Den Haag bevestigd, waarin zij heeft geoordeeld dat aan een gemeente terecht belastingrente in rekening is gebracht over de opgelegde naheffingsaanslagen omzetbelasting. Daarnaast heeft het Hof aangegeven dat er voor een verzuimboete geen plaats is bij een suppletie die een HT-gemeente heeft ingediend.
Lees meer

Btw-problematiek Stichting Afvalfonds

Al eerder hebben wij u op de hoogte gebracht van de btw-problematiek rondom afvalscheiding. Recent heeft de Belastingdienst in een brief aan één van onze klanten de standpunten herbevestigd. We zetten kort de zaak nog even op een rij.
Lees meer

Nedvang BTW

Eerder hebben wij u bericht over de problematiek over de kostentoerekening aan de opbrengsten van Nedvang in het kader van de btw-aftrek. De Nedvangbijdrage wordt in de btw betrokken en de vraag is hoe dit van invloed is aan de aftrekzijde.
Lees meer

BTW re-integratiekosten

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag gewezen dat de btw op de kosten van re-integratie en loopbaanbegeleiding in aanmerking komen voor het BCF.
Lees meer

Update: vennootschapsbelasting over reclame als gemeente

Sinds 1 januari 2016 zijn gemeenten vennootschapsbelastingplichtig voor zover een onderneming wordt gedreven in fiscale zin. Veel gemeenten bieden reclame-exploitanten de mogelijkheid om reclame-uitingen aan te brengen op eigendommen van de gemeente. Commerciële partijen exploiteren de advertentieruimte, waarvoor gemeenten inkomsten ontvangen.
Lees meer

Arrest begraafplaatsen vervolg

De Hoge Raad heeft vrijdag 19 juni jl. arrest gewezen in de zaak Krimpen aan den IJssel over de compensatie van btw met betrekking tot begraafplaatsen. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie van de staatssecretaris van Financiën gedeeltelijk gegrond verklaard. De Hoge Raad overweegt dat de Wet op de lijkbezorging (Wlb) weliswaar aan gemeenten de verplichting oplegt begraafplaatsen te hebben en te onderhouden, echter, ook andere particuliere marktdeelnemers kunnen een begraafplaats exploiteren.
Lees meer