Nieuws

Author: Marijn van Acht

Selected: Marijn van Acht

Remove selection(s)

BCF bijdrage en gescheiden afvalinzameling

Op 30 december jl. heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak, waarin een gemeente een bijdrage had ontvangen uit het BTW compensatiefonds (hierna: BCF) ter zake van de gescheiden inzameling van afvalstromen. Voorheen was dit ook de gebruikelijke verwerkingswijze van de btw. Het ministerie heeft in haar brief van 12 november 2019 echter aangegeven dat de bijdragen van stichting Afvalfonds moet worden aangemerkt als een btw-belaste vergoeding, waardoor de btw over de kosten ook niet gecompenseerd moeten worden bij het BCF, maar moeten worden teruggevraagd op aangifte.
Lees meer

Doen is de stap naar actie! Je kunt graag ‘willen en kunnen’, maar als jouw organisatie de noodzakelijke werkzaamheden niet uitvoert, verandert er niets. Het is goed om te realiseren dat fiscale beheersing een consistente inspanning is. Zoals met alle lange termijndoelen het geval is, is het van belang om de doelen eerst zo helder mogelijk te definiëren. Vervolgens de route hiernaartoe op te knippen in de noodzakelijke stappen en vervolgens met een consistent patroon, telkens weer, systematisch de acties uit te voeren die je hebt vormgegeven om tot het uiteindelijke doel te komen.
Lees meer

Fiscale beheersing. Hoe doe je dat? #4

Aan het sturen op fiscale doelstellingen en het beheersen van fiscale risico’s is onlosmakelijk verbonden dat verantwoording moet kunnen worden afgelegd over de mate waarin doelstellingen zijn bereikt en risico’s zijn afgedekt.
Lees meer

Fiscale beheersing. Hoe doe je dat? #3

Een goede fiscale risicoanalyse is een belangrijke basis om fiscaal in control te kunnen zijn. Niet voor niets dat de belastingdienst inzicht in de ‘key risks’ als een basisvoorwaarde ziet voor Horizontaal Toezicht.
Lees meer

Fiscale beheersing. Hoe doe je dat? #2

Wat is het belang van het ontwikkelen en vastleggen van een visie op fiscaliteit voor jouw gemeente? Lees het in ons tweede Whitepaper.
Lees meer

Fiscale beheersing. Hoe doe je dat? #1

Worstelt jouw gemeente ook met de vraag of de fiscale risico’s in voldoende mate worden beheerst? De komende weken voorzien wij je door middel van diverse artikelen en Whitepapers van handige tips en inzichten die je behulpzaam zijn bij het verbeteren van de beheersing van de fiscale risico’s.
Lees meer

BTW & sport gemeenten

Op 8 april jl. heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak, waarin een gemeente een beroep deed op het overgangsrecht bij de wijziging van de sportvrijstelling in de omzetbelasting per 1 januari 2019 (art. 11, eerste lid, onderdeel e Wet Omzetbelasting 1968). De Rechtbank oordeelde dat de gemeente hier geen gebruik van kon maken van de overgangsregeling omdat er geen koop-/aanneemovereenkomst was gesloten. Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het maken van diverse specifieke kosten en het beschikbaar stellen van een investeringskrediet door de gemeenteraad waren niet voldoende voor de toepassing van het overgangsrecht.
Lees meer

Afval en Vpb vanaf 2021

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om huishoudelijk afval te scheiden. De manier waarop zij dit doet mag zij zelf bepalen. Naast het scheiden van huishoudelijk afval, houden gemeenten zich ook bezig met het ontdoen van afvalstromen tegen vergoeding. Deze activiteiten leiden ertoe dat een gemeente ten aanzien hiervan vennootschapsbelastingplichtig (hierna: VPB-plichtig) is.
Lees meer

Is jouw organisatie klaar voor (het nieuwe) horizontaal toezicht?

De meeste gemeenten hebben inmiddels met de Belastingdienst gesproken over de doorontwikkeling horizontaal toezicht (DHT). DHT kan een belangrijke rol spelen bij het versterken van de fiscale beheersing van jouw gemeente. Los van de vraag of jouw gemeente streeft naar (het voortzetten van) een HT-relatie met de Belastingdienst, kun je de eisen die DHT stelt gebruiken om de fiscale beheersing van jouw gemeente tegen het licht te houden.
Lees meer

Nieuwsbrief Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (2)

Om voor een nieuw individueel convenant Horizontaal Toezicht (HT) in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal toelatingscriteria. Naast het "willen" en "kunnen" gaat het om het aantoonbaar voldoen aan een aantal concrete eisen. De komende weken versturen we een aantal nieuwsbrieven waarin je op de hoogte wordt gehouden van de doorontwikkeling Horizontaal Toezicht.
Lees meer